Obrat v přípravě zákona o úřednících: Vnitro pokračuje podle původních not

Ministerstvo nejprve kvůli stovkám připomínek přichystalo novou předlohu úřednického zákona, pak ale otočilo. Jsou ohroženy dotace z EU?

foto: © ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

Příprava nového zákona o úřednících, který je mimo jiné kvůli budoucímu čerpání peněz z EU zřejmě nejdůležitější normou, na níž se dnes v České republice pracuje, nepřestává budit rozpaky. K návrhu paragrafového znění zákona obdrželo v září ministerstvo vnitra více než tisícovku zásadních připomínek. Chvíli se proto zdálo, že může dojít k zásadní změně v přístupu k normě. Pak ale přišel náhlý obrat: ke konci listopadu resort oznámil, že bude pokračovat podle původních not.

Jeden z největších sporů se vede o to, zda by mělo být postavení zaměstnanců územních samosprávných celků a ústředních orgánů státní správy sloučeno do jedné normy, jež by vycházela – v souladu s programovým prohlášením vlády – ze soukromoprávní úpravy pracovního vztahu, a nikoliv z veřejnoprávní. Jaký je v tom rozdíl?

„Ve veřejnoprávní úpravě vystupují stát a státní orgány jako nadřízení nositelé státní moci vůči podřízeným osobám. Soukromé právo upravuje vztah mezi účastníky, kteří si jsou rovni,“ vysvětluje Michaela Suchardová z Nadačního fondu proti korupci. Zjednodušeně lze říci, že:

  • zákon vycházející ze soukromoprávní úpravy dává úředníkům skoro stejné postavení, jako mají ostatní zaměstnanci;
  • oproti tomu veřejnoprávní úprava, pro niž jsou typické například kariérní řád či možnost disciplinárního trestání, zaručuje speciální ochranu, jako je definitiva či ztížené podmínky pro odvolání. Na druhou stranu ale může od úředníků více požadovat, například vzdát se práva na stávku.

Připomeňme, že cílem zákona je odpolitizovat, profesionalizovat a zefektivnit veřejnou správu. Zákon by měl též přispět ke snížení korupce a omezit zneužívání veřejných peněz. K jeho přijetí nás tlačí Evropská unie, která jasně vzkazuje: Nebude-li zákon platit od ledna 2014, je vážně ohroženo čerpání evropských dotací. Jenže úsilí české vlády této hrozbě neodpovídá.

ČESKÁ POZICE se zákonu o úřednících průběžně věnuje:

Premiér Petr Nečas poté, co koncem září dostal od ministerstva vnitra informace o výsledku připomínkového řízení, trval na tom, aby se nadále respektovalo programové prohlášení vlády a pokračovalo se v přípravě zákona vycházejícího ze soukromoprávní úpravy. Ministerstvo narychlo vypořádalo připomínky, které nebyly v rozporu s původním zadáním, a do začátku listopadu připravilo druhý návrh zákona o úřednících. Vyjádřit se k němu mohly zainteresované subjekty ve lhůtě pouhých pěti dnů.

Dvě varianty

Ministr vnitra Jan Kubice předložil 16. listopadu členům vlády Informaci o průběhu přípravy návrhu zákona o úřednících a o možnostech dalšího postupu. „Připomínky (které vzešly z připomínkového řízení – pozn. red.) směřují k tomu, aby byla realizována koncepce zcela odlišná od té, která byla vymezena věcným záměrem a tezemi a na níž je založen návrh zákona zpracovaný ministerstvem vnitra,“ píše Kubice v dokumentu, který má ČESKÁ POZICE k dispozici.

Vnitro tvrdí, že navzdory značnému rozsahu připomínek „je pokračování prací na návrhu zákona podle vládou schválené koncepce stále účelné“Kubice rozebírá dvě možnosti, jak v přípravě zákona o úřednících dále postupovat. První variantou je zachovat současnou koncepci – soukromoprávní, druhá pak počítá s jejím nahrazením koncepcí veřejnoprávní. Ministr upozorňuje, že zachování původního konceptu bude znamenat odmítnutí všech zásadních připomínek. Česká republika navíc zatím neví, co řekne Evropská unie na to, že zákon o úřednících vychází ze soukromoprávní úpravy.

V případě, že by byla zvolena varianta druhá, která počítá s veřejnoprávní úpravou, bylo by dle Kubiceho nejefektivnější novelizovat zákon o státní službě (zákon byl přijat v roce 2002, ale jeho kompletní znění doposud nenabylo účinnosti). Pro úředníky územních samosprávných celků by pak zůstal zachován zákon o úřednících samosprávných celků, který se dle Kubiceho osvědčil. Ministr vnitra odhaduje, že novelu zákona o státní službě by předložil vládě do konce dubna příštího roku.

Jenže o pár dní později, 21. listopadu, bylo vše jinak. Ministr vnitra v dopise členům vlády sděluje, že jeho resort bude pokračovat ve vypořádávání připomínek k původní předloze, které nejsou v rozporu s koncepcí danou věcným záměrem schváleným vládou v srpnu loňského roku.

Na dotaz, co takovýto veletoč způsobilo, vnitro odpovědělo: „Ukázalo se, že i přes značný rozsah připomínek, je pokračování prací na návrhu zákona podle vládou schválené koncepce stále účelné. Dopracování tohoto návrhu je také jedním z prioritních úkolů nově jmenovaného náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví. Pokud by tato koncepce byla nyní odmítnuta, práce na nové variantě a její projednání by musely probíhat v minimálních časových termínech, s rizikem neschválení do konce roku 2013, což by mohlo ohrozit čerpání finančních prostředků EU v dalších letech,“ uvedl Břetislav Oliva z tiskového odboru ministerstva vnitra.

Vyřeší to pracovní skupina?

Termín předložení návrhu do vlády byl dle informací ČESKÉ POZICE stanoven na konec února příštího roku. A jak bude návrh vypadat? Počítá se stále s jednou úpravou pro úředníky státní správy i samospráv? Jak vyplývá z reakce vnitra, jasno v tom stále není.

Česká republika je jediným státem Evropské unie, který nemá účinnou legislativu upravující postavení úředníků„Konečnou verzi zatím nemůžeme předjímat. Pro potřebu shody na novém návrhu s tak zásadním dopadem na pracovněprávní vztah zaměstnanců státu je nezbytné, aby návrh vycházel z co nejširšího konsensu a naplňoval cíle vytýčené vládní protikorupční strategií. Pan ministr vnitra proto zřídil v dohodě s paní místopředsedkyní vlády Peake společnou pracovní skupinu, která se bude zabývat řešením některých koncepčních otázek navrhované právní úpravy. Činnosti této pracovní skupiny probíhají na úrovni členů vedení obou resortů a výsledky této pracovní skupiny mohou dílčím způsobem ovlivnit některé koncepční otázky, hlavně míru veřejnoprávních prvků, které by soukromoprávní úprava mohla obsáhnout,“ konstatoval Oliva.

Pracovní skupina se sešla zatím jednou. Dle vyjádření ministerstva vnitra je další setkání naplánováno na konec tohoto týdne či týden následující.

Česká republika je jediným státem Evropské unie, který nemá účinnou legislativu upravující postavení úředníků, ačkoli to byla jedna z přístupových podmínek. Zarážející je, že doposud není rozhodnuto, jak přesně bude návrh zákona vypadat.

„Za hlavní problém spojený s chystaným zákonem o úřednících považuji to, že nevychází z dobré evropské praxe státní správy. Měli jsme se inspirovat v těch zemích EU, kde státní správa funguje nejefektivněji, tedy ve státech severní Evropy. Postavení tamních úředníků vychází z veřejnoprávní úpravy. Čeští úředníci ale pořád hledají nějakou českou cestu, soustavně ignorují dobrou evropskou praxi a lety osvědčenou zkušenost vyspělých demokratických států. Pak to vypadá, jako když pejsek s kočičkou vařili dort,“ říká Lukáš Wagenknecht z think-tanku Good Governance.

Počet příspěvků: 2, poslední 8.12.2012 03:27 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.