Rozptylové studie na zakázku potvrdí téměř cokoliv

Úřady přitom na jejich základě povolují výstavbu zdrojů znečištění. Chyby v těchto studiích, jež nebývají výjimečné, lze jen těžko odhalit.

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy foto: © ČESKÁ POZICE, Richard Cortés, foto Wikipedia CommonsČeská pozice

V Hradci Králové je – stejně jako v mnoha jiných městech republiky – pravidelně překračován denní limit pro prachové částice a další nebezpečné složky v ovzduší. Měřící stanice umístěná nedaleko městského okruhu v roce 2011 naměřila 49 nadlimitních dní, zákonem povoleno je jen 35 dní v roce.

Přesto zatím bez větších problémů přes několik úřadů prošel plán na výstavbu velkého obchodního centra s parkovištěm pro více než 500 aut, které imisní situaci v okolí centra ještě zhorší. Do rozptylové studie, která měla zhodnotit dopady výstavby centra na ovzduší a zdraví, se totiž vloudila „chybička“, která vliv záměru na ovzduší podhodnotila. Jak dále ukážeme, tyto chyby nejsou v podobných studiích ničím neobvyklým. Studie si totiž objednává sám investor a úředníci nedostatky neumějí nebo nechtějí odhalit.

Studie v Hradci: doporučujeme

Chyby nejsou ničím neobvyklým. Rozptylové studie si totiž objednává sám investor a úředníci nedostatky neumějí nebo nechtějí odhalit.

Kolem plánované výstavby obchodního domu Arkády v Hradci Králové – Malšovice je rušno už řadu let. Část obyvatel a občanských sdružení další obchodní dům, navíc blízko historického centra, nechce. Druhá část obyvatel, zejména fotbalových fanoušků, výstavbu podporuje. Investor obchodního centra, firma ECE, totiž přislíbila vedle centra postavit moderní fotbalový stadion a součástí smlouvy je i dlouhodobá finanční podpora hradeckého fotbalu. Město Hradec Králové v projektu figuruje spolu s firmou ECE jako jeden ze stavebníků, a záměr tedy také podporuje.

Odpůrci – zejména z řad občanských sdružení a opozice na radnici, ale i architektů – projektu vyčítají především to, že další obchodní dům není v Hradci potřeba a obávají se zvýšení dopravního zatížení, a s tím spojeného smogu a hluku. Součástí obchodního domu totiž bude také parkoviště o více než pěti stech parkovacích místech.

Protože se jedná o potenciální zdroj znečištění ovzduší, je investor povinen doložit pro vydání územního rozhodnutí takzvanou rozptylovou studii, která zhodnotí dopady záměru na ovzduší. Zákon o ochraně ovzduší totiž nepřipouští výstavbu znečišťujícího zdroje (továrny, obchodního domu s větším počtem parkovacích míst atd.) na místě, kde je již překročena hodnota znečištění pro některou sledovanou látku, a došlo by k dalšímu zvýšení tohoto znečištění.

Zákon ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší § 11, odst. 5:

„Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo v oblasti jejich vlivu na úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo je jeho hodnota v této oblasti již překročena, lze vydat souhlasné závazné stanovisko podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. b) pouze při současném uložení opatření zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou znečišťující látku.“

Zpracováním dokumentace a všech podkladů potřebných pro vydání územního rozhodnutí pověřilo sdružení stavebníků (kde figuruje město a společnost ECE) odborné firmy. V případě rozptylové studie se jedná o královéhradeckou společnost EMPLA AG s.r.o. Studie konstatovala, že obchodní dům nijak nezvýší imisní zátěž okolí a záměr odsouhlasila.

Závěr studie říká:

„V důsledku realizace výstavby areálu a jeho uvedení do provozu nebude docházet k překračování imisních limitů posuzovaných znečišťujících látek s výjimkou 24hodinového imisního limitu PM10, který bude stejně jako v současné době za nepříznivých povětrnostních podmínek překračován. 24hodinový imisní limit byl v roce 2008 překročen 22krát, imisní limit připouští překročení 35krát za rok.“

První nesrovnalostí závěru je fakt, že autoři studie počítají s hodnotami znečišťujících látek z roku 2008, přičemž v době předložení studie pro účel vydání územního řízení již měli k dispozici výsledky z roku 2011, kdy byl imisní limit překročen 49krát, tedy více než povoluje zákon. Na daleko závažnější pochybení upozornil odborník na spalovací motory z Technické univerzity v Liberci Michal Vojtíšek. Studie podhodnotila emisní vstupy u vozidel, tedy množství látek bezprostředně vypouštěných do ovzduší, a celkový výsledek imisního zatížení okolí tak vyšel nižší.

Jeden z fíglů: Studie podhodnotila emisní vstupy u vozidel, a celkový výsledek imisního zatížení okolí tak vyšel nižší„Autoři do modelové skladby vozového parku nezahrnuli naftové motory, přestože právě ty se na emisích podílejí největší měrou. Pro vznětové motory jsou faktory v desetinách gramu na kilometr, tj. o téměř tři řády vyšší než u benzínových. Výskyt automobilů se vznětovým motorem na silnici je přitom zhruba poloviční,“ uvedl Vojtíšek pro ČESKOU POZICI.

Dále upozornil na to, že studie se nezabývá emisemi ani imisemi polyaromatických uhlovodíků, pro jejichž zástupce, benzo(a)pyren, je a v tehdy platné legislativě již i byl stanoven limit. Benzo(a)pyren je rakovinotvorný a na monitorovací stanici nejblíže záměru (Brněnská) je jeho roční imisní limit již od roku 2004 trvale překračován. Vědec zaslal na ministerstvo životního prostředí (MŽP) na konci minulého roku žádost o přehodnocení studie, načež MŽP nařídilo firmě EMPLA AG s.r.o. doplnění studie o reálnou skladbu vozového parku. Autorka studie tedy výsledek přepočítala.

Závěr přepracované studie? V podstatě totožný s původním. Dle něj dojde sice k mírnému zvýšení imisní zátěže, ale na podkladu ostatního znečištění má jít o zanedbatelnou část. Studie záměr výstavby obchodního domu i nadále doporučuje. Na základě této rozptylové studie (a dalších dokumentů) postupně vydaly k záměru kladné stanovisko krajský úřad Královéhradeckého kraje, ministerstvo životního prostředí  a následně hradecký magistrát vydal územní rozhodnutí. Proti tomu se zvedla vlna připomínek a záměr nyní leží na krajském úřadě. Společnost EMPLA AG s.r.o. se ani po naléhaní ČESKÉ POZICI k záležitosti nevyjádřila.

Když je vůle, projde vše

Celý proces schvalování vyvolává několik otázek:

  •  Proč žádný z dotčených úřadů nezkoumal, zda je rozptylová studie v pořádku?
  •  Proč se dotčené úřady i po zjištění, že firma EMPLA AG s.r.o. při výpočtu pochybila, stále spoléhají na její výsledky a neodebraly jí licenci nebo nepověřily jinou firmu?
  •  Proč dotčené úřady povolily výstavbu záměru, které prokazatelně zvýší imisní zátěž už takto znečištěného okolí?

Ministerstvo životního prostředí svůj souhlas sice podmínilo požadavkem na opatření snižující prašnost, ale jedná se především o opatření v průběhu výstavby. Zvýšení částic PM10 v důsledku provozu obchodního centra považuje za přijatelné.

Odpověď ministerstva v plném znění:

„U benzo(a)pyrenu a suspendovaných částic PM2,5 je navýšení způsobené touto chybou velmi nízké a neovlivní celkové vyhodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší. Vypočtené příspěvky ke koncentracím benzo(a)pyrenu se řádově pohybují v desetitisícinách nanogramů na metr krychlový. Zjištěné navýšení koncentrací PM2,5 dosahují hodnot setin mikrogramů na metr krychlový. U maximálních denních koncentrací PM10 je navýšení příspěvků vyšší, hodnoty nejvyšších možných příspěvků u obytné zástavby včetně zahrnutí ostatní dopravy v roce 2015 se pohybují v jednotkách mikrogramů na metr krychlový. Samotný příspěvek záměru, kdy byl hodnocen pouze jeho provoz a bylo uvažováno vytápění CZT, se pak pohybuje u obytné zástavby od 0,6 do 1 µg.m-3. Přesto lze záměr za předpokladu dodržování podmínek stanovených v závazném stanovisku považovat za akceptovatelný, a to i s ohledem na výšku příspěvků k ročním koncentracím PM10, které lépe popisují vliv záměru na kvalitu ovzduší v dané lokalitě a které se u obytné zástavby pohybují řádově v setinách µg.m-3.“

Královéhradecký magistrát dle dokumentů, které má ČESKÁ POZICE k dispozici, neměl k vlivu na ovzduší vůbec žádné připomínky. Paradoxní je to, že v podstatě rozhodoval o své vlastní investici (a svého partnera ECE) a na zpracování studie si sám vybral odbornou firmu, která vliv na ovzduší posoudila.

Magistrát rozhodoval o své vlastní investici a na zpracování studie si sám vybral odbornou firmu, která vliv na ovzduší posoudilaNáměstek primátora Jindřich Vedlich považuje postup za správný. „Způsob zpracování rozptylové studie posuzovaly odborné orgány, které vždy potvrdily její správnost. Po upozornění pana Vojtíška na chybu byla rozptylová studie na žádost MŽP dopracována a následně vydalo ministerstvo závazné stanovisko, které potvrdilo její správnost. Zároveň bylo konstatováno, že záměr stavby Park Malšovice je z pohledu ochrany ovzduší v pořádku. Z těchto důvodů nemá Statutární město Hradec Králové důvod svůj přístup k předmětné stavbě měnit,“ uvedl pro ČESKOU POZICI Vedlich.

Vedlich dále upozornil na to, že město v souvislostí s emisní zátěží vyvíjí maximální aktivity k budování silnice R35, jižní spojky a severní tangenty a pokračování stavby dálnice D11, protože tyto komunikace ušetří město od tranzitní dopravy, která nejvíce zatěžuje obyvatele právě předmětnými emisemi.

Po nás potopa...

Vojtíšek, který je autorem mnoha publikací na téma znečištění ovzduší vlivem výfukových plynů ze spalovacích motorů, argument, že zátěž se zvýší jen nepatrně, neuznává. „Komunikace obsluhující záměr je Gočárův okruh, který je pravděpodobně nejvíce vytíženým úsekem v celém Královéhradeckém kraji, a intenzita provozu vyvolaná plánovanou výstavbou komplexu obchodního centra a stadionu bude velmi vysoká. Bude docházet k dopravním zácpám, ve kterých se emise ještě zvyšují. Nemluvě o tom, že PM10 je jen jednou z látek. Dle nejnovějších výzkumů motory vylučují i podstatně menší, ale o to nebezpečnější částice – taktvané nanočástice, pro které ještě nejsou stanoveny limity, ale budou negativně ovlivňovat zdraví obyvatel města po desítky let,“ upozorňuje s odkazem na to, že poblíž plánovaného místa jsou i obydlené oblasti.

Na téma vlivu automobilové dopravy na ovzduší v obydlených oblastech ČESKÁ POZICE s Vojtíškem vedla rozhovor:

„Považuji za vhodné si klást otázku, zda je dobré různá úsilí směřující k potlačení silniční dopravy ve vnitřním městě negovat povolením takto velkého nárůstu intenzity individuální automobilové dopravy téměř v centru města. Nákupní centrum, je-li potřebné, je možné alternativně volit buď v centru města v místě s dobrou dostupností městské i místní veřejné dopravy, případně, je-li centrum pro klientelu, která spíše využívá automobil, v lokalitě mimo vnitřní město, blízko hlavních silničních tahů, které navíc mají dostatečnou kapacitu nárůst intenzity dopravy vstřebat,“ doplnil Vojtíšek.

Společnost ECE se k rozptylové studii příliš vyjadřovat nechtěla. „Je záležitostí orgánů státní správy rozhodnout, jestli je ta či ona studie správná. Tyto orgány nám daly za pravdu,“ uvedl Petr Vávra z ECE.

Rozptylové studie „na zakázku“

Jak ČESKÁ POZICE zjistila, chyby a nesrovnalosti v rozptylových studiích nejsou ničím výjimečným. Byly nalezeny v minulosti například i v rozptylových studiích provedených v rámci záměru výstavby výškových a kancelářských budov a obchodního centra v Praze na Pankráci. Na chyby upozoňují už mnoho let občanská sdružení, například Arnika nebo Sdružení občanská iniciativa Pankráce.

Sdružení Arnika: Chyby ve výpočtu odhalit neumíme, protože nedisponujeme odborníky a zejména drahým softwarem, který se pro modelování znečištění ovzduší nebo hluku používá„Snad ve všech studiích z této oblasti plánované výstavby jsme našli chyby, jimiž zpracovatelé snižovali reálné hodnoty znečištění v lokalitě, které nové stavby dále zhoršují. Jednalo se například o neuvedení všech zdrojů znečištění pro výpočet reálného stavu nebo záměrné podhodnocení průjezdů aut. Stačí, aby příslušná firma do studie ,zapomněla‘ zahrnout některé z plánovaných staveb, a výsledek se zásadně liší,“ uvedl Martin Skalský ze sdružení Arnika.

„Bohužel jsme však schopni odhalit pouze zcela evidentní pochybení, ale chyby ve výpočtu odhalit neumíme, protože nedisponujeme odborníky a zejména drahým softwarem, který se pro modelování znečištění ovzduší nebo hluku používá,“ dodal.

S některými námitkami se investoři v této oblasti vypořádali, u OC Arkády (rovněž investora ECE) byl oproti původnímu plánu snížen počet parkovacích míst a obchodní centrum je již řadu let v provozu. Jiné budovy však kvůli námitkám dosud řeší soudy. Nejvyšší správní soud nyní například zamítl územní rozhodnutí pro výstavbu výškové budovy City Epoque ve tvaru písmene V investora ECM, která měla stát vedle hotelu Panorama. Mezi hlavními důvody zamítnutí bylo dle informací ČESKÉ POZICE zcela chybějící posouzení vlivu na životní prostředí EIA včetně rozptylové studie. Společnost ECM mezitím skončila v konkurzu a na místě plánované budovy zatím zůstane jen rozkopaná díra.

Bez jistoty objektivity

Tyto případy ukazují na zjevné nedostatky v procesu zadávání a následné kontroly rozptylových studií. Je přinejmenším zvláštní, že rozptylové studie si objednává investor u libovolné firmy (s licencí MŽP) a správnost studie při její složitosti úředníci téměř nemohou ověřit. Z odpovědí příslušných úřadů je patrné, že na správnost studie téměř bezmezně spoléhají.

Dle informací ČESKÉ POZICE navíc ani nedisponují potřebnými odborníky a softwarem, který by správnost výsledků ověřil. Připustil to i Pavel Šinágl, který je jedním z mnoha autorizovaných odborníků s povolením rozptylové studie provádět. „Výpočet je poměrně složitá věc a záleží hodně na tom, jaké vstupy se do něj započtou. V případě rozptylové studie týkající se dopravního zdroje je poměrně velká míra nepřesnosti a různí zpracovatelé mohou dojít k velmi rozdílným výsledkům. Záleží například na tom, jak se nadefinuje složení dopravního proudu, zda zařadí také pojezdy vozidel na prázdno, studené starty, otěry z pneumatik apod. Je to potom velmi těžko kontrolovatelné,“ poznamenal pro ČESKOU POZICI Šinágl.

Rozptylové studie si objednává investor u libovolné firmy (s licencí MŽP) a správnost studie při její složitosti úředníci téměř nemohou ověřitFirmy, které si nechávají studie zpracovat, tak pochopitelně dají přednost a zakázku takovému zpracovateli, který mu výsledky spočítá co nejpříznivěji. A pokud se zpracovatel tu a tam dopustí nějaké té „chyby“, úřady na ní s největší pravděpodobností nikdy nepřijdou.

Urbanista a odborník na posuzování vlivů na životní prostředí Martin Říha, jenž v minulosti působil například na pražském magistrátu, potvrdil, že je technicky možné, aby si zadavatel vybrat takovou firmu, která mu bude nakloněna. Úředníci sami příliš velké možnosti jak to zjistit nemají, mohou si však najmout jiného odborníka. Jenže ani tento postup není jistotou objektivity. 

„Příslušný odbor životního prostředí, který má studii a žádost o územní rozhodnutí posuzovat, by měl určit oponenta, který posudek zhodnotí. Tento proces by měl zaručit určitou objektivitu. Když je však politická garnitura projektu z jakýchkoliv důvodů nakloněna, nelze nijak zabránit, aby vybrali podobně spřízněného odborníka. Vybírají ho úředníci, kteří jsou k politické garnituře ze strachu o zaměstnání často loajální. Pokud jde o vedení Hradce Králové, tak je zde zájem na uskutečnění projektu evidentní, protože město se na něm přímo podílí,“ uvedl pro ČESKOU POZICI Říha.

Počet příspěvků: 1, poslední 17.5.2013 06:41 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.

Autor

Jan Charvát

Jan Charvát | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Další autorovy články

Bude se porcovat Šumava?

26.9.2014 - 9.00