Pomůže holešovská policejní škola vybudovat multietnickou policii?

Multikulturalismus v pojetí střední policejní školy je založen na respektování českého právního řádu a na multietnickém respektu.

foto: © ČESKÁ POZICE, Richard Cortés, iPhoneČeská pozice

Počátkem září se ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole ministerstva vnitra v Holešově uskutečnila zajímavá tisková konference. Řeč byla o programu vzdělávání žáků z národnostních menšin. Vzhledem k předlouhému názvu školy je dobré upozornit, že se tento program týká Střední policejní školy a civilních studentů, nikoli Vyšší policejní části této školy. Aby bylo oficialitám učiněno zadost, budiž řečeno, že program je realizován za finanční podpory Evropských sociálních fondů.

Program holešovské policejní školy zaměřený na potenciální uchazeče o policejní práci z národnostních menšin se skládá ze dvou projektů. Jejich koordinátorem je člověk nad jiné povolaný – Stanislav Daniel, policejní podplukovník ve výslužbě.

Dva na sebe navazující projekty

První projekt je zaměřen na žáky končící základní školy. Pracovní tým holešovské policejní školy objíždí vytypované základní školy, v nichž oslovuje žáky z národnostních menšin. Ty z nich, kteří mají zájem studovat holešovskou Střední policejní školu, pak pracovníci realizačního týmu pomáhají připravit na přijímací zkoušky.

Typové úlohy, které přitom používají, jsou však volně dostupné na webových stránkách školy i pro ostatní uchazeče o studium. Studenty z národnostních menšin, přijaté do prvního ročníku, pak čeká týdenní soustředění před začátkem školního roku, kvůli plynulé adaptaci na specifické prostředí Střední policejní školy. Velký důraz při práci s žáky je samozřejmě kladen na odstranění případných problémů s českým jazykem.

Nelze si odpustit štiplavou poznámku vůči dogmatikům politické korektnosti. Pracovní tým holešovské policejní školy má problém zjistit, na kterých školách studují příslušníci národnostních menšin, aby je mohl oslovit. „Etnicitu“ na školách je totiž úředně zakázáno sledovat, což v tomto případě vyznívá velmi paradoxně a významně to snižuje efektivitu vyhledávání.

Druhý projekt, realizovaný celým pedagogickým sborem, se týká zvýšení studijních kapacit studentů z národnostních menšin. Jde zejména o nejrůznější formy doučování, tvorbu podpůrných výukových materiálů či práci se studenty v rámci jejich volnočasových aktivit.

Na obzoru se rýsuje téma třetího projektu. Ten by se – analogicky práci se žáky končícími základní školu – soustředil na studenty končící střední školu. Cílem by bylo zájemce dobře připravit na vysokoškolské studium.

Obtížný rozjezd

Do roku 2008 studovalo na holešovské policejní škole několik příslušníků národnostních menšin, nebylo to však výsledkem cíleného náboru. V tomto roce škola vypracovala projekt vzdělávání příslušníků národnostních menšin pro policejní službu, který však nebyl schválen. Pedagogové se nenechali odradit některými až pitoreskními námitkami úředníků ministerstva školství a poopravený projekt podali v roce 2009 znovu. Tentokrát úspěšně. V roce 2010 byl schválen pro školní rok 2010/2011.

Letos nastupují studenti z národnostních menšin již do čtvrtého ročníku. Škola totiž na nic nečekala a projekt rozjela vlastními silami. Na podzim 2008 nastoupili první studenti a škola si celý program financovala sama. Po schválení projektu nastala jediná změna – ve financování. Škola nyní dostává příspěvek z Evropských sociálních fondů.

Projekt je schválen na tři roky. Výsledkem by mělo být 39 odmaturovaných příslušníků národnostních menšin v oboru bezpečnostně právní činnost. Část z nich bude pokračovat ve vysokoškolském studiu. Ostatní budou připraveni k přijetí do policejních či dalších bezpečnostních sborů, respektive budou zajímavě kvalifikováni pro zaměstnání v institucích veřejné správy.

Význam

Kromě vlastního cíle projektu, tedy přípravy vhodných adeptů z národnostních menšin k policejní službě, má tento program význam i pro ty, kteří se nakonec policejní práci věnovat nebudou. Na první pohled byly neúspěšné kroky realizačního týmu, který připravoval několik žáků základní školy k přijímacím zkouškám na holešovskou policejní školu. Těmto žákům totiž kvalitní příprava natolik zvýšila sebevědomí, že se místo do Holešova přihlásili a úspěšně zvládli přijímací zkoušky na gymnázium v místě svého bydliště.

I v nich však snad bylo zaseto semínko důvěrného a možná i trochu vděčného postoje k české policii. To se nemusí projevit hned, možná se to neprojeví nikdy. Může to ale někdy sehrát podstatnou roli.

Studenti národnostních menšin jsou při studiu rozptýleni mezi české studenty, a proto nastává praktická multikulturní výchova s prvky integrace a prevence proti rasismu a xenofobii. Ta má význam pro všechny zúčastněné. A pro kritiky poněkud gumového pojmu „multikulturalismus“ lze jen znovu zdůraznit, že zdejší „multikuti“ výchova se vyznačuje nejen respektem k českému právu, ale i přípravou na jeho aktivní uplatňování.

Koordinátor projektu Stanislav Daniel

Již na první pohled nenechává nikoho na pochybách o své národnosti. Zkušený romský policejní podplukovník pracoval též tři roky v Kanceláři ministra vnitra jako poradce, respektive zmocněnec ministra. Proto ho již v životě jen tak něco nepřekvapí.

Vyučil se malířem, po základní vojenské službě nastoupil k tehdejší Veřejné bezpečnosti (dnes policie) na hlídkovou službu obvodního oddělení v Gottwaldově (dnes Zlín). Odmaturoval na Praporčické škole a k tomu navíc získal druhý výuční list jako fotograf. Poté nastoupil jako technik-fotograf na kriminální policii, kde pracoval po většinu své policejní kariéry.

V roce 2001 úspěšně absolvoval bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia na Policejní akademii v Praze. Jeho závěrečná práce již nesla signifikantní název: Multikulturní policie České republiky. Pak pracoval pak na Policejním prezidiu a věnoval se problematice extremismu. Policejní kariéru zakončil na kriminálce ve Zlíně. Po odchodu do civilu pracuje jako koordinátor vzdělávání příslušníků národnostních menšin na holešovské policejní škole.

Rizika

Multietnický program holešovské policejní školy je v podstatě velmi ambiciózní. Být vůči němu skeptický není proto žádným hrdinstvím. Podle Daniela si realizátoři uvědomují, že to je běh po úzké cestě, a ještě k tomu na generace. Projekt je tudíž postaven realisticky, s vědomím rizik.

Proto s každým absolventem holešovské policejní školy pracují zkušení pedagogové již od poměrně útlého, dorosteneckého věku. Mohou tedy poznat jak uchazečovu osobnost, tak jeho rodinné zázemí, což je důležité pro pozdější přijímací řízení, rozhodne-li se student vstoupit do policejního sboru.

Dalším rizikem je možný rozpor mezi absolventovou vlastní a hostitelskou kulturou, zejména projevuje-li se v právní oblasti. Holešovští pedagogové proto mají dobrý námět k přemýšlení, jak příslušníkům národnostních menšin pomoci s řešením takovýchto dilemat. Jednou z možností je využít konzultací religionistů, teologů a právníků, kteří znají studentovu domovskou kulturu a nevykládají ji antagonisticky ke kultuře hostitelské. A hledají, jak nacházet řešení nevyhnutelných sporů, nikoli je vyhrocovat.

V současné době studuje na holešovské střední policejní škole 52 žáků z 15 národnostních menšin

Velkou neznámou je také odolnost adeptů policejního řemesla, jak se vyrovnají s poměrně tvrdou realitou policejní služby. Zajímavým momentem je pak příprava na situaci, kdy policista z národnostní menšiny bude uplatňovat právo vůči příslušníkovi národnostní většiny.

Rizikem je i nevyrovnanost náboru co do složení zástupců jednotlivých národnostních menšin. V současné době studuje na holešovské střední policejní škole 52 žáků (z toho 22 dívek) z 15 národnostních menšin. Z hlediska potřeb bezpečnostní komunity však některé národnostní menšiny nejsou zastoupeny. Jak již bylo řečeno, jejich cílené vyhledávání je však obtížné.

Dobrá perspektiva

Podmínkou financování tohoto vzdělávacího programu je, že bude fungovat z vlastních finančních zdrojů dalších pět let. Ve výsledku lze tedy očekávat okolo stovky absolventů střední policejní školy, z nichž – doufejme – většina vstoupí do policejních služeb.

Připravme se na jejich mnohá selhání. Možná jich nebude tolik, ale vždy budou více vidět. Buďme však trpěliví. Spolehliví policisté z národnostních menšin totiž dokážou v určitých situacích zapracovat, jak by český policista nemohl. To je dobrá perspektiva a důvod držet holešovským palce.