Žalobkyně Bradáčová: Vražda je tisíce let stejná, korupce se mění

Speciální tým protikorupčních žalobců se podle státní zástupkyně Lenky Bradáčové neobejde bez kvalitního partnera na straně policie.

Státní zástupci slouží ochraně veřejného zájmu, nikoli tomu či onomu premiérovi, říká prezidentka Unie státních zástupců Lenka Bradáčová.. foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice

Státní zástupci slouží ochraně veřejného zájmu, nikoli tomu či onomu premiérovi, říká prezidentka Unie státních zástupců Lenka Bradáčová..

Byl to kolega, ke kterému před deseti lety chodila do jednací síně. Nedávno ho však poslala do vazby. Brala to jako otázku profesní cti. Takto suše popsala Lenka Bradáčová – prezidentka Unie státních zástupců a náměstkyně krajského státního zástupce v Ústí nad Labem – zatčení litoměřického soudce Josefa Knotka. Bradáčová se podílela vedle dozorového státního zástupce Vladimíra Jana na odhalení případu úplatných litoměřických soudců, jenž je v novodobé historii považován za ojedinělý.

ČESKÁ POZICE se Bradáčové ptala na specializovaný tým protikorupčních žalobců, který minulý týden posvětila vládní koalice, i na fenomén korupce v české společnosti. Bradáčová byla členkou pracovní skupiny, která připravovala teze k příslušnému zákonu. Protikorupční tým státních zástupců, kterému ústecká žalobkyně neřekne jinak než „speciál“, bude podle ní úspěšný pouze tehdy, pokud dostane adekvátní nástroje a dobrého partnera na straně policie. Za ideální místo pro vznik nového útvaru by považovala město ve středních Čechách.

ČESKÁ POZICE: Zajásala jste, když ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil minulý týden oznámil shodu vládní koalice na vytvoření speciálního týmu protikorupčních žalobců a zrušení vrchních státních zastupitelství (VSZ)?

BRADÁČOVÁ: Jsem ráda, že se politici shodli na směru, kudy se dál ubírat. Místo čtyřstupňového systému státních zastupitelství bude třístupňová soustava. Vždy jsem preferovala toto řešení, protože to zefektivní práci a zprůhlední vztahy mezi jednotlivými stupni. Neslučujme ale rušení VSZ a vybudování speciálu.

ČESKÁ POZICE: Neměl by „speciál“ vzniknout právě ze zrušeného VSZ?

BRADÁČOVÁ: Speciál by měl vyrůst na zelené louce – to znamená nově postavený útvar poskládaný z lidí, kteří projdou výběrovými řízeními. Transformace z VSZ by nebyla dobrá. A to už jen proto, že VSZ má zažité vztahy, vazby a pracovní postupy. Vyjma jediného odboru VSZ nepatřilo mezi stupně státních zastupitelství, které by komunikovaly a pracovaly s policií. VSZ nedělalo živé kauzy. Styl jeho práce je diametrálně odlišný od toho, jakým by měl pracovat speciál. Jedna věc je zrušení VSZ, něco jiného je speciál. Samozřejmě vítám obojí.

ČESKÁ POZICE: Středeční dohoda koalice je dohodou o celkové reformě fungování státních zastupitelství, nebo jen shodou nad dvěma výše uvedenými body?

BRADÁČOVÁ: Nevím, jak bylo rozhodnuto o takzvané malé novele státních zastupitelství. Osobně ale ten posun chápu tak, že se nyní diskutuje o novém zákoně o státním zastupitelství, který by v sobě zahrnoval malou novelu – tedy jmenování a odvolávání funkcionářů – i další věci, jako je třístupňová soustava, speciál, otázky dohledu nebo vznik rady státních zastupitelství. Vnímám to jako přípravu komplexní nové normy. V podstatě jde o moderní vymezení veřejné žaloby.

ČESKÁ POZICE: Jak by měl fungovat speciální útvar protikorupčních žalobců?

BRADÁČOVÁ: Hovořím z pozice člověka, který seděl v pracovní skupině, jež připravovala teze k zákonu. Tým by měl mít celorepublikovou a úzce vymezenou věcnou působnost. To znamená, že by šetřil uplácení a přijímání úplatků. S tím by ale byly spojeny i jiné trestné činy jako úplatky při veřejných zakázkách a uplácení při správě cizího majetku. Vztahoval by se rovněž na úřední osoby. Pro jeho nasazení by bylo důležité, aby se v případu objevil důležitý korupční fenomén.

ČESKÁ POZICE: Čím by měli být protikorupční žalobci vybaveni, aby ve speciální misi uspěli?

BRADÁČOVÁ: V první řadě jde o institucionální vymezení speciálu. Předpokládám, že by tomu bylo jako v jiných evropských zemích. V čele útvaru by stál náměstek nejvyššího státního zástupce, který by ale měl zvláštní garance. Ze své pozice by byl odvolatelný jen ze zákonem vymezených důvodů a byl by jmenován na předem dané funkční období, což ostatní náměstci nejvyššího státního zástupce nejsou. Jde o pojistku pro případ, že by byl na šéfa speciálu, který bude práci týmu žalobců zaštiťovat a prezentovat navenek, vyvíjen nějaký nátlak kvůli prošetřovaným případům.

ČESKÁ POZICE: Kdo by náměstka, který bude speciální tým žalobců řídit, jmenoval?

BRADÁČOVÁ: Není shoda v tom, zda by měl náměstka jmenovat nejvyšší státní zástupce bez ingerence ministra. Jinou variantou totiž je, aby náměstka jmenoval ministr spravedlnosti na návrh nejvyššího státního zástupce.

ČESKÁ POZICE: Kterou z dvou variant preferujete?

BRADÁČOVÁ: Kdyby byl podle tezí vznikajícího zákona o státních zástupcích nejvyšší státní zástupce na návrh vlády jmenován prezidentem, pak si myslím, že by si nejvyšší státní zástupce měl náměstky jmenovat sám.

ČESKÁ POZICE: Měl by být speciál, coby výjimka z třístupňové soustavy, trvalou součástí české justice?

BRADÁČOVÁ: Útvar může zaniknout, pokud ztratí svůj význam anebo nebude efektivní. Je potřeba si přiznat, že nejde o všespásný nástroj. Nemůžeme si myslet, že speciál vyřeší problém korupce. Je to jedno ze zrníček protikorupční politiky.Nemůžeme si myslet, že když tu máme speciál, že to vyřeší problém korupce. Je to jedno ze zrníček protikorupční politiky.

ČESKÁ POZICE: Jaká další opatření mohou uchránit žalobce speciálu od vnějších tlaků?

BRADÁČOVÁ: Politici vesměs sdílejí názor, že by speciál měl působit mimo velikou aglomeraci. To znamená mimo Prahu, ale i další velká města. Nový úřad je potřeba odstínit od míst, v nichž sídlí jiné vlivné veřejné instituce.

ČESKÁ POZICE: Které město byste doporučovala?

BRADÁČOVÁ: Pokud bych mohla dát nějaké doporučení, hledala bych město ve středních Čechách, a to ze dvou důvodů. Mělo by být na dojezdu pro policejní složky. Kupříkladu Útvar pro odhalování organizovaného zločinu sídlí na Zbraslavi, protikorupční policie v centru Prahy. Navíc oba servisní útvary – Útvar zvláštních činností a Útvar speciálních činností – sídlí v Praze taktéž. Dalším argumentem, který souvisí s ekonomikou, jsou rozumné dojezdy ke všem soudům v zemi. Neumím si představit, jak někdo z Olomouce, jejíž jméno se objevilo v souvislosti s umístěním speciálu, bude jezdit například na soud do Chomutova.

ČESKÁ POZICE: Budou státní zástupci speciálně prověřeni?

BRADÁČOVÁ: Měli by tam být vybráni státní zástupci, kteří budou mít bezpečnostní prověrku na stupeň vyšší, než mají řadoví státní zástupci (stupeň vyhrazené – pozn. red.). Stupeň důvěrné považuji za minimum, přikláněla bych se ke stupni tajné. Při prověrkách se kontrolují především majetkové poměry státních zástupců.

ČESKÁ POZICE: Bude speciální tým disponovat speciálními nástroji na potírání korupce?

BRADÁČOVÁ: Jde o to, jestli legislativa poskytne dostatečné možnosti, aby tito lidé mohli nahlížet do úředních evidencí a nařizovat ministerstvům kontroly vybraných subjektů, což dnes nejde.

ČESKÁ POZICE: Kam dnes nesmějí státní zástupci nahlížet?

BRADÁČOVÁ: Nemohou například požádat správní úřady, aby provedly kontrolu jiné instituce a podaly jim zprávu. Nemůžeme využít údaje z daňových přiznání, pokud nevedeme řízení pro daňový trestný čin, a to i když máme podezření na korupci, kterou lze doložit právě daňovým přiznáním.

ČESKÁ POZICE: A co lidé, ti důležití nebudou?

BRADÁČOVÁ: Dovoluji si tvrdit, že personální výběr je základ toho, zda bude mít útvar výsledky. Důraz by měl být kladen na dva požadavky. Měli by to být zdatní odborníci s jistou mírou správného zaujetí, protože to není práce na 8,5 hodiny denně. Zároveň to musejí být odvážní lidé s vysokou mírou morální integrity. Musejí poskytovat záruku, že budou postupovat nestranně, objektivně a že nepodlehnou jakýmkoli tlakům

ČESKÁ POZICE: Jaký budou mít plat?

BRADÁČOVÁ: Předpokládá se, že by měli být odměňováni stejně jako státní zástupci na Nejvyšším státním zastupitelství. Tam se platy pohybují okolo 90 tisíc korun měsíčně.

ČESKÁ POZICE: Kolik státních zástupců by mělo ve speciálu pracovat?

BRADÁČOVÁ: Jde o vymezení jeho působnosti. Jestli legislativa bude požadovat širší vymezení, pak je potřeba více lidí. Pokud půjde o užší vymezení, dvacet lidí stačí. Aby byl tým efektivní, musí být malý. Jde o předávání informací, důvěru v rámci útvaru a pružnou komunikaci šéf-státní zástupce.

ČESKÁ POZICE: Jak vážná situace je podle vás u policie, které se setrvale krátí rozpočet a jež prodělává neustále reorganizace a musí se vypořádat s odchody elitních detektivů?

BRADÁČOVÁ: Speciální tým žalobců nemůže mít úspěch bez kvalitního partnera na straně policie. Informace, které státní zástupci zpracovávají během trestního řízení, jim musí přinést policie. Ta disponuje operativní technikou, vytipovává prostředí a provádí úkony. I případy soudců v Litoměřicích a korupce na Regionální radě Severozápad na státní zastupitelství přinesli policisté.

ČESKÁ POZICE: Proč se podle vás v Česku nedaří odhalovat korupci ve vysoké politice?

BRADÁČOVÁ: Může to být dáno i tím, že jsme neměli na tuto problematiku specialisty, kteří by například uměli vytipovat korupční prostředí. Víte, vraždy jsou už tisíce let stejné. Tam jsou postupy jasné. Avšak podoba korupce se mění v čase.

Vraždy jsou už tisíce let stejné, avšak podoba korupce se mění v čase          

Jiná byla v osmdesátých a devadesátých letech a jiná je dnes. Má rozdílné formy a kvalifikované skutky. Vezměte si evropské dotace, jež tu až donedávna nebyly. Veřejné zdroje mění podobu, což ovlivňuje i korupční praktiky.

Korupce není problém jen v Česku. Když se bavíte s lidmi na státních zastupitelstvích a prokuraturách ve Španělsku nebo v postkomunistickém Rumunsku, kde vznikly speciály, tak zjistíte, že důvod pro jejich vybudování byl stejný. Nedařilo se jim stíhat korupci standardními postupy. Proto zvolili více proaktivní přístup. Vytvořili mimo obvyklou strukturu instituci, jež je zaměřena na jeden fenomén. Za to se od ní vyžadují výsledky.

ČESKÁ POZICE: Prakticky každý rozhovor v médiích s vámi končí otázkou, zdali se chystáte odejít z Ústí nad Labem za něčím „lepším“? Chtěla byste po Stanislavu Mečlovi na VSZ nebo spíše šéfovat protikorupčním žalobcům?

BRADÁČOVÁ: To je otázka na pana nejvyššího státního zástupce. Nechci spekulovat. Pokud nějakou nabídku dostanu, vyjádřím se. Jasné je, že chci zůstat státním zástupcem. Svou budoucnost zatím vidím spjatou se stupni, které dělají živé kauzy. Na práci v Ústí a své kolegy jsem velmi pyšná.  

Lenka Bradáčová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Začínala na okresním státním zastupitelství v Litoměřicích, kam se po jedenácti letech vrátila, aby tam zatkla úplatné soudce. Dnes působí již osmým rokem jako náměstkyně krajského státního zástupce v Ústí nad Labem a je považována za respektovanou státní zástupkyni. Od roku 2008 je rovněž prezidentkou Unie státních zástupců. Jako jedna z mála představitelek justice nemá problém komunikovat s novináři. Pravdivé informování veřejnosti totiž považuje za součást své práce.