Jemný polétavý prach zabíjí a jeho regulace vázne

Vdechování jemného prachu má v ČR ročně na svědomí 6400 předčasně zemřelých a 2000 léčených pacientů se srdečními a dýchacími potížemi.

foto: © ČESKÁ POZICE, Alessandro CanuČeská pozice

Svět má vážný problém. Ve většině průmyslových zemí, zejména ve městech, jsou překračovány limity vypouštění miniaturního prachu, označovaného jako PM 2,5. (Číslice značí průměr zrníček v mikrometrech). Nadlimitnímu ročnímu průměrnému znečištění je vystaveno 80 procent obyvatel Evropské unie.

Je to vážná věc, v Česku má vdechování jemného prachu ročně na svědomí asi 6400 předčasně zemřelých a 2000 pacientů, kteří museli být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže. Konstatuje to odborná zpráva Státního zdravotního ústavu o dopadech znečištění ovzduší na zdraví obyvatel za rok 2011, tedy ta nejčerstvěji vydaná.

Limity, jimiž se nikdo neřídí

Doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo v roce 2005 vymyšleno tak, aby při dodržení navržené horní hranice znečištění jemným popílkem neumírali na jeho následky lidé. Ale je to i po letech pravda? Evropská komise požádala organizaci WHO o přezkoumání současného vědeckého poznání zdravotních dopadů znečištění ovzduší. Začátkem února WHO vydala znepokojivý závěr: stanovená úroveň deset mikrogramů miniaturních popílků PM 2,5 na metr krychlový je ještě příliš vysoká. Regionální ředitelka WHO pro Evropu Zsuzsanna Jakabová výsledky přezkoumání komentovala tak, že nové poznatky musejí vést k přísnější politice omezování znečištění. A to ve prospěch ochrany zdraví evropských občanů.

Evropský limit je proti platnému doporučení WHO dvaapůlkrát vyšší, přesto je na všech českých stanicích, schopných měřit i jemný prach, překračovánŘeči se vedou a voda teče. Dodržování přísnějšího limitu popílku v ovzduší je v současné evropské situaci více než nereálné. Evropa má v zavádění opatření proti popílku mnohem pomalejší rychlost než WHO. Evropský limit je proti platnému doporučení WHO dvaapůlkrát vyšší! Přesto je na všech českých stanicích, schopných měřit i jemný prach, překračován.

Bude vyžadovat nadlidské úsilí, aby se emise popílků srovnaly se stále platnou evropskou normou 25 mikrogramů. Pak budou muset úřady neúčinný evropský limit do roku 2015 snížit a před všemi Evropany bude tvrdý úkol: 2,5krát naddimenzované průměrné emise popílků zmenšit, aby odpovídaly platnému doporučení světových zdravotníků. A když se mezitím doporučená hodnota ještě sníží, pak se vyrovnat i s ní.

V USA přistupují k regulaci jemných popílků PM 2,5 mnohem důkladněji než Evropská unie, leckým vysmívaná pro přílišnou byrokracii. Ve Spojených státech byl limit od počátku přísnější – 15 mikrogramů na metr krychlový, a nyní ještě přitvrdil na 12 mikrogramů. USA na rozdíl od EU takřka drží s opatřeními zdravotníků krok. A popílek tím pádem ohrožuje menší procento Američanů než Evropanů.

Pozor na zdravotní rizika

Lékař z Centra pro životní prostředí a zdraví Miroslav Šuta, který na studii o přezkoumávání účinků jemného prachu v ovzduší ČESKOU POZICI upozornil, připomíná konkrétní rizika, uvedená ve zprávě WHO: Dlouhodobé vystavení jemným prachovým částicím (PM 2,5) může vyvolat aterosklerózu, respirační onemocnění a nepříznivě ovlivňovat výsledky těhotenství. Dále naznačuje možnou souvislost s poruchami vývoje nervového systému či sociální interakce a riziko narušení poznávacích procesů.

Vysoká hladina jemných popílků zkracuje každému Evropanovi život v průměru o devět měsícůMalé částečky prachu představují riziko i pro nemocné cukrovkou. Zpráva zdůrazňuje příčinnou souvislost mezi znečištěním PM 2,5 a úmrtím z respiračních a kardiovaskulárních příčin. Vysoká hladina jemných popílků zkracuje každému Evropanovi život v průměru o devět měsíců.

Za hlavní zdroj znečištění ovzduší prachem ve městech označuje zpráva WHO automobilovou dopravu. Alespoň jedno z kritérií překročení limitu bylo v roce 2011 naplněno na 89 ze 115 hodnocených měřicích stanic. V místech, kde byl překračován limit pro znečištění prachem, přitom žilo 49 procent obyvatel monitorovaných sídel. Hodnota doporučená WHO pro znečištění prachem (PM 10) byla splněna jen výjimečně – pouze na sedmi monitorovacích stanicích. V případě znečištění jemným prachem (PM 2,5) bylo dokonce doporučení WHO překročeno na všech hodnocených měřících stanicích!

Znečištění prachem není lidem lhostejné

Průzkum veřejného mínění Eurobarometr ukázal, že se pro ambicióznější politiku ochrany ovzduší vyslovuje jen WHO, ale také občané Evropské unie. Počátkem roku se do problému znečištěného ovzduší vložilo 18 ekologických, zdravotních a spotřebitelských organizací ze 13 evropských zemí. Zástupci těchto organizací se obrátili na ministry životního prostředí s novoroční rezolucí, aby se politici zasloužili o čistější ovzduší.

Zde jsou jejich nejdůležitější požadavky:

  • Posílit evropské normy znečištění ovzduší, neboť některé limity jsou výrazně vyšší než doporučení WHO.
  • Zahrnout do limitů také počet prachových částic.
  • Prosadit nové národní emisní stropy a jejich kontrolu, které povedou ke snižování škodlivých emisí i dalších polutantů, jako jsou černý uhlík (black carbon, BC), oxidy dusíku, amoniak či metan.
  • Snížit emise z průmyslových spalovacích zařízení o výkonu jeden až 50 megawattů, které jsou významnými zdroji emisí prachových částic, jež jsou znečišťující látkou s největším dopadem na lidské zdraví.
  • Snížit emise prachu, a tím i černého uhlíku (BC), z nesilničních mobilních zařízení (a také různých kompresorů, nakladačů či bagrů, pracujících stále na stejném místě, čímž daleko víc ohrožují emisemi okolí i samu obsluhu stroje).
  • Snížit emise prachu, BC a oxidů dusíku z lodní dopravy.
Rozčarování nakonec

Až dosud se soudilo, že v dosud spolehlivěji měřené hodnotě znečištění PM 10 je drobného popílku PM 2,5 obsažena zhruba polovina. Současné výzkumy naznačují, že podíl je výrazně větší. Pro zjednodušení musíme počítat s třemi čtvrtinami hmotnosti. Přičemž drobný popílek je mnohem nebezpečnější, protože proniká do větší hloubi organismu a neomezuje se jen na dech, ale prochází i pokožkou.

Počet příspěvků: 18, poslední 21.2.2013 09:02 Zobrazuji posledních 18 příspěvků.