Ježíšovo umučení je nevhodné pro nezletilou mládež

Možná se brzy budeme na křesťanství dívat moderněji – třeba, jak budoucnost vylíčili Aldous Huxley a George Orwell. Proto se smyšlená Evropská komise pro náboženské záležitosti rozhodla vydat směrnici o takzvaném velikonočním příběhu.

Velikonoční pátek. foto: Ilustrace Richard CortésČeská pozice

Velikonoční pátek.

Již dlouho přicházejí Velké radě pro ideologické záležitosti stížnosti občanů na škodlivé působení evangelijních příběhů na děti a mládež, a to v celém našem soustátí. Proto Evropská komise pro náboženské záležitosti, dbalá základních práv všech občanů s vyznáním i bez něho, zejména na doporučení neziskové organizace Odpoutaný Prométheus vydává směrnici o takzvaném velikonočním příběhu.

Po důkladném zvážení odborníků lze tvrdit, že v evangelijních příbězích i v křesťanském příběhu jsou nebezpečné pasáže líčící umučení, smrt a údajné zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Nebezpečí spočívá v následujících problematických oblastech.

Doporučení nečíst

Líčení Ježíšova umučení, se všemi odpornými detaily, je zcela nevhodné jako vyprávění pro nezletilou mládež. Dřívější doby mohly mít pochopení pro drsné vyjadřovací prostředky, v našem pokrokovém věku jsou však nadbytečné. I historicita těchto praktik a vyprávění o umučení je sporná. Komise si nechala vypracovat několik nezávislých posudků a výsledek je zřejmý.

Komise doporučuje, aby se příběh o umučení o Velikonocích nečetl, a to ani v kostelích a jiných nábožných místech, ani na místech světských, zejména pak ve školách

Badatelé se neshodují na počtu mučicích nástrojů, udělených ran důtkami ani pádů těla pod křížem. Co tedy nadále platí z hlediska historického poznání? Není ani jisté, kdo může za smrt Ježíše Nazaretského. Jedni viní Židy, jiní zase Piláta (Vzhledem k nedávným negativním zkušenostem našich Spojených evropských států se státem Izrael, se komise zdržuje tyto věci aktualizovat, i když by to bylo z politického hlediska více než vhodné!).

V každém případě komise doporučuje, aby tento příběh o umučení se o Velikonocích nečetl, a to ani v kostelích a jiných nábožných místech, ani na místech světských, zejména pak ve školách. Po farních úřadech budou rozeslány oběžníky a naši kontroloři, obzvlášť z řad vysokoškolské a dělnické mládeže, budou dohlížet, aby se k doporučení přihlíželo na všech místech, kde hrozí poškození zdravého vývoje dětí.

Zdravotní komise Rady též vydá doprovodný list, který bude věnován církevním nařízením o velkopátečním půstu, neboť se zdá nepřiměřené, aby se děti něco dozvídaly o tomto překonaném zvyku. Ten se jeví z dnešního pohledu zcela absurdním nařízením, neboť naše mládež je vedena již od malička k tomu, aby požívala pouze makrobiotickou, nemasitou stravu. Masité pokrmy jim tudíž nejsou, jak známo, stejně povoleny, a to až do období Velké zkoušky mladého Evropana.

Sociální aspekt

Stejně problematické je podle Komise líčení Ježíšovy smrti a pohřbu. V době, kdy se snažíme, aby v našich sjednocených zemích zmizely rituály spojené s tragickým odchodem lidí, jako jsou pohřby a poslední rozloučení, jsou připomínka a „duchovní setrvávání“ u Ježíšova hrobu neetické.

Sociální aspekt Ježíšova působení odpovídá základní etické normě evropského Základního kánonu, dle níž je podstatná budoucnost člověka a jeho dozrání v kolektivní osobnost

Připomínáme směrnici 129879/39 Komise pro důstojné odcházení ze světa z loňského roku, která se věnovala nejen preferování odchodu ze světa v souvislosti s odchodem do důchodového věku, ale také se dotkla problematiky náboženského vnímání smrti a takzvaných posledních věcí člověka.

Tato směrnice stanoví, že náboženské vnímání smrti neodpovídá současným vědeckým poznatkům a že použití náboženské terminologie v této oblasti je eticky i politicky nekorektní. Proto doporučujeme, aby i zmínky o Ježíšově smrti zmizely z náboženských knih, kázání a z náboženského vyučování.

Spíše než Ježíšova smrt budiž o velikonoční sobotě připomenuto jeho sociální působení, i když se historicky týkalo pouze skupinky, nikoli širokých vrstev obyvatel, jako je to dnes prostřednictvím sjednocených státních institucí. Sociální aspekt Ježíšova působení odpovídá základní etické normě evropského Základního kánonu, dle níž je podstatná budoucnost člověka a jeho dozrání v kolektivní osobnost.

Návrat v evolučním vývoji

Pokud by Komise byla shovívavá k mytopoetickým biblickým vyprávěním o umučení a smrti Ježíše Nazaretského, pak v otázce takzvaného zmrtvýchvstání neboli vzkříšení je třeba postupovat se vší rozhodností. Jestliže smrt ještě patří do našeho reálného světa – doufejme, že v blízké budoucnosti si poradíme i s tímto nešvarem –, teorie o zmrtvýchvstání je pouze nástrojem k ohlupování lidu.

Pokud bychom připustili, že existuje něco jako vzkříšení těla, ocitli bychom se v našem evolučním vývoji staletí zpět, v době, kdy nebyly jasné naše civilizační preference. A o nich přece nemůžeme diskutovat, chceme-li zůstat na kulturním stupni, kterého jsme dosáhli.

Komise si sice nechala vypracovat několik expertíz, ale všichni odborníci se jednoznačně shodli, že o vzkříšení nelze vůbec nic říct, a to ani na základě evangelijních příběhů. Novozákonní líčení jsou natolik nejasná, že se komise přiklání k názoru odborníka, profesora Jana Krále ze 107. státní univerzity, že není vyloučeno, že učedníci byli ze smrti mistra tak šokováni, že v několika týdnech po jeho smrti byli neustále podnapilí. Pak by jisté vidiny v podobě zjevení byly vysvětlitelné.

Komise ale nechce dávat přednost některému z odborných posudků. Vyprávění o vzkříšení je „nebetyčná“ hloupost, kterou je možné vyhodnotit jako utopickou, jako protivící se všemu, co se snaží prosazovat Velká rada a největší současní myslitelé našeho ctihodného Byrokratického aparátu.

Pokud bychom připustili, že existuje něco jako vzkříšení těla, ocitli bychom se v našem evolučním vývoji staletí zpět, v době, kdy nebyly jasné naše civilizační preference. A o nich přece nemůžeme diskutovat, chceme-li zůstat na kulturním stupni, kterého jsme – a dodejme, zcela mírovou cestou – dosáhli.

Vzkříšení jako idea a všechny související praxe povolených tří církví a dvou náboženských společností jsou zhoubné nejen pro děti a mládež, ale i pro všechny naše občanky a občany. Proto v této věci nařizujeme, aby byly zabaveny publikace šířící tuto nezdravou nauku a potrestáni všichni, kdo se ji pokusí šířit. Důsledně budou potrestáni všichni pomáhající věřícím nerespektovat tento příkaz, i ti, kdo budou šířit pomluvy o Komisi. Za obzvlášť přitěžující bude vyhodnoceno srovnávání její práce se starými cenzurními úřady.

Méně morálně škodlivý celek

Komise bývají často v diskusních fórech dotazovány, zda by poskytly nejen negativní, ale i pozitivní doporučení. V tom vycházíme občankám a občanům vstříc. Pro období velikonočních svátků existuje poměrně jednoduchá rada. Je možné využít mnoha předkřesťanských lidových svátků, samozřejmě vše vzhledem k nařízení Komise pro národopisné slavnosti, která vydala nedávno čtyři významné dekrety.

Předkřesťanské náboženské ideje sice také obsahují nepřijatelné myšlenky a tehdejší praxe v mnohém odporuje znovuvybudovaným evropským tradicím, nicméně o celku lze říct, že je méně morálně škodlivý než křesťanské nauky a zvyky

Předkřesťanské náboženské ideje sice také obsahují nepřijatelné myšlenky a tehdejší praxe v mnohém odporuje znovuvybudovaným evropským tradicím, nicméně o celku lze říct, že je méně morálně škodlivý než křesťanské nauky a zvyky. Je sice třeba odsoudit lidové praktiky, jako je odpudivé šlehání děvčat metlami (zakázané ostatně zmíněnou komisí již před několika lety), ale i vynášení smrtky a podobné nesmysly. Malování vajec a zpívání písní podle Opraveného lidového zpěvníku ale může vést naše mladé správným směrem.

U malování se navíc zhodnotí ornamentální vzory, tolik výhodné pro šíření zásad naší multikulturní výchovy, společně zpívané lidové písně (komise varuje před některými staršími soubory šířenými mezi prostými lidmi, jako jsou sbírky Bartošovy a Sušilovy, obsahující zhoubná náboženská dogmata, oděná do líbivých melodií!). Velmi vhodné je též trávit čas v centrech zábavy vybudovaných v našich hlavních městech, zejména v odděleních virtuální zábavy.

Dáno v roce XXXIII od Velkého sjednocení, potvrzeno čtyřmi nejvyššími komisaři a schváleno Nejvyšší kontrolorskou radou.

Za Evropskou komisi pro náboženské záležitosti (podpis nečitelný)