Při platbách DPH, které mají odvádět dovozci, mizí miliardy

Aktualizováno. NKÚ kontroloval finanční a celní orgány: v letech 2008–2010 se základ daně v přiznáních oproti celkové hodnotě dovozu lišil o 445 miliard. Ty se proti závěrům NKÚ ohradily.

foto: © ČTK, ČESKÁ POZICEČeská pozice

Aktualizováno. Není to pěkné čtení a ministr financí Miroslav Kalousek nebude mít radost. Při platbách DPH, které mají odvádět dovozci, se totiž „vytrácejí“ miliardy. Vyplývá to ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který prověřoval postup finančních a celních orgánů při správě daně z přidané hodnoty v souvislosti s dovozem zboží ze třetích zemí na území Evropské unie. Kontroloři sledovali období let 2008 až 2010. Zkoumali zejména předávání údajů mezi celními a finančními orgány, správnost těchto informací a jejich využívání.

Do konce roku 2004 byla DPH vyměřována i vybírána celními orgány při propuštění zboží do celního režimu. Zjednodušeně řečeno, když dovozce nezaplatil DPH, celníci zboží nepustili dále. Změna nastala od 1. ledna 2005. Po tomto datu, novelou zákona o dani z přidané hodnoty, došlo k odtržení platby DPH od platby cla a prodloužila se doba mezi okamžikem, kdy bylo zboží dovezeno a kdy nastala dovozci povinnost přiznat daň v daňovém přiznání.

Nejzřetelněji je tato „prodleva“ patrná v případě, že exportér odvádí DPH čtvrtletně, pak má lhůtu na přiznání daně z dovozeného zboží 117 dní. Teprve po uplynutí této doby může finanční úřad začít ověřovat, zda byla zaplacená DPH ve správné výši. To samozřejmě nahrává subjektům, které se chtějí placení DPH vyhnout. Celní a finanční orgány se však proti závěrům NKÚ ohradily.

NKÚ zjistil, že hodnota zboží, které je k nám dovezeno, se podstatně liší od základu daně pro výpočet DPH a že se povinnosti platit DPH lze vyhnout

Závratná suma

NKÚ zjistil, že mezi roky 2008 a 2010 byl základ daně vykázaný v daňových přiznáních oproti celkové hodnotě zboží, které bylo do Česka dovezeno, výrazně nižší. Kontroloři došli k závratné sumě přesahující 445 miliard korun.

NKÚ vyšel z kontrolního vzorku 304 konkrétních plátců daně, u nichž porovnal data od celníků s údaji v jejich daňových přiznáních. A výsledek? Více než třetina subjektů, 116 plátců, vykázala v přiznání celkový objem dovozu nižší o více než 6,7 miliardy korun, než kolik činily hodnoty dovozů dle celníků. Dalších 25 dovozců ze sledovaného vzorku nepodalo daňové přiznání vůbec. Dle zprávy NKÚ přitom tito hříšníci do Česka importovali artikl za více než 1,2 miliardy korun.

Tím výčet prohřešků nekončí. (Připomeňme, že stále hovoříme jen o vybraném vzorku čítajícím 304 subjektů.) U tří plátců zjistili auditoři, že je finanční úřad vyzval k podání daňového přiznání až rok po uplynutí lhůty, kdy měla být daň přiznána. Se čtyřmi dovozci, kteří nepřiznali DPH, nezahájil finanční úřad daňové řízení. Ze zahraničí importovali zboží, jehož hodnota přesáhla 116 milionů korun.

Bez porovnání

Jak může k takovým lapsům docházet? I na to nalezneme ve zprávě NKÚ odpověď. Zmiňme jen některé příčiny z obsáhlého kompletního výčtu. Celníci a finanční úřady pracují s číslem hospodářského subjektu EORI, což je číslo jedinečné v rámci EU, jehož struktura je stanovena Evropskou komisí a je přidělováno celními orgány. Kontroloři NKÚ zjistili, že toto číslo je do centrálního registru jednotných správních dokladů zadáváno nesprávně, konkrétně mezi jednotlivé cifry a kód příslušného členského státu byla chybně vkládána mezera. Tato banalita ale podstatně omezuje výměnu dat mezi celníky a finančními orgány.

Ve zprávě NKÚ se dále konstatuje, že přestože data o dovozu zboží a údaje z daňových přiznání byly vedeny v elektronické podobě, nebylo zavedeno automatizované porovnání těchto údajů. Pokud by tomu tak bylo, zjednodušilo by se vyhledávání hříšníků. O několik odstavců dále se v materiálu NKÚ píše: „Generální finanční ředitelství a Generální ředitelství cel nezajistily, aby finanční úřady obdržely úplné a správné údaje o dovozech zboží uskutečněných v tuzemsku.“

Nejvyšší kontrolní úřad doporučuje tři opatření, díky nimž by se mohly ztráty podstatně eliminovat: propojit databáze daňové a celní a zavést automatizované porovnávání údajů, zrušit čtvrtletní zdaňovací období dovozce, kteří jsou plátci DPH, a zajistit DPH při dovozu. NKÚ odhaduje, že tím by si státní rozpočet „pomohl“ o více než deset miliard korun. A dodejme, že jde o velmi konzervativní odhad.

Tolik zpráva NKÚ. ČESKÁ POZICE oslovila ministerstvo financí, pod které spadají finanční úřady i celníci, s pěti dotazy týkajícími se zjištění kontrolorů a navrhovaných opatření. „Podle našich informací má být zpráva NKÚ zveřejněna příští týden v pondělí. Naše stanovisko zašleme v pondělí, jakmile se se závěry NKÚ seznámíme,“ reagoval na dotazy Jakub Haas z oddělení komunikace ministerstva financí.

Redakce nezískala konkrétnější vyjádření ani poté, co financím sdělila, že informace získala z Poslanecké sněmovny a před zveřejněním článku chce získat stanovisko i z druhé strany. „Chápu vás a děkuji za korektní přístup. Nejsme ale schopni zajistit stanovisko dříve než v pondělí. Jde o složitou problematiku, která se netýká pouze ministerstva financí, ale také celní správy a daňové správy. Od všech těchto složek musíme zajistit vyjádření,“ konstatoval Haas.

Po několika hodinách z ministerstva přeci jen reakce dorazila „Na základě informací, které máme k dispozici z médií, lze konstatovat, že závěry NKÚ se nezakládají na objektivním a správném posouzení stavu věci. V pondělí, po důkladném seznámení se závěry NKÚ, zašleme podrobnější vyjádření.“ ČESKÁ POZICE zveřejní reakci ministerstva financí, jakmile ji bude mít k dispozici.

Jak je možné, že nikdo neporovnal údaje celníků a finančních úřadů a nezjistil, že „nesedí“?   

Kalouskovy léky

Vyjděme tedy zatím pouze z toho, co se dočteme ve zprávě NKÚ. Kontroloři zjistili, že hodnota zboží, které je k nám dovezeno, se podstatně liší od základu daně pro výpočet DPH a že se povinnosti platit DPH lze vyhnout. Mimo jiné i kvůli takové „prkotině“ jakou je mezera navíc v identifikačním čísle EORI. Protože vyjádření financí zatím nemáme k dispozici, logicky se musíme ptát: To na tuto skutečnost opravdu nikdo dříve nepřišel? Nikdo neporovnal údaje celníků a finančních úřadů a nezjistil, že „nesedí“?  

Miroslav Kalousek, šéf resortu financí, den co den opakuje, že kvůli horšímu výhledu vývoje ekonomiky bude nutné zvýšit daně, popřípadě další zavést, a tím potrestat ty, u nichž stát vybrat daně umí. Druhým Kalouskovým „lékem“ jsou škrty – méně pošle na dopravní infrastrukturu, ubere na školství... Co takhle uklidit si nejprve u sebe „doma“?

„Zjištění NKÚ je dalším důkazem toho, že současná vláda je schopna řešit schodky státního rozpočtu pouze dalšími a dalšími škrty a demontáží sociálního státu,“ uvedl pro ČESKOU POZICI poslanec Roman Sklenák (ČSSD), předseda podvýboru pro kontrolu hospodaření ve veřejné správě. „Každodenní vysvětlování, proč se musejí zaměstnanci, nezaměstnaní, důchodci, zdravotně postižení a další uskromnit, zvládá dokonale. Kdyby stejnou energii věnovala boji s daňovými úniky a s korupcí nebojovala jen verbálně, žádných škrtů by nebylo třeba. Je neuvěřitelné, že na tyto       obrovské daňové úniky musel upozornit až NKÚ.“ Dejme v tomto opozici za pravdu.

Společné stanovisko daňové a celní správy

Generální finanční ředitelství a Generální ředitelství cel se proti závěrům NKÚ ohradily. „Závěry kontroly nejsou dle našeho názoru zcela objektivní, v mnohém jsou zavádějící a v některých bodech mají až spekulativní charakter, a proto je nutné jejich takto prezentovanou podobu rezolutně odmítnout,“ píše se ve společné tiskové zprávě. Nicméně připouštějí, že podvody spojené s DPH problémem jsou.

Finanční a celní orgány poukazují na to, že NKÚ nezohlednil fakt, že část zboží, které je do Česka dovozeno, není určeno pro tuzemský trh, ale pro jiné země. Česko prý je jen jakousi „vstupní branou“ do Evropské unie. V takovém případě nevzniká povinnost uhradit DPH. Z toho vyplývá, že částka, o kterou se v letech 2008 až 2010 lišil základ daně vykázaný v daňových přiznáních oproti celkové hodnotě zboží dovezeného do Česka, by byla nižší než 445 miliard korun uváděných NKÚ. Korigovaná částka však v tiskové zprávě uvedena není.

 

NKÚ navrhoval ve zprávě tři opatření, která by dle kvalifikovaného odhadu umožnila dosáhnout zvýšení příjmů státního rozpočtu minimálně o deset miliard korun. V prohlášení celníků a finančních úřadů se konstatuje, že daňové úniky při dovozu úzce souvisí s potíráním šedé ekonomiky a tuto problematiku je nutné řešit komplexně. „Pouhá administrativní opatření v oblasti DPH, která navrhuje NKÚ, nemohou přinést účinné samotné řešení daného jevu.“