Jedovaté kaly putují Českem protizákonně, vláda přihlíží

K rozhodné odpovědnosti vyzývá vládu Aleš Grof, který patří k nejzasvěcenějším kritikům sanace ostravských lagun.

Čestmír Klos 19.12.2011

foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice

Proti rizikovému spalování kalů v cementárně francouzské firmy Lafarge v Čížkovicích na Litoměřicku sílí veřejné protesty. Občanům vadí i skladování tohoto nebezpečného odpadu ve firmě Celio v Litvínově.

Premiér Petr Nečas sice slíbil prověřit jednotlivé smluvní svazky a tam, kde do nich vláda může účinně vstoupit v zájmu ochrany životního prostředí, prý využije právní prostředky. Kritici to ale nepovažují za dostatečně rázné řešení. Tvrdí, že vláda má zarazit celý proces okamžitě, že k tomu má nástroje a že už samotné převážení látek do severních Čech je porušením zákona. S pomocí experta Aleše Grofa se pokusíme argumenty kritiků shrnout.

Kritizovaný způsob likvidace kalů z bývalého Ostrama probíhá v režii konsorcia Čistá Ostrava, jehož lídrem je Geosan, náklady financuje státní podnik Diamo. Likvidace probíhá tak, že se z kalů „namíchá“ látka nazývaná Geobal 4, ta se transportuje do Litvínova a několik let má být využívána jako palivo v čížkovické cementárně. Původně měl Geobal 4 putovat jako palivo do Polska, tamní úřady to však nepřipustily.

Přitom existuje alternativní metoda, například pomalý termický rozklad. Při něm se z kalů oddělí spalitelné plyny, zejména metan, a pyrolýzou uvolní nízkoenergetické oleje. V nich se zkoncentruje většina nežádoucích jedovatých příměsí. Bezpečné spálení těchto olejů je možné při výrobě elektřiny při použití speciálních technologií. Odhaduje se, že olejů je asi 30 procent hmotnosti, plynů 10 procent. Z pevného zbytku lze ještě odseparovat uhlík a vyrobit z něj brikety. Na konci by měl zůstat jen nejedovatý pevný odpad, který lze skládkovat. Není známo, že by se o této či jiných alternativách uskutečnila odborná diskuse a byla o nich informována veřejnost.

Co je to geobal

Občany i mnohé odborníky trápí především otázka, co to ve skutečnosti Geobal 4 je. Je to výrobek, nebo nebezpečný odpad? Pokud je to výrobek, jak byly vyloučeny jeho nebezpečné vlastnosti, když jeho předchůdce Geobal 3, který obsahoval kvalitní uhlí, byl karcinogenní a zdraví nebezpečnou chemickou látkou? Jako výrobek certifikovala Geobal 4 akreditovaná firma VVUÚ v Ostravě-Radvanicích. Českou inspekcí životního prostředí v Ústí nad Labem je však Geobal 4 klasifikován jako nebezpečný odpad. Zákon přitom vylučuje, aby byl nebezpečný odpad zároveň výrobkem.

Nebezpečný odpad se z principu a při dodržování zákonů nikdy nemůže stát palivem.

Pět ekologických organizací proto podalo ministerstvu životního prostředí podnět ke zrušení integrovaného povolení, na jehož základě je Geobal 4 vyráběn, a to pro jeho zásadní nedostatky. Nebezpečný odpad se z principu a při dodržování zákonů nikdy nemůže stát palivem. Od pěti organizací dostala rovněž podnět Česká inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem pro porušení chemického zákona při využívání Geobalu 4.

Podkladem pro obě stížnosti byla osobní podání, která na obě instituce doručil inženýr Aleš Grof.

Kritický pohled Aleše Grofa

Grof do problematiky vidí zvnějšku i zevnitř. V letech 2003 a 2004 pracoval jako obchodní ředitel společnosti Geosan Group a byl zodpovědný za přípravu nabídky konsorcia Čistá Ostrava pro veřejnou obchodní soutěž nazvanou Nápravná opatření Laguny Ostramo. Po vítězství v této soutěži za celé konsorcium Čistá Ostrava podepsal smlouvu se státním podnikem Diamo. Vzápětí však z Geosanu odešel a o průběh prací se nezajímal až do dubna 2011, kdy zemřel jeho bratr Karel, který byl jedním z autorů vítězné nabídky. (Řešení, jak naložit s odtěženými kaly, v ní bylo jen obecné, cílem bylo využít kaly jako palivo. Bylo to ovšem před vstupem do Evropské unie, kdy takovému řešení nebránilo nařízení, že nebezpečný odpad palivem být nemůže.)

Situace, do níž dospěla sanace lagun, ho přiměla posílit tábor kritiků. Po jistou dobu se snažil rozvíjet konkurenční aktivity ve společnosti Simul Trust, nyní vystupuje jako odborník bez závazků.

V nedávné době Aleše Grofa znepokojil postoj předsedy vlády Petra Nečase. Premiér se na zpravodajském serveru iDnes.cz (v článku Tato vláda těžební limity nezruší. Na kaly je však krátká) vyjádřil:

„Považuji to za vážný problém, který nevyrobila tato vláda, to chci zdůraznit. Tento problém pochází z první poloviny minulého desetiletí, vznikl mimochodem za vlády sociální demokracie. (…) Nechci říkat, zda máme, nebo nemáme účinné nástroje. Celá ta záležitost je několik let stará a my musíme prověřit jednotlivé smluvní svazky tam, kde vláda má možnost do nich účinně vstoupit v zájmu ochrany životního prostředí. Využijeme právní prostředky, které máme k dispozici.“

Neochota převoz nebezpečného odpadu z Ostravy do severních Čech za účelem spalování okamžitě zastavit podnítila Aleše Grofa, aby se k situaci vyjádřil.

ČESKÁ POZICE: Proč vás vyjádření Petra Nečase znepokojuje?

ALEŠ GROF: Protože svědčí o naprosté neinformovanosti premiéra o příčinách dovozu ostravských kalů do severních Čech. Celý problém dovozu a následného pálení kalů je způsoben nevyhovujícím postupem sanace ostravských lagun. Tuto sanaci platí státní podnik Diamo, potažmo vláda České republiky v čele s premiérem Nečasem. A pan premiér bude až nyní hledat právní nástroje, aby zjistil, jaké má možnosti? Není pro tuto činnost pozdě? Kdo jiný, než premiér funkční vlády, by měl učinit přítrž tomuto ekologickému i ekonomickému zločinu?

ČESKÁ POZICE: Ekologické zločiny? Můžete je popsat?

ALEŠ GROF: Diamo je pověřeno vládou, aby mimo jiné odstraňovalo staré ekologické zátěže. Jak je možné, že za státní prostředky provádí masové přesuny nebezpečné chemické látky napříč celou republikou? Jak plní tento podnik svou environmentální politiku, ke které se zavázal? Proč financuje projekt, kde jsou zjevně porušovány zákony?

Zákon o integrované prevenci jasně říká, že jedním z cílů integrované prevence je zamezit přesunu znečištění z jednoho prostředí do druhého. A státní podnik platí z veřejných prostředků převoz nebezpečné chemické látky napříč republikou, aby byla spálena.

Ze zákona o odpadech je závazné, že odpad nesmí být ředěn, a tím navyšováno jeho množství. Přitom Diamo si u Geosanu objednalo smíchání nebezpečného odpadu kalů z lagun s vápnem a uhelným prachem a vznikl – dle klasifikace České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem - nebezpečný odpad geobal 4. Toto jsou ekologické zločiny páchané za veřejné prostředky.

Co je cílem vydávání integrovaného povolení?

  • Zamezit přesouvání znečištění z jednoho prostředí do druhého.
  • Omezit spotřebu materiálů a energií.
  • Zamezit znečišťování životního prostředí jako celku – provozovatel zařízení, kterého se integrované povolení týká, musí brát v úvahu všechny vlivy na životní prostředí komplexně a oznamuje je kompetentnímu orgánu.
  • Zajistit koordinaci mezi příslušnými úřady při povolovacím řízení.
  • Využívat nejlepších dostupných technik a technologií při dodržování emisních limitů. 
  • Snížit administrativní náročnost při získávání povolení

ČESKÁ POZICE: Proč je premiér Nečas podle vás špatně informován?

ALEŠ GROF: Podle toho, jaké má poradce. Podklady k jednání mu připravuje sbor poradců, který vede Martin Říman, bývalý ministr průmyslu a obchodu v Topolánkově vládě.

Pan Říman tehdy prosadil klíčové usnesení vlády z 23. července 2008, které nařídilo ministerstvu životního prostředí vydat souhlas k tomu, aby sez ostravských kalů začalo vyrábět palivo pro polský trh. V Polsku je nechtějí, považují je za nebezpečný odpad a žádají jeho odvoz zpět. A tak je státní podnik Diamo vozí za státní peníze na skládku do Litvínova.

ČESKÁ POZICE: Čím tehdejší ministr Říman svůj návrh zdůvodnil?

ALEŠ GROF: V oficiálně předloženém materiálu se Říman vyjádřil v tomto duchu: Jestliže dokážeme z dřevních pilin jakožto ostatního odpadu přepracováním získat dřevěné peletky nebo dřevotřískové desky a ty pak prodat jako výrobek, jestliže dokážeme z elektrárenského popílku, který je odpadem, přepracováním s cementovými pojivy vyrobit základkovou směs, kterou ukládáme do důlních prostor jako výrobek, jsme schopni stejným postupem aplikovat a vysvětlit postup, kdy z odpadů lagun vyrobíme přepracováním - zavápněním a přidáním kvalitního černého uhlí - výrobek a ten jako palivo spálíme.

Přirovnání dřevěných pilin a popílku k ostravským kalům se závěrem, že z obojího lze vyrobit kvalitní výrobek, je naprosto diletantské

Přirovnání dřevěných pilin a popílku k ostravským kalům se závěrem, že z obojího lze vyrobit kvalitní výrobek, je naprosto diletantské a v důsledku tragické. O to je hroznější, že toto vyjádření podepsal a předložil tehdejší vládě České republiky úřadující ministr průmyslu a obchodu a že vláda tento diletantský materiál schválila. Každý normální člověk si uvědomuje rozdíl mezi karcinogenním odpadem z ostravských lagun a dřevěnými pilinami, ale vláda České republiky nikoliv!

ČESKÁ POZICE: Jaké jsou nyní možnosti nápravy? Jaké nástroje k tomu má současná vláda k dispozici?

ALEŠ GROF: Napadají mne nejméně tyto možnosti:

  • Jestliže odvoz kalů z Ostravy do severních Čech objednal a platí státní podnik Diamo, může to stejným způsobem skončit. Vláda může snadno zastavit financování této činnosti a vést management Diama k odpovědnosti.
  • Jakoukoliv změnu sanace Lagun Ostramo, tedy i odvoz ostravských kalů do severních Čech, schvalují ministerstvo financí a ministerstvo životního prostředí. Premiér a vláda jistě mohou zasáhnout a ministerská souhlasná stanoviska s dovozem kalů odvolat.
  • Ředitel státního podniku Diamo je jmenován a odvoláván ministrem průmyslu a obchodu, premiér a vláda jistě mohou nařídit ministrovi průmyslu a obchodu, aby v této věci konal a zjednal nápravu.

ČESKÁ POZICE: Ono se to vládě snadno doporučuje… Ale vy jste do věci zasvěcený člověk. Snažíte se s popisovanými nedostatky něco dělat?

ALEŠ GROF: Kritizované činnosti se dějí na základě různých povolení a souhlasů. Pročetl jsem jednotlivé dokumentace a podal jsem podnět příslušným orgánům pro porušení chemického zákona a pro závažné nedostatky integrovaného povolení sanace lagun Ostramo. A taky jsem oficiálně položil dotaz, co je to ve skutečnosti Geobal 4. Úřady mají kompetenci okamžitě zasáhnout. Pokud zjistí zmatečnost či neúplnost povolení, musí je zrušit.

ČESKÁ POZICE: Co si od těchto svých aktivit slibujete?

ALEŠ GROF: Byl jsem u tohoto projektu na samém počátku a uvědomuji si svůj malý díl odpovědnosti, který bych tímto způsobem rád aktivně odčinil. S lidmi postiženými činností státního podniku Diamo při sanování ostravských lagun teď čekám na zjednání nápravy. Ať to jsou obyvatelé Ostravy, které trápí neúnosné smrady a jedovaté plyny, nebo občané severních Čech, které by minimálně šest let (nebo spíše jedenáct) trávili spaliny z cementárny francouzské společnosti Lafarge v Čížkovicích – všichni čekáme, zda se nalezne zodpovědný a kompetentní politik či úředník, který zasáhne ve prospěch občanů a zjedná nápravu.

Počet příspěvků: 2, poslední 17.12.2011 05:39 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.