Zvlnění D47 zaměstnává soudy a policii. A nově i GIBS.

Policie odložila trestní oznámení podané ŘSD kvůli vlnící se dálnici, přestože připouští, že není postavena v souladu se smlouvou.

foto: © ČTKČeská pozice

Nezpochybnitelným faktem je, že se před necelými šesti lety dokončený úsek dálnic D47 poblíž Ostravy vlní. Kdo zvlnění způsobil a kdo uvedení dálnice do standardního stavu zaplatí, se vedou či teprve povedou soudní pře – policii bylo kvůli tomu doručeno několik trestních oznámení. Výsledky většiny šetření ani soudů zatím neznáme.

Jeden důležitý verdikt však byl na začátku tohoto týdne přece jen zveřejněn. Policie odložila trestní oznámení podané Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) kvůli podezření z podvodu. Dle policie se žádný trestný čin při výstavbě úseku D47 nestal. Paradoxně ale připouští, že dálnice nebyla postavena, jak stanovovala smlouva o dílo podepsaná s ŘSD. Stavbu však převzal technický dozor investora, a tudíž dle policie není v případu co šetřit. ŘSD se kvůli rozhodnutí policie hodlá obrátit na Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS) a nevylučuje, že podá další trestní oznámení.

Problémy od začátku

K pochopení podstaty komplikovaného sporu se vraťme do roku 2003. ŘSD podepsalo smlouvu s vítězem tendru na výstavbu dálničního úseku Ostrava, Rudná-Hrušov. Vítězné Sdružení Moravsko-slezská dálnice vytvořily společnosti Stavby silnic a železnic, dnes Eurovia CS, ODS-Dopravní stavby Ostrava, nyní také Eurovia CS, a OKD, Doprava, v současnosti Advanced World Transport podnikatele Zdeňka Bakaly.

Široká veřejnost se o problémech na D47 dozvěděla v roce 2011, kdy se do vedení ŘSD dostal René Poruba

Zmíněný úsek dálnice byl zprovozněn koncem roku 2007. ŘSD na vady komunikace poukazovalo již od roku 2008. Tehdy se ale spor řešil mezi zainteresovanými stranami bez účasti veřejnosti a médií. To, že s dálnicí není vše v pořádku, si všimli „pouze“ motoristé, protože na novém a zvlněném úseku dálnice byly opakovaně uzavírky. Prováděly se vrty a testy stavebního materiálu, aby bylo možné stanovit příčiny zvlnění a následně ho odstranit.

Široká veřejnost se o problémech na D47 dozvěděla v roce 2011, kdy se do vedení ŘSD dostal René Poruba. Toho pověřil řízením ŘSD tehdejší ministr dopravy Vít Bárta. Ponechme nyní stranou způsob, jakým se spor mezi ŘSD a Eurovií vedl, a nakolik efektivní mediální přestřelky byly. Dálnice je stále zvlněná a vítěze spletité pře určí až soud.

Co způsobilo zvlnění

ŘSD ve Výzvě k uvedení stavby dálnice D47, stavba 4708.2 Ostrava, Rudná-Hrušov, 2. stavba, km 146,600 – 153,054 do plného souladu se smlouvou o dílo, kterou loni v únoru zaslal tehdejší šéf ŘSD René Poruba zhotovitelům stavby, mimo jiné konstatuje:
„Ze strany ŘSD bylo konkrétně zjištěno, že hlavní příčinou vad vozovky jsou skryté vady podloží vozovky spočívající v nedodržení mocnosti a správného materiálového složení jednotlivých vrstev násypu stavby a v použití nedovolených materiálů v násypech, zejména tzv. ocelárenské strusky, u které dochází k objemovým změnám, přičemž tyto změny budou podle vyjádření odborníků pokračovat.“

Spory o strusku

Jaký materiál má být použit na výstavbu dálnice, určilo ŘSD v zadávací dokumentaci. V ní je uveden nejen druh materiálu, ale i lokality, odkud má pocházet. Vysokopecní struska má být odebírána z odvalu Hrabová, uhelná hlušinová sypanina z odvalu Dolu Paskov, použit má být také studený odval NH.

V průběhu stavby se však dle společnosti Eurovia ukázalo, že není dost vysokopecní strusky, a proto byla nahrazena ocelárenskou. Eurovia tvrdí, že tuto záměnu schválilo ŘSD. Současný generální ředitel ŘSD David Čermák však tvrdí, že neví, z čeho Eurovia vychází, a že nikdy žádný dokument umožňující náhradu jednoho materiálu druhým neviděl.

Společnost Eurovia se v žalobě domáhá po firmě Harsco Metals CZ zaplacení náhrady škody ve výši téměř 30 milionů korun

I Eurovia připouští, že materiál použitý na D47 není zcela v pořádku – v roce 2011 zažalovala svého dodavatele ocelárenské strusky, společnost Harsco Metals CZ. V žalobě, kterou má ČESKÁ POZICE k dispozici, se mimo jiné konstatuje, že „žalovaný (společnost Harsco Metals CZ – pozn. red.) se jako prodávající v kupní smlouvě zavázal, že struska bude svými vlastnostmi odpovídat projektové dokumentaci, technickým kvalitativním podmínkám a zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby“.

Dle obsahu žaloby ale firma Harsco Metals CZ toto ujednání nesplnila. „… Materiál (struska) dodávaný žalovaným jako prodávajícím neodpovídá svými vlastnostmi projektové dokumentaci, TKP, ZTKP, neboť vykazuje objemovou nestálost, která je příčinou reklamovaných nerovností na předmětném úseku dálnice,“ píše se v žalobě, kterou podala Eurovia na Harsco Metals CZ.

Eurovia se v žalobě odvolává na zjištění soudního znalce Petra Martince z února 2009. Ten prý ve znaleckém posudku konstatoval, že zdrojem sledovaných objemových změn na dálnici jsou procesy hydratace a karbonatace heterogenní, netříděné ocelárenské strusky, která je smísená s hutním materiálem, a tato struska způsobuje objemovou nestálost. Společnost Eurovia se v žalobě domáhá po firmě Harsco Metals CZ zaplacení náhrady škody ve výši téměř 30 milionů korun.

V dubnu loňského roku Eurovia prezentovala výsledky analýz, dle nichž je příčinou zvlnění dálnice nikoliv struska, ale studený odval, který je jako stavební materiál uveden v zadávací dokumentaci. Nejde prý o rozpor se znaleckým posudkem z roku 2009, uvádí Eurovia, protože heterogenní, netříděná ocelárenská struska a studený odval je jedno a totéž.

Eurovia se nehodlá vyjadřovat

ČESKÁ POZICE se obrátila na společnost Eurovia, aby jí vyjasnila detaily ohledně použitého materiálu na dálnici a sporu s firmou Harsco Metals CZ. Tisková mluvčí firmy Eurovia Petra Kučerová nám sdělila, že společnost se ke kauze zvlněné D47 nebude před verdiktem rozhodčího soudu vyjadřovat. Omezila se pouze na tiskové prohlášení, kterým společnost reagovala na rozhodnutí policie odložit zmíněné trestní oznámení podané ŘSD.

V tomto prohlášení se mimo jiné konstatuje:
„Celý problém vznikl už ve chvíli, kdy ŘSD vložilo do zadávací dokumentace pro výběrové řízení na stavbu dálnice D47 podmínku, kdy vybraný zhotovitel byl povinen odebrat konkrétní materiál do podloží dálnice z konkrétní lokality a od konkrétní firmy s neprůhledným vlastnictvím.“

Řidiče by nemuselo zajímat, jaký materiál se používá na výstavbu dálnic. Pro D47 to však neplatí. Zvlněný úsek se totiž začne opravovat až po objasnění všech sporných otázek týkajících se ocelárenské strusky.