Může za to rock, homosexualismus i new age

Listy rozesílané Byzantským katolickým patriarchátem vysvětlují úpadek moderní Evropy.

Obdrželi jsme další z pozoruhodných prohlášení Byzantského katolického patriarchátu, jimiž v posledních týdnech odesilatelé zahrnují nejen média. Mezi údajnými adresáty jsou OSN, prezidenti evropských států či američtí senátoři. Při jejich čtení člověka napadají všelijaké polemické nápady a glosy, jako asi nad všemi pokusy vysvětlit veškerou bídu přítomnosti ve stylu „všechno je jinak – a to takhle“.

Zasvěcení si všimli, že na sérii prohlášení Byzantského katolického patriarchátu reagoval olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Na stránkách arcidiecéze vysvětluje, jak pohlížet na jejich autory. Podle Graubnera jde o skupinu kolem bývalého kněze olomoucké arcidiecéze Otce Antonína Dohnala, jež žije na Ukrajině a tvoří ji bratři, kteří byli spolu s Dohnalem pro neposlušnost vyloučeni z řádu baziliánů. Označuje toto společenství za schizmatickou sektu. Graubner mimo jiné píše: „Někteří lidé, kteří znali Dohnalovu horlivost a zbožnost, jsou překvapeni. My nebudeme sou­dit, nakolik u nich jde o duševní nemoc, omyl či vědomý hřích. To posoudí Bůh. My prosme, ať je k nim Bůh milosrdný a přivede je k pokání, ať zároveň ochrání všechny dobré lidi před pohor­šením či rozkolem.“

Odoláme pokušení pustit se do rozmanitých komentářů; připojujeme jeden kompletní text z těch, které Byzantský katolický patriarchát elektronicky šíří, pokud se vám už náhodou nedostal nějaký do pošty.

Odpad a zrada Evropy

Bůh dnes volá: „Dvojí zlo spáchal můj lid. Opustili Mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží.“ (Jer 2,13)

Kněží a teologové opustili živého Boha skrze falešný výklad Písma svatého, který je postaven na ateistické filosofii historicko-kritické metody. Ta vede teology a studenty do skryté apostaze. To je první zlo. Druhým zlem je vytesání cisteren lidských filosofií, psychologií, úcty k pohanským démonům, především přijetí ducha Assisi (1986) a jeho beatifikace dne 1. 5. 2011. Tou byl proces odpadu od živého a jediného Boha dovršen. Důsledkem je Boží anathema – prokletí (Gal 1,8-9).

Pedofilie, homosexuální antizákonodárství v Evropské Unii, demoralizace a démonizace dětí, legalizace narkotik a euthanasie, to vše je ovocem apostaze a prokletí katolické církve.

„Děste se nad tím nebesa a ustrňte nesmírnou hrůzou, je výrok Hospodinův.“ (Jer 2,12)

Evropské myšlení bylo formováno téměř 2000 let křesťanstvím. Křesťanská morálka vychází z životní reality a je postavena na Božích zákonech a evangelijních principech. Jasně rozlišuje dobro a zlo, pravdu a lež. Formovala život jedince, rodiny i společnosti. Křesťanství bylo vnitřně narušováno herezemi, které zdůrazňovaly nepodstatné a neživotné teorie místo osobního vztahu k Bohu. Šlo o tzv. filosofické či akademické křesťanství, které bylo a vždy je neplodné. V katolické církvi došlo na počátku tohoto 21. století k totálnímu kolapsu. Byla popřena inspirace Písma, Kristova spasitelná smrt na kříži za naše hříchy i Jeho reálné a historické vzkříšení, které je důkazem Jeho Božství. Duch pravdy byl z církve vyhnán a nahrazen duchem antikrista – duchem Assisi (1986). 1. 5. 2011 skrze beatifikaci ducha Assisi dopadlo prokletí – Boží anathema dle Gal 1,8-9 – na papeže Benedikta XVI. a všechny, kdo s ním a s duchem Assisi tvoří jednotu.

Pohled do XX. století

Začátkem minulého století povstal uvnitř církve tzv. modernismus postavený na ateistické filosofii. Skrze sv. papeže Pia X. byla tato infekce zastavena.

Po pádu monarchií v první světové válce nastoupily na evropskou scénu demokracie, které připravily cestu komunismu a fašismu, za nimiž byl rovněž duch ateismu.

V té době ovlivňovaly myšlení křesťanů ateistické hereze teologa Bultmanna o „historickém Kristu“ a o „Kristu víry“. Dále Evropu zamořila Freudova sexuální a Jungova okultní psychologie. V druhé polovině dvacátého století nastupuje duch antikrista – duch New Age. Nastává okultní a sexuální revoluce, popularizace orientálních pohanských náboženství (buddhismus, hinduismus) a jejich propagace skrze jógu, zen a tzv. východní bojová umění (aikido, taekwon-do, budo, kung-fu...) spojená s meditacemi. Progresovalo okultní léčitelství (reiki, akupunktura, akupresura spojená s falešnými energiemi jinu a jangu, čínské masáže, homeopatie...), východní filosofie spojené s pohanským životním stylem (feng šuej, bonsai, oživení starých pohanských kultů: keltové, mayové, aztekové, šamanismus...). Rozšířily se staré i nové formy věštění, magie a dokonce i satanismus. Do tohoto dekadentního duchovního proudu patří i svobodné zednářství. Papež Jan Pavel II. přijal v roce 1983 zednáře do církve zrušením jejich exkomunikace. Ve Vatikánu brzy zavládl duch, který s nimi tvoří jednotu. Ďábel i dnes slibuje: „Tobě dám všechnu moc i slávu .... Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé.“ (Lk 4,6-7)

V 60tých letech 20. století ovládla svět rocková hudba, která má okultní pozadí. Její kořeny jsou v satanském voodoo. Je za ní duch cynismu, nečistoty a démonismu.

V této době vystupuje pedofil Kinsey se svou sexuální „výchovou“ legalizující homosexualismus, pedofilii i zoofilii. Jeho model, propagovaný zvrácenými psychiatry a psychology, byl přijat OSN jako základ pro mezinárodní programy devastující děti už od pěti let (Konvence „O právech dítěte“). Vatikánský koncil (1962-1965) neřešil nejaktuálnější problém – pravdivou reformu církve skrze pokání. Místo reformování křesťanství zachváceného duchovní infekcí reformoval liturgii a svým posledním dokumentem Nostra aetate otevřel dveře zhoubnému synkretismu. Toto falešné aggiornamento po 50-ti letech skončilo v apostazi.

Proces apostaze nezastavila ani charismatická vlna, která zasáhla i katolickou církev. Začátkem 90. let vyšly východní státy Evropy zpod vlivu komunistické ideologie. Bohužel, takzvaná demokracie otevřela dveře daleko krutější diktatuře. Současné homosexuální ideologie EU a OSN cílevědomě a cynicky vedou k demoralizaci, démonizaci a zapříčiňují peklo na zemi i peklo po smrti. Odpadlický katolicismus opustil pramen vody živé, kterým je osobní vztah k Bohu, založený na pravdivém a biblickém obrácení a pokání.

Tragedií je, že apostatická hierarchie záchranu církve i Evropy skrze pravdivé pokání nedovoluje! Ježíšovo slovo platí i dnes: „Pokud nebudete činit pokání, všichni zahynete“ (Lk 13,3)!

+ Eliáš, patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
+ Metoděj OSBMr, + Timotej OSBMr, biskupové-sekretáři
Lvov, 26. 05. 2012

Počet příspěvků: 4, poslední 6.6.2012 06:30 Zobrazuji posledních 4 příspěvků.