Povodí Labe chce kácet stromy podél řek. Prý hrozí protržení hrází.

Stromy vždy zpevňovaly říční břehy. Nyní mohou podle státního podniku Povodí Labe naopak způsobit záplavy.

foto: © montáž ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

Koncem září se na několika stovkách vzrostlých stromů podél řeky Orlice v Hradci Králové začaly objevovat oranžové značky, kterými se obvykle značí stromy určené k pokácení. Místní obyvatele značky vyděsily a okamžitě zorganizovali proti kácení těchto stromů petici, kterou během několika dní již podepsalo přes deset tisíc lidí. Vadí jim, že mají být vykáceny i zdravé stromy, které slouží k rekreaci a například také lapají nečistoty v ovzduší. Proti kácení se postavil i primátor Hradce Králové Zdeněk Fink a odbor životního prostředí magistrátu.

Stromy si označil státní podnik Povodí Labe. Za jakým účelem, se ČESKÁ POZICE podniku dotázala již 26. září. Od povodí vzápětí přišla odpověď, ze které skutečně vyplývá, že má v plánu stromy vykácet:

„Ve spolupráci s Magistrátem města Hradec Králové je státním podnikem Povodí Labe dlouhodobě připravována koncepce řešící břehové porosty na území města. V současné době je z naší strany připravován zásah do porostů na ochranných hrázích Orlice. Porosty v průtočném profilu a na ochranných hrázích představují významné riziko při mimořádných jevech, kdy v důsledku jejich vyvrácení hrozí protržení ochranných hrází a následné zatopení částí města. Závažnost tohoto problému zvyšuje i jejich špatný zdravotní stav, kdy i při vizuálním posouzení jsou zjištěny znaky odkazující na sníženou nosnost, dále jsou patrné znaky vnitřních defektů a poranění.
(…) Z výše uvedených důvodů je připravována žádost na příslušný orgán ochrany přírody k vydání závazného stanoviska. Po kladném projednání budou zahájeny vlastní práce. Na vhodných místech se předpokládá i náhradní výsadba.“

Dokument, který dokládá, že všechny označené stromy měly být vykáceny, má údajně k dispozici také server iDnes.cz. Po masivním nesouhlasu místních obyvatel se však zdá, že povodí změnilo názor. Už 2. října totiž podnik vydal oficiální tiskovou zprávu, ve které popírá, že by měl v úmyslu jakékoliv masivní kácení stromů.

Podle tohoto vyjádření povodí provádí pouze pravidelnou evidenci stromů (druhová skladba, velikost, stav a umístění vzhledem k ochranné hrázi a korytu vodního toku). Tato evidence je údajně připravována jako podklad k vypracování koncepce břehových porostů (pravidelný monitoring, zdravotní řezy, kácení nevhodně rostoucích a rizikových stromů a případná obnova), přičemž povodí přiznává, že některé stromy bude nutné vykácet.

Staletá praxe

Vraťme se k důvodu pro vykácení stromů, který Povodí Labe uvedlo v již zmíněné odpovědi na dotaz ČESKÉ POZICE: „představují významné riziko při mimořádných jevech, kdy v důsledku jejich vyvrácení hrozí protržení ochranných hrází a následné zatopení částí města“. Například Adam Záruba z Českého svazu ochránců přírody Orlice v Hradci Králové ho považuje za lichý. „V úseku došlo k přelití pouze jednou, a to ještě z důvodu poškození poddimenzované hráze výše proti proudu řeky,“ říká Záruba a dodává, že území je součástí Přírodního parku Orlice, evropsky významné lokality se zvláště chráněnými druhy živočichů.

U starých stromů na březích mohou hrozit vývraty nebo zlomy kmenů či větví a poškozovat koryto vodotečeStromy jsou navíc podél břehů vysazovány po dlouhá staletí. „Podél potoků, rybníků či řek se stromy vysazují od nepaměti za účelem zpevnění břehů. Udržovaly se ale povětšinou do stadia dospělosti, pak byly káceny a z výmladků vyrůstaly stromy nové. Tak se soustavně a přirozeně udržoval systém kořenů, který břehy zpevňoval. U starých stromů na březích vodotečí však mohou hrozit vývraty nebo zlomy kmenů či větví a poškozovat koryto vodoteče. Je tedy nutné volit koncepční řešení,“ domnívá se například zahradní architektka Drahomíra Kolmanová, která pracuje jako vedoucí úseku zeleně přírodní památky Vyšehrad v Praze.

Přírodovědkyně Marcela Klemensová z občanského sdružení Arnika uznává, že je třeba občas staré či nemocné dřeviny, které hrozí pádem, kácet. Ovšem to, zda jsou stromy nemocné, musí dle ní posoudit dendrolog a nemělo by to být na libovůli majitele pozemku, v našem případě Povodí Labe. „Zdravotní stav stromů také záleží na tom, jak je o ně staráno, zda se dělaly prořezy a podobně,“ podotýká Klemensová.

Nebezpečný precedens?

Ochránce přírody Záruba označil plánované kácení za největší devastaci zeleně ve městě za poslední desetiletí. Nová taktika nakládání se zelení podél řek navíc podle něj přišla až nyní se změnou ve vedení společnosti, které přitom zatím nedodalo jediný důkaz či relevantní studii, která by potřebu kácení těchto porostů potvrzovala. Záruba se také obává, že půjde o precedens: v posledních dnech prý dostává informace o plánovaném kácení stromů podél řek i z jiných míst České republiky, například z okolí Chrudimky v Pardubicích či z okolí Brna.

Rozhodování, zda povodí bude moci kácet, nebo nikoliv, nebude jednoduché, protože legislativa v tomto ohledu není úplně jednoznačnáIva Šedivá z odboru životního prostředí hradeckého magistrátu však ujistila, že Povodí Labe by mělo nejdřív podat žádost na její odbor, což v případě záměru povodí v Hradci dosud nikdo neudělal. „Zásahy, které budou státním podnikem Povodí Labe navrženy, budou muset být řádně zdůvodněny a následně je posoudí odbor životního prostředí,“ dodala Šedivá.

Upozornila však na to, že rozhodování nebude jednoduché, protože legislativa v tomto ohledu není úplně jednoznačná. Pozemek totiž patří povodí a zeleň spravuje majitel pozemku. A dle zákona o ochraně přírody a krajiny stačí, když správce záměr kácet oznámí. Vodní zákon však naopak úřadům umožňuje, aby vlastníkům pozemků sousedících s koryty vodních toků zakázal kácet stromy a keře, které zabezpečují stabilitu koryta vodního toku. Závisí tedy na konkrétní situaci. Podle Šedivé se nejasnosti budou muset řešit na meziresortní úrovni mezi ministerstvy životního prostředí a zemědělství.

Počet příspěvků: 5, poslední 9.10.2013 06:44 Zobrazuji posledních 5 příspěvků.