Stížnosti a podněty koncesionářů České televize končí v koši

Vyřizování podnětů a stížností koncesionářů je jedním z významných bodů činnosti Rady ČT, ale pouze teoreticky. Prakticky naprostá většina podnětů a stížností zůstává nevyřízená a nezodpovězená. Dle místopředsedy Rady ČT Pavla Matochy tato arogantní přezíravost musí skončit. Jde o selhání předsedy rady Reného Kühna a jeho předchůdců.

René Kühn, předseda Rady ČT | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy René Kühn, předseda Rady ČT | foto: Radek Dragoun
René Kühn, předseda Rady ČT

Začnu konkrétním případem. Před dvěma týdny obdržela Rada České televize dopis, ve kterém stěžovatel rekapituluje, že mu nebylo odpovězeno na již pět dříve podaných stížností, z nichž první dvě leží na sekretariátu Rady ČT od roku 2017. Podobně se za uplynulé čtyři měsíce, co jsem členem Rady ČT, ozvalo několik dalších koncesionářů, že jejich dopis zůstal nezodpovězen. Při detailnějším zkoumání jsem dospěl k závěru, že nejde o výjimky, ale o pravidlo.

Z informací, které jsem k agendě stížností a podnětů shromáždil, vyplývá, že většina stěžovatelů nejen nedostane odpověď, ale jejich stížnost či podnět ani nejsou zaevidované v seznamu došlé pošty. Nepořádek v agendě stížností a podnětů je natolik velký, že sekretariát Rady ČT nevede ani knihu došlé pošty. Přitom prostřednictvím Rady ČT se ze zákona uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize.

Hned první bod jejích pravidel pro vyřizování podnětů a stížností zveřejněných na webu Rady ČT konstatuje: „Vyřizování podnětů a stížností je jedním z významných bodů činnosti Rady ČT ve vztahu ke koncesionářům. Jako zpětná vazba upozorňují na skutečné či domnělé chyby či přehmaty ve vysílání ČT, jejich bezodkladné a zejména kompetentní vyřízení je povinností Rady ČT jako kontrolního orgánu a ovlivňuje důvěryhodnost a respekt Rady ČT.“

Dvě jednoduché úpravy

Podívejme se nyní, jak „bezodkladné a kompetentní vyřízení“ stížností a podnětů koncesionářů vypadá. Jejich řešení je v kompetenci předsedy Rady ČT Reného Kühna. Před každým jednáním Rady ČT dostanou všichni radní výběr došlé pošty za předchozí období a tabulku Stav řešení stížností a podnětů shrnující jejich stav k danému dni, jež obsahuje pět sloupců – číslo jednací, datum doručení, jméno odesilatele, charakteristiku obsahu, datum odeslání odpovědi a způsob vyřízení.

Při prohlížení tabulky již před prvními jednáními Rady ČT mě zaskočilo, že u většiny evidovaných stížností jsou políčka pro datum odeslání odpovědi a způsob vyřízení prázdná. Většina stížností tedy zůstává nevyřízena. Opakovaně jsem na to a na další problémy s agendou stížností předsedu Kühna upozorňoval, nabízel mu pomoc s řešením tohoto neakceptovatelného stavu, v červenci jsem i zaslal první krátkou analýzu s návrhem na úpravu systému vyřizování stížností, ale za první tři měsíce jeho předsednictví se nic nezměnilo.

Na posledním jednání Rady ČT ve středu 23. září jsem navrhl dvě jednoduché úpravy. Za prvé, aby sekretariát Rady ČT byl povinen vést evidenci veškeré došlé pošty, a za druhé, aby u stížností a podnětů, které přijdou e-mailem, Rada ČT pro jejich projednání nevyžadovala uvedení bydliště odesilatele.

Na posledním jednání Rady ČT ve středu 23. září jsem navrhl dvě jednoduché úpravy. Za prvé, aby sekretariát Rady ČT byl povinen vést evidenci veškeré došlé pošty, a za druhé, aby u stížností a podnětů, které přijdou e-mailem, Rada ČT pro jejich projednání nevyžadovala uvedení bydliště odesilatele. Dosud totiž platí, že pokud pošlete Radě ČT stížnost e-mailem a pod svůj podpis neuvedete i bydliště či jakoukoliv jinou fyzickou adresu, sekretariát Rady ČT tento dopis radním nepředá, protože jej považuje za anonymní.

O těchto návrzích a jejich zdůvodněních byl předseda Kühn opakovaně informován a několikrát jsme o nich diskutovali, navzdory tomu se na posledním jednání rady tvářil, že to slyší poprvé, a dokonce zpochybňoval obdržení e-mailového rozboru (pro vyloučení pochyb dodávám, že na e-mail předseda Kühn i odpovídal, takže je evidentní, že jej obdržel).

Předložení usnesení k hlasování jsem proto odložil na některé další jednání, aby předseda Kühn nemohl při hlasování místo věcné debaty jen formálně a falešně argumentovat, že s jeho obsahem nebyl předem seznámen a že si ho tedy nemohl promyslet a prodiskutovat, jak předvedl 23. září.

Nespokojenost významné části radních

Vraťme se ke zmíněné tabulce o stavu řešení stížností a podnětů. Její aktuální verze (materiály pro jednání Rady ČT 23. září 2020) uvádí, že za uplynulý rok (od konce září 2019 do konce září 2020) Rada ČT obdržela 64 podnětů a stížností, ale vyřídila jen třináct. Pouze třináct vyřízených stížností a podnětů za celý rok je tristní bilance. Navíc zdaleka ne všechny došlé podněty a stížnosti jsou v tabulce zaevidované.

Jednak jsou vyřazeny e-mailové podněty a stížnosti, pokud je autor jen podepsal a nepřipsal k nim i adresu bydliště, a to bez ohledu na relevanci obsahu, jednak – jak se před zmíněným jednáním Rady ČT ukázalo – chybí v tabulce některé podněty, jež bydlištěm odesilatele opatřeny byly. Kolik je takových stížností a podnětů, jež koncesionáři pošlou na radu v dobré víře, že tím prospějí kvalitě vysílání ČT a že se jimi radní budou zabývat, ale do tabulky se nedostanou, nelze říct, protože sekretariát Rady ČT zatím kompletní evidenci došlé pošty nevede.

Nespokojenost významné části radních se současným stavem stížností a podnětů a přístupem předsedy Rady ČT Reného Kühna k této agendě byla zřejmá i na posledním jednání Rady ČT, kdy nepřijala jím navržené usnesení, že „bere na vědomí informace předsedy Rady ČT R. Kühna o stavu řešení stížností a podnětů“

Současný předseda Rady ČT René Kühn, do jehož kompetence a zodpovědnosti agenda stížností a podnětů patří, v tomto bodě selhává. Za tři měsíce, kdy je předsedou, počet nevyřízených dopisů od koncesionářů opět narostl. Ve zmíněné tabulce za červenec, srpen a září přibyly dvě desítky podnětů a stížností, ale předseda Kühn z nich zodpověděl jen čtyři (počítám věcnou odpověď stěžovateli, nikoliv formální vyrozumění, že stížnost dostala číslo jednací a že se jí rada bude zabývat).

Nespokojenost významné části radních se současným stavem stížností a podnětů a přístupem předsedy rady Kühna k této agendě byla zřejmá i na posledním jednání Rady ČT, kdy nepřijala jím navržené usnesení, že „bere na vědomí informace předsedy Rady ČT R. Kühna o stavu řešení stížností a podnětů“.

Opakuji, že „vyřizování podnětů a stížností je jedním z významných bodů činnosti Rady ČT ve vztahu je koncesionářům. Jako zpětná vazba upozorňují na skutečné či domnělé chyby či přehmaty ve vysílání ČT, jejich bezodkladné a zejména kompetentní vyřízení je povinností Rady ČT jako kontrolního orgánu a ovlivňuje důvěryhodnost a respekt Rady ČT.“ Tak k nim musí Rada ČT, a zejména její předseda, který za tuto agendu odpovídá, přistupovat.