Ceska Pozice

V Černolicích se daří nejen Peltovi. Stačí přispět na výstavbu kanalizace.

Obec uzavřela před pěti lety sponzorskou smlouvu, v níž se zavázala, že pole soukromého investora změní na stavební parcelu.

foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice

Malebná obec Černolice v okrese Praha-západ se zdá být rájem pro podnikatele s půdou. Zjistila to i firma Altstaedter Investments, která vymyslela způsob, jak přeměnit tamní obyčejná pole v cenné parcely. Obci darovala před několika lety deset milionů korun na kanalizaci výměnou za to, že v novém územním plánu budou její pozemky zakresleny jako stavební. Na své „dobročinnosti“ přitom nebude škodná – zisk z obchodu, který předjímá i budoucí hlasování zastupitelstva, by mohl překročit 100 milionů korun.

ČESKÁ POZICE již dříve informovala o jiné transakci s černolickými pozemky, které patří šéfovi českého fotbalu Miroslavu Peltovi a jeho obchodním partnerům. Rovněž Peltova pole jsou v návrhu územního plánu uvedena jako stavební plochy. Pokud bude územní plán zastupitelstvem Černolic schválen, Peltovi se rýsuje zisk v řádech desítek milionů korun.

Posuňme se nyní od Miroslava Pelty k dalšímu podnikatelskému záměru, který s přípravou územního plánu v Černolicích souvisí. A slibujeme: ani tentokrát se do Černolic nevydáváme naposledy.

Perspektivní lokalita

Jak jsme již informovali v předchozím článku, Černolice jsou pro investory přitažlivou lokalitou. Nad obcí se rozkládá přírodní památka Čertovy skály, od centra Prahy jsou vzdálené pouhých 24 kilometrů a doposud v nich nevyrostl žádný satelit z uniformních řadových domků. To se ale v budoucnu zřejmě změní.

V obci se v současné době dokončuje návrh územního plánu. Jeho přípravu samozřejmě s napětím sledují hlavně ti, jejichž černolické lány se schválením předlohy změní na stavební parcely. A Miroslav Pelta rozhodně není jediným, koho se to týká.

Největší rozvojová plocha zakreslená v návrhu územního plánu patří akciové společnosti Altstaedter Investments. Vraťme se nejprve do roku 2007. Tehdy firma uzavřela kupní smlouvu s Janem Doležalem, který má trvalé bydliště ve Švýcarsku. Doležal prodal Altstaedteru rozlehlé lány nejen v Černolicích, ale i v dalších okolních obcích v okrese Praze-západ, konkrétně ve Všenorech a v Dobřichovicích.

Na nákupech v Černolicích

V kupní smlouvě, která je uložena na katastru nemovitostí a již má ČESKÁ POZICE k dispozici, je uvedeno, že převod vlastnických práv se dotkl více než sedmdesáti parcelních čísel. Kupující, tedy Altstaedter Investments, se zavázal, že Doležalovi za veškeré nemovitosti zaplatí necelých 1,4 milionu eur. Jen v Černolicích nyní patří firmě dle hrubého odhadu jednoho z místních obyvatel třetina pozemků a lesů.

Jen v Černolicích nyní patří firmě Altstaedter Investments dle hrubého odhadu jednoho z místních obyvatel třetina pozemků a lesůJeště předtím, než Jan Doležal nemovitosti prodal, vedl s Černolicemi spor. Obec se u Okresního soudu pro Prahu-západ domáhala, aby určil, že jí patří několik pozemků, které si nárokoval Doležal. „Žalobce (obec Černolice – pozn. red.) tvrdil, že tyto pozemky nabyl na základě přídělové listiny z roku 1950, a žalobce poté neučinil žádný úkon, kterým by tyto pozemky na kohokoli převedl,“ uvedl pro ČESKOU POZICI Pavel Tůma, mluvčí Okresního soudu pro Prahu-západ.

S tímto názorem nesouhlasil žalovaný Doležal. „Uvedl, že část předmětných pozemků nebyla vůbec součástí přídělové listiny z roku 1950, navíc všechny předmětné pozemky byly vydány v roce 1994 otci žalovaného jako osobě oprávněné v restitučním řízení podle zákona o půdě. Žalovaný poté pozemky nabyl jako součást dědictví po otci,“ upřesnil Tůma.

Zásadní změnu v postoji Černolic k soudní při s Janem Doležalem přinesl podpis sponzorské smlouvy s firmou Altstaedter Investments. Kontrakt, který začátkem května 2007 podepsal tehdejší starosta Milan Macela, hraje zásadní roli při přípravě návrhu územního plánu.

Dar s podmínkami

Společnost Altstaedter Investments, tedy sponzor, se ve smlouvě zavázala, že obci poskytne dar ve výši deseti milionů korun. Jenže tato „dobročinnost“ nebyla zadarmo. Obsah kontraktu praví, že obec ukončí soudní při s Janem Doležalem kvůli vlastnickým nárokům k několika pozemkům. Tyto parcely, plus řadu dalších, od Doležala koupí Altstaedter Investments.

„Obec se zavazuje vydat sponzorovi souhlas s vydáním územního a stavebního rozhodnutí pro stavbu rodinných domů na výše uvedených pozemcích a neklást projektu žádné překážky.“Obec firmě ve sponzorské smlouvě přislíbila, že zemědělské pozemky uvede v územním plánu jako stavební a vyjme je ze stavební uzávěry. Tím ale závazky Černolic nekončí. „Dále se obec zavazuje vydat sponzorovi souhlas s vydáním územního a stavebního rozhodnutí pro stavbu rodinných domů na výše uvedených pozemcích a neklást projektu žádné překážky,“ píše se ve smlouvě. Pokud obec závazky poruší, má sponzor právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení sponzorského daru.

V mnoha ohledech spornou sponzorskou smlouvu (později vysvětlíme důvody tohoto tvrzení) schválilo zastupitelstvo koncem března 2007. Získané peníze, deset milionů korun, byly určeny na výstavbu kanalizace.

V zápisu z březnového jednání zastupitelstva se konstatuje, že současně s uzavřením smíru s Janem Doležalem, což byla podmínka vyplývající ze sponzorské smlouvy s firmou Altstaedter Investments, bude podepsána darovací smlouva. Na základě tohoto kontraktu věnoval Jan Doležal obci Černolice 16 hektarů lesa a pozemek pod kabinami u tamního fotbalového hřiště.

Zdůrazněme jednu klíčovou informaci, totiž že Černolice se ve sponzorské smlouvě s firmou Altstaedter Investments zavázaly zařadit pozemky firmy do územního plánu jako stavební parcely. Zastupitelstvo Černolic schválilo pořízení územního plánu koncem července 2008. Není bez zajímavosti, že pořizovatelem a zhotovitelem návrhu plánu je firma Prisvich, které za to kupodivu částečně platí i společnost Altstaedter Investments. A ta má na návrhu územního plánu a jeho schválení eminentní zájem.

Zásadní nesouhlas?

Jak bylo ve smlouvě přislíbeno, v návrhu územního plánu je zakreslena rozvojová plocha firmy Altstaedter Investments, na níž se počítá s výstavbou zhruba třiceti rodinných domků s jedním bytovým polyfunkčním domem. Lokalita se nachází v severovýchodní části Černolic a je zcela oddělená od původní zástavby obce.

Odbor životního prostředí na městském úřadě v Černošicích, jenž se k návrhu plánu vyjadřoval, k zamýšlené zástavbě v roce 2008 uvedl: „Zcela zásadně nelze souhlasit s výstavbou v této lokalitě. Záměr je zcela v rozporu s koncepcí rozvoje sídel a umisťování nových sídleních celků ve volné krajině. Její realizací se vytváří zcela odtržený sídelní celek, který nemá v blízké budoucnosti možnost kontinuálně prorůst se sídlem obce a harmonicky se začlenit.“

Nikdo nemůže předjímat, jakým způsobem má rozhodnout zastupitelstvo, které bude návrh územního plánu schvalovatSvé negativní stanovisko zopakoval odbor životního prostředí v Černošicích o rok později. Jenže Krajský úřad Středočeského kraje při splnění několika podmínek s výstavbou souhlasí.

Na jaře 2010 se uskutečnily komunální volby. S téměř sedmdesáti procenty hlasů zvítězil v obci politický subjekt Společně pro Černolice, který byl složen z nezávislých kandidátů a TOP 09. Jedním z prioritních úkolů nového vedení bylo dokončit návrh územního plánu, jehož koncepce je ovlivněna uzavřením sponzorské smlouvy s firmou Altstaedter Investments z roku 2007.

„Jako člen vedení obce musím ctít podepsaný kontrakt. Postupujeme tak, aby obec dostála všemu, k čemu se zavázala,“ tvrdí zástupce starosty Pavel Schmidt (TOP 09), který jako člen zastupitelstva v minulém volebním období hlasoval proti uzavření sponzorské smlouvy. „Nechali jsme si zpracovat právní rozbor kontraktu. Obec dostála všemu, k čemu se zavázala. Nikdo ale nemůže předjímat, jakým způsobem má rozhodnout zastupitelstvo, které bude návrh územního plánu schvalovat,“ dodává Schmidt.

Co bude s deseti miliony?

Ke stejnému závěru dospěl i Jiří Kračmar, odborný asistent právní poradny Transparency International. Kračmar tvrdí, že ustanovení o vydání územního a stavebního rozhodnutí pro stavbu rodinných domů je absolutně neplatné. „Obec se nemůže smluvně zavázat ani k vydání územního a stavebního povolení pro potřeby investora, ani k vydání souhlasu coby účastník řízení, neboť územní a stavební řízení nespadá do samostatné působnosti obce,“ vysvětluje Kračmar. Pořízení změny územního plánu sice spadá do samostatné působnosti obce, nelze ovšem, jak vysvětluje Kračmar, zavazovat zastupitele, aby schválili konkrétní změnu územního plánu.   

Povinnost obce navrátit sponzorský dar je dosti sporná, míní Jiří Kračmar z Transparency InternationalZástupce starosty Pavel Schmidt tvrdí, že začátkem října se bude konat veřejné projednávání návrhu územního plánu. Hlasování zastupitelů se uskuteční nejdříve v listopadu. „Pokud zastupitelstvo návrh územního plánu neschválí, začne jeho příprava znovu,“ dodává Schmidt. Otázkou je, co bude s deseti miliony, které Černolice dostaly jako sponzorský dar, v případě, že se pole patřící firmě Altstaedter Investments nezmění ve stavební parcely. Schmidt je přesvědčen, že obec peníze nebude muset vrátit, protože splnila vše, k čemu ji smlouva mohla zavázat.

„Povinnost obce navrátit sponzorský dar je dosti sporná. Kloním se nicméně k závěru, že byť nedojde ke změně územního plánu, obec nebude nucena vrátit sponzorský dar, neboť ustanovení smlouvy o příspěvku na vybudování kanalizačního řadu jsou nadále platná a účinná. Obec je pouze povinována jednat se společností Altstaedter Investments o náhradě neplatných smluvních ustanovení ustanoveními platnými a účinnými, které by odpovídaly projevu vůle smluvních stran,“ zní stanovisko Jiřího Kračmara ohledně sponzorského daru.

Uzavřeme černolický příběh prostou matematikou. Firma Altstaedter Investments zaplatila Janu Doležalovi za rozsáhlé pozemky v Černolicích, Všenorech a Dobřichovicích necelých 1,4 milionu eur, tedy zhruba 35 milionů korun. Obci Černolice vyplatila firma na základě sponzorské smlouvy deset milionů korun na kanalizaci. Pokud projde návrh územního plánu, devět hektarů polí, na kterých by se mělo stavět, dosáhne hodnoty kolem 180 milionů korun.

zpět na článek


© 2022 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.