Slavné jihočeské losovačce předcházel varovný dopis pro hejtmana Zimolu

ČESKÁ POZICE získala dopis adresovaný hejtmanovi Zimolovi, jenž byl odeslán ještě před losovačkou, o niž se zajímá policie.

Přestože je Zimola hejtmanem, a zastupuje tak kraj navenek, může vnímat veškerou kritiku za losovačky jako nespravedlnost. foto: © ČESKÁ POZICE, ČTKČeská pozice

Přestože je Zimola hejtmanem, a zastupuje tak kraj navenek, může vnímat veškerou kritiku za losovačky jako nespravedlnost.

Ještě před později nechvalně proslavenou jihočeskou losovačkou byl hejtman Jiří Zimola (ČSSD) upozorněn „na některé skutečnosti“ týkající se dvou veřejných zakázek, které mohou právě kvůli losovačce vést k odejmutí dotace z evropských fondů. Zároveň byl požádán, zda by bylo možné změnit zadávací řízení na otevřené a bez losování. Jenže vedení Jihočeského kraje trvalo na svém. Dnes může jen litovat.           

Jihočeská losovačka v červenci tohoto roku byla první, kde protikorupční policie zajistila losovací zařízení. Při následných akcích zabavila ještě dvě zařízení. Detektivové protikorupční policie se domnívají, že všechna losování, která prováděla zabavená zařízení, se uskutečnila netransparentně, protože ten, kdo losoval, mohl náhodný výběr pouze předstírat a do finále poslat předem určené zájemce. Celkový objem podezřelých zakázek se pohybuje kolem dvou miliard korun. Téměř třetina ze dvou miliard korun připadá na dvě zakázky na modernizaci silnic II. a III. třídy vypsané Jihočeským krajem.

Losujeme 12. i 13. července

Jen ve stručnosti připomeňme základní fakta týkající se těchto dvou zakázek. Jihočeský kraj vypsal začátkem května tendr na modernizaci silnic II. a III. třídy. Rozdělil jej do dvou programů – P3 a P4. Předpokládaná hodnota obou zakázek na opravy, které jsou spolufinancovány z evropských peněz, činila bezmála 600 milionů korun bez DPH.

Poté, co stroj vygeneroval „náhodná“ čísla, dorazila na místo policie a elektronické losovací zařízení odnesla. I tak se o den později uskutečnilo losování programu P4.

Zadavatel, tedy kraj, stanovil, že nepůjde o otevřené řízení, ale o užší, v němž omezí počet uchazečů na osm – náhodným losem. Čísla šťastných soutěžících programu P3, kterých se přihlásilo šestnáct, byla vylosována 12. července. Poté, co stroj vygeneroval „náhodná“ čísla, dorazila na místo policie a elektronické losovací zařízení odnesla. I tak se o den později uskutečnilo losování programu P4. Také losovací zařízení z této akce policie během následujících týdnů zajistila.

ČESKÁ POZICE získala dopis adresovaný hejtmanovi Jihočeského kraje Jiřímu Zimolovi, jenž byl odeslán ještě před dnes již „proslavenou“ jihočeskou losovačkou, a to 21. června. Michal Reiter, ředitel divize Silniční stavitelství společnosti Skanska, jež se do tendru také přihlásila, v něm hejtmana upozorňuje na některé skutečnosti týkající se dvou zmíněných zakázek, které „mohou vést k odejmutí dotace z prostředků ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje – pozn. red.)“. Reiter poukazoval na evropské směrnice, které ukládají zadavateli povinnost vyzvat při omezených řízeních takový počet zájemců, aby byla zajištěna skutečná hospodářská soutěž. Navíc, jak upozorňuje Reiter, musí existovat pro omezené řízení „objektivní důvody zvláštního zřetele“.

„Podle článku 3.2. výkladového stanoviska Evropské komise k pravidlům zadávání zakázek v oblasti stavebnictví není losování dovoleným způsobem omezení počtu zájemců v omezených řízeních,“ uvádí zástupce Skansky v dopise Zimolovi. Reiter je přesvědčen, že „bude-li Jihočeský kraj pokračovat v uvedených zakázkách tak, jak zamýšlí, poruší všechny zmíněné požadavky“. A vysoce pravděpodobným důsledkem může být odejmutí dotace v případě kontroly Evropskou komisí nebo Evropským účetním dvorem.         

„Chci vás tedy tímto laskavě požádat o změnu zadávacího řízení na řízení otevřené, které je pro vás, rozpočet Jihočeského kraje, mediální vnímání veřejnosti a Evropskou komisi mnohem příznivější,“ konstatuje v závěru dopisu adresovaném hejtmanovi zástupce stavební firmy Skanska.

Vše podle zákona

Jiří Zimola reagoval až po vylosování finalistů zakázek na modernizaci komunikací II. a III. třídy. Hejtmanovou odpověď má ČESKÁ POZICE rovněž k dispozici. „Jihočeský kraj v obou případech postupuje zcela v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, který stanoví pravidla pro použití užšího řízení a následného omezení počtu zájemců v zadávacím řízení,“ je uvedeno v dopise, pod nímž je podepsaný Zimola.

V závěru listu se konstatuje, že Jihočeský kraj se domnívá, že „jeho postupem v obou zadávacích řízeních k žádnému porušení předpisů Evropského společenství nedochází a postup Jihočeského kraje tak zcela odpovídá účelu zákona, jímž je efektivní hospodaření s veřejnými prostředky a zprostředkovaná ochrana hospodářské soutěže“.   

ČESKÁ POZICE požádala hejtmana o komentář a důvody, proč nebylo žádosti o změnu užšího řízení na otevřené vyhověno. „Obdrželi jsme dopis od jednoho z neúspěšných uchazečů (od Skansky – pozn. red) o zadávací řízení a na ten jsme v rámci vyřizování došlé pošty odpověděli,“ konstatuje Zimola. Připomeňme, že Skanska zaslala hejtmanovi dopis ještě před losováním, a nemohla tedy tušit, že nebude vylosována. Dopis tedy nelze považovat za reakci zhrzeného soutěžícího.

Skanska zaslala hejtmanovi dopis ještě před losováním, a nemohla tedy tušit, že nebude vylosována

Odpověď stavební firmě zpracoval za hejtmana, jak sám přiznává, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic (OREG). Zimola tvrdí, že změnit zadávací řízení nemohl. „O podmínkách a formě zadávacího řízení rozhodla rada Jihočeského kraje, předkladatelem materiálu byl první náměstek Martin Kuba a zpracovatelem OREG,“ upřesňuje Zimola s tím, že předkladatel, tedy Kuba (ODS), s návrhem na změnu podmínek zadávacího řízení nepřišel.

Koaliční smlouva

Přestože je Zimola hejtmanem, a zastupuje tak kraj navenek, může vnímat veškerou kritiku za losovačky jako nespravedlnost. Koaliční smlouva, kterou v roce 2008 uzavřela v Jihočeském kraji ODS a ČSSD, vymezuje sféry jejich vlivu. Za oblast regionálního rozvoje, evropské integrace, územního plánování, stavební a územní řízení, investice v dopravě a silniční hospodářství získala zodpovědnost na základě smlouvy ODS, konkrétně první náměstek hejtmana Martin Kuba, vlivný předseda jihočeské ODS. (Loni Kuba neúspěšně kandidoval na post místopředsedy ODS. Funkci nezískal, i když byl jeho podporovatelem vlivný podnikatel Pavel Dlouhý přezdívaný „kníže z Hluboké“.)

Jihočeský kraj si najal administrátora, který měl na starosti výběr vítěze zakázek. Administrátorem byla společnost Tercier, jež na losování spolupracovala s firmou Inženýrské služby Hradec Králové, které patřila policií zabavená losovací zařízení. Samotné losování prováděla firma Kleris, v jejímž vedení figuruje Roman Krist, jenž se angažoval v proslavené karlovarské losovačce.

„Zadavavatel (myšleno administrátor – pozn. red.) má v podmínkách smlouvy s Jihočeským krajem, že jím organizovaná soutěž bude korektní a v souladu s platnou legislativou. V případě, že se způsob losování ukáže jako nekorektní, stane se kraj poškozeným a bude po zadavateli vymáhat smlouvou stanovené odškodnění,“ dodává Zimola. Již ale nedodává, že může jít o časově zdlouhavý a právně složitý proces.  

Úspora času a administrativy?

Subjekty, které vypisují užší výběrová řízení, uvádějí jako důvody, proč jim dávají přednost před otevřenými, časovou úsporu a méně náročnou a nákladnou administrativu. V případě Jihočeského kraje se takové předpoklady ukazují jako naprosto liché. Jak vyplývá ze zadávacích podmínek obou programů modernizace komunikací II. a III. třídy, byly cenové nabídky vylosovaných finalistů otevřeny 23. srpna. Kraj tedy zná jména možných vítězů programů P3 a P4, kteří podali nejvýhodnější cenovou nabídku.

Doposud – vzhledem k okolnostem, které po losovačkách nastaly – s nimi ale nebyly smlouvy uzavřeny. A těžko říci, kdy a jestli vůbec se tak stane. Kdyby bylo vypsáno otevřené řízení, kraj by sice musel posoudit cenové nabídky všech uchazečů, kteří se do tendru přihlásili, mohl si tak ale ušetřit nepříjemnosti s policejním vyšetřováním, potenciální oplétačky s Evropskou komisí nebo Evropským účetním dvorem a také riziko, že nestihne vyčerpat dotace z evropských fondů.    

O výběrových řízeních, u nichž bylo použito elektronické losovací zařízení, si přečtete také v těchto článcích: