Ceska Pozice

Jak to vidí IDS aneb Vyšumí kauza pražského metra do ztracena?

Problémy s dostavbou pražské podzemky za více než 20 miliard z pohledu kritizovaného stavebního dozoru. Že by byl „případ uzavřen“?

foto: © montaž ČESKÁ POZICE, Alessandro Canu, foto ČTKČeská pozice

Kauza dostavby pražského metra za více než 20 miliard korun hýbe pražskou politikou:

A čerstvě deník Aktuálně.cz v pátek uvedl, že policie se začala zabývat i případem pokusu o vytlačení automobilu šéfa interního auditu dopravního podniku Lukáše Wagenknechta z dálnice. Případ se dramatizuje a nepostrádá atributy kauzy, kterou lze označit za závažnou.

ČESKÁ POZICE se dostavbě metra věnovala v sérii článků a nyní poskytla prostor pro vyjádření inkriminované firmě Inženýring dopravních staveb (IDS), která na stavbě provádí stavební dozor a organizuje a zajišťuje pro dopravní podnik (tedy investora) výběrová řízení dodavatelů. Je totiž jedním z hlavních cílů dosavadní kritiky.

Chtěli jsme hovořit přímo s majitelem společnosti Bohumilem Kvasničkou, ten však s veřejností už 15 let nekomunikuje a za novináři za sebe posílá advokáta firmy Marka Nespalu. Z jeho sebevědomých slov se zdá, jako by se v případu nic špatného nestalo. Bude proto hodně záležet, co ukáže finální zpráva interního auditu dopravního podniku, která by měla být dokončena koncem října. Ale i policejní vyšetřování.

TOP 09 nesponzorujeme

ČESKÁ POZICE: Dění kolem dostavby metra, kde IDS vykonává stavební dozor, a situace uvnitř dopravního podniku se během září vyhrotily natolik, že v největší české městské firmě padnul ředitel Milan Křístek. Křístek jako důvod svého odvolání viděl kontrolu činnosti vaší společnosti. Vyvíjela IDS tlak na jeho odchod?

NESPALA: Víme, že se to po Praze povídá, a něco podobného naznačoval i pan Křístek. Není to ale pravda. Navíc spolupráce s Milanem Křístkem jako generálním ředitelem dopravního podniku byla v poslední době konstruktivní. Neměli jsme tak důvod o něco takového usilovat, a hlavně jsme k tomu neměli možnosti ani prostředky.

ČESKÁ POZICE: Sponzorovala či sponzoruje firma IDS politickou stranu TOP 09 či některé její politiky?

NESPALA: IDS nikdy nesponzorovala TOP 09 ani jakoukoliv jinou stranu. Stejně tak nikdy nesponzorovala žádné politiky.

ČESKÁ POZICE: Nepovažujete za střet zájmu situaci, kdy předseda dozorčí rady dopravního podniku a pražský radní pro dopravu Jiří Pařízek (TOP 09) zároveň pracoval ve vaší firmě? Nepřipadá vám to minimálně z etického hlediska nevhodné?

NESPALA: Je třeba se na to podívat z hlediska časové osy. Pan Pařízek se stal předsedou dozorčí rady dopravního podniku v září 2012. Dozorčí rada je kontrolní orgán, nemá rozhodovací pravomoci a není statutárním orgánem podniku. Zaměstnanecký poměr pana Pařízka v IDS byl veřejně znám, pan Pařízek ho jasně deklaroval a při hlasováních, která se týkala IDS, se vždy zdržel.

„Radní Pařízek se stal členem dozorčí rady dopravního podniku nikoliv proto, že pracoval v IDS, ale především proto, že předtím 17 let pracoval na vedoucích pozicích v dopravním podniku“Je třeba také vědět, že pan Pařízek se stal členem dozorčí rady dopravního podniku nikoliv proto, že pracoval v IDS, ale především proto, že předtím 17 let pracoval na vedoucích pozicích v dopravním podniku. Souběh působení v IDS a v dozorčí radě navíc trval jen tři měsíce – v listopadu 2012 se pan Pařízek stal uvolněným předsedou výboru pro dopravu v zastupitelstvu Prahy. Od té doby v IDS nepracoval, ani zde nepobíral žádný plat. V květnu 2013 byl tento výbor zrušen a pan Pařízek se krátce vrátil do zaměstnání, aby hned 19. června podal výpověď, protože se stal radním pro dopravu. Konflikt zájmu v tom v žádném případě proto nespatřujeme.

V odpovědi na  otázku, zda je to nevhodné, je třeba problém nahlédnout z hlediska zákoníku práce. My jako zaměstnavatel nemůžeme svému zaměstnanci zakázat působení v politických funkcích. To by bylo porušení základních demokratických principů. Stejně tak není možné upírat zaměstnancům některých podniků právo být volen. Je třeba nezaměňovat možné za skutečné. To, že IDS by potenciálně mohla z této situace těžit, pokud by pan Pařízek byl ochoten to společnosti umožnit, přece neznamená, že se tak stalo – totiž že společnost takto jednala a pan Pařízek se zachoval neeticky. Nic takového se nestalo a neděje.

ČESKÁ POZICE: Jakou funkci přesně Pařízek v IDS vykonával? Nevytýkali jste mu, že sedí zároveň na dvou židlích, a že by tím mohlo dojít ke sporu?

NESPALA: Pan Pařízek byl vedoucím odboru ekonomiky a rozpočtu. Jako zaměstnavatel bychom jednali protiprávně, kdybychom svého zaměstnance omezovali v jeho právu být politicky činný. Takový režim tu už byl a nechci se do něj vrátit.

ČESKÁ POZICE: Rozumíte výtkám vůči exposlanci a bývalému předsedovi pražské organizace TOP 09 Františku Laudátovi, který za IDS chodil na kontrolní dny stavby? Laudát byl v té době stranickým nadřízeným radního Pařízka.

NESPALA: Rozumím, že se na to ptáte. František Laudát je dlouholetým odborníkem na pražskou dopravu, jedním ze zakladatelů systému Pražské integrované dopravy, vyučoval na stavební fakultě ČVUT. Z titulu svých politických funkcí nemohl cokoliv, co se týká pražských staveb, jakkoliv ovlivnit.

Proč tedy vadí, že jsme si ho najali jako odborného poradce za obvyklou odměnu, jejíž výši lze dohledat v jeho daňovém přiznání v Poslanecké sněmovně? Je snad politik svým vstupem do politiky povinen zapomenout na všechny své odborné znalosti z minula? Jistě ne, právě naopak – proto tam byl přece zvolen! Politika, politické strany a jejich hierarchie mě nezajímají, pokud nezasahují do výkonných orgánů obchodních společností, k čemuž v tomto případě nedošlo.

To není audit!

ČESKÁ POZICE: Překvapily vás výsledky mezitímní zprávy odboru interního auditu dopravního podniku?

NESPALA: Viděl jsem jakýsi text takto označený, který koluje mezi novináři a který s interním auditem nemá nic společného, neboť se jedná o nekonzistentní dílčí právní závěry bez souvislostí. Audit má ověřovat shodu účetní a firemní dokumentace s objektivním stavem. Například se skladovými zásobami či rozpracovanou výrobou. Překvapen jsem byl potud, že skandál byl vyvolán tímto irelevantním pamfletem.

ČESKÁ POZICE: Co očekáváte od výsledku kontrolní činnosti odboru interního auditu, který by měl být hotový do několika týdnů? Připravujete se na právní bitvu s dopravním podnikem, respektive s městem?

NESPALA: O žádných bitvách nemůže být ani řeč. Očekávám pokračování konstruktivní a efektivní spolupráce s vedením dopravního podniku a jeho právními zástupci, která vyústí v dokončenou trasu metra do Motola. Na tomto závěru jsme se shodli s dopravním podnikem během čtvrtečního jednání, na kterém byl přítomen i pan Lukáš Wagenknecht. Pokud si někdo nějaké bitvy přeje, bude muset rozdmýchat boj na jiné frontě než mezi dvěma obchodními partnery, kteří úspěšně spolupracují už desítky let.

ČESKÁ POZICE: Kontroloři ve stavební dokumentaci například zjistili, že vícepráce zadaná v jednacím řízení bez uveřejnění ze dne 7. června 2013 byla již ke dni vyhlášení tohoto JŘBU fyzicky dokončena. To znamená, že provedení stavby předcházelo výběrovému řízení. „Lze usuzovat, že IDS vytvořil dokumenty se zavádějícím obsahem za účelem zakrýt vlastní pochybení (porušení povinností), kterých se dopustil v rámci své činnosti pro dopravní podnik dle mandátní smlouvy,“ píší kontroloři a dodávají, že „nic nenasvědčuje tomu, že by byl dopravní podnik o těchto skutečnostech ze strany stavebního dozoru informován“.

NESPALA: Tato lež vychází, doufejme, pouze z nedbalostního omylu a neznalosti jejího původce. Výklad zákona a ustálená praxe připouští, aby dopravní podnik jako sektorový zadavatel udělal takzvaný soupis prací, který se následně nacení a odsouhlasí všemi zúčastněnými stranami (§ 34 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách). V případě staveb, jako je pražské metro, to ani jinak nejde.

ČESKÁ POZICE: Ve zprávě kontroly ministerstva dopravy se píše: „U projektu byla učiněna zjištění týkající se pravděpodobně nezákonných kvalifikačních požadavků v rozporu se zákonem u veřejné zakázky na technologickou část a nesplnění podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění.“ Máme k dispozici smlouvu mezi IDS a dopravním podnikem, ve které se píše, že předmětem smlouvy je i příprava podkladů a organizační zajištění výběru dodavatelů stavební a technologické části a zajištění činností souvisejících s financováním stavby. Nejdou tedy pochybení, na která různé kontroly upozorňují, za vámi?

NESPALA: Předně je třeba konstatovat, že toto JŘBU na zpracování projektové dokumentace na výběr zhotovitele na stavbu si zajišťoval dopravní podnik sám bez jakékoliv naší asistence. Kontrola ministerstva dopravy skutečně doporučila krácení takzvaných způsobilých prostředků na výstavbu trasy metra do Motola z fondů EU o 25 procent. Nikoliv však z důvodů pochybení IDS, ale proto, že podle ministerstva dopravy pochybil dopravní podnik v zadávací dokumentaci, ve které údajně byly v rozporu s pravidly EU diskriminační podmínky. Podle ministerstva dopravy byl příliš vysoko nastaven limit pro minimální obrat uchazeče a nutné referenční zakázky. Dopravní podnik je naproti tomu přesvědčen, že zadávací podmínky zcela odpovídaly pravidlům EU v době vyhlášení veřejné zakázky.

„Kontrola ministerstva dopravy retroaktivně uplatnila kritérium současných podmínek pro zadávání veřejných zakázek!“Kontrola ministerstva dopravy však retroaktivně uplatnila kritérium současných podmínek! Dopravní podnik proto výsledky kontroly rozporoval. Ve výběrové komisi na zhotovitele trasy metra do Motola ostatně byl i zástupce ministerstva dopravy a ten zadávací podmínky nijak nerozporoval. Ministerstvo dopravy navíc tuto zakázku již jednou kontrolovalo v roce 2010, kdy konstatovalo, že zadání veřejné zakázky je zcela v souladu se zákonem o veřejných zakázkách! Antimonopolní úřad svým rozhodnutím ze dne 20. května 2011 neshledal v postupu zadavatele při stanovení kvalifikačních předpokladů žádné pochybení pro technologickou část.

Jinak máte pravdu, že předmětem smlouvy je i příprava podkladů a organizační zajištění výběru dodavatelů. Ale pouze v objednaném rozsahu a na základě konkrétních příkazů. Nedomnívám se proto, že bychom v tomto případě nesli právní odpovědnost. Znovu ale opakuji, že podle mého názoru se dopravní podnik žádných pochybení nedopustil a chybné jsou závěry kontroly ministerstva dopravy.

Přestřelené vícepráce?

ČESKÁ POZICE: Dopravní podnik však kvůli tomu nedosáhne na slíbené miliardy korun z evropských dotací. Takzvaná finanční korekce ve výši 25 procent znamená, že podnik přijde o zhruba 3,7 miliardy korun, které mohl získat a se kterými dle slov primátora Tomáše Hudečka počítal: „Dopravní podnik tak bude muset najít peníze ve vlastním rozpočtu.“

NESPALA: Obávám se, že vystavujete účet bez hostinského. Částka 3,7 miliard korun, o kterou by měl dopravní podnik údajně přijít a s níž se v médiích často operuje, je dotace nad rámec v současnosti alokovaných 7,4 miliardy korun, kterou dopravnímu podniku nově nabídlo k vyčerpání ministerstvo životního prostředí, a na pražském metru by beztak mohla být využita jen zčásti. Pražský dopravní podnik v tuto chvíli vyhodnocuje, zda a jak by tuto částku mohl vyčerpat. V žádném případě se tedy nejedná o pokutu, ale o peníze navíc!

Dopravní podnik má na projekt prodloužení trasy A pražského metra uznané způsobilé prostředky ve výši celkem 15,64 miliardy korun (předpokládaný rozpočet na dostavbu činí více než 22 miliard korun). „Skutečných“ peněz však bylo zatím alokováno jen 7,4 miliardy. Pokud by tedy dopravní podnik nebyl úspěšný ve svém odvolání proti kontrole ministerstva dopravy a došlo by ke krácení limitu způsobilých prostředků o 25 procent, výsledná částka by byla 11,73 miliardy. Protože je však alokováno pouze 7,4 miliardy a nabídnuto dalších 3,7 miliardy, nepřišel by dopravní podnik ve skutečnosti ani o jedinou korunu! Naopak, i tak by zbývalo dočerpat ještě zhruba 600 milionů korun. To je vše ale jen teorie – na metro nikdy nebyly alokovány dostatečné prostředky, aby mohl být limit způsobilých prostředků podle EU ve výši 85 procent vůbec vyčerpán.

ČESKÁ POZICE: Jak vysoké je v současné době procento víceprací na stavbě? Můžete potvrdit, že se jedná o 41 procent, jak uvádí deník Insider? Nepřekročil tím podnik povolený rozsah víceprací, který nesmí přesáhnout 20 procent ceny původní veřejné zakázky?

NESPALA: Sektorový zadavatel, kterým dopravní podnik je, nemá na vícepráce limit podobně jako třeba veřejný zadavatel, kterým je například v případě tunelového komplexu Blanka hlavní město Praha. (Podle renomovaných právníků, kteří si nepřáli být jmenováni, se 20procentní limit pro vícepráce na sektorové zadavatele skutečně nevztahuje – poz. red.). Vícepráce jsou skutečně v současné době ve výši zhruba 41 procent. Jenže – oproti vícepracím je třeba postavit méněpráce. Tedy práce, které nebyly realizovány, a materiály a technologie, které nebyly dodány. Méněprace se v současné době pohybují ve výši asi 37 procent.

„Vícepráce 41 procent tak de facto popisují množství změn oproti původnímu projektu. Na tom ale opět není nic tragického.“Hovoříme-li o navýšení nákladů, činí pouze 4,95 procenta, což je pro podzemní liniovou stavbu realizovanou na území evropské metropole velmi nízké číslo. Vícepráce 41 procent tak de facto popisují množství změn oproti původnímu projektu. Na tom ale opět není nic tragického. V důsledku průběhu výstavby došlo k vyvolaným změnám z mnoha důvodů – jiné geologické podmínky, změny technologií (vysoutěžené technologie se v době realizace stavby už nevyráběly), požadavky správců sítí, které třeba ani nebyly zaneseny v mapách.

ČESKÁ POZICE: Můžete uvést příklad méněpráce?

NESPALA: Je třeba si uvědomit, jak vypadá evidence víceprácí a méněprací – například je vysoutěženo zařízení, který se však v okamžiku realizace stavby už nevyrábí. Je proto třeba koupit jiné zařízení od stejného výrobce, které v jeho výrobním sortimentu nahradilo vysoutěžený typ.  Nový typ tohoto zařízení se objeví jako vícepráce (je to jiné zařízení, než které se vysoutěžilo), i když je třeba levnější a má vyšší účinnost, a staré zařízení jako méněpráce. Všichni se ale zajímají jen o vícepráce a méněpráce nikoho nezajímají. Bez méněprací jsou ale vícepráce jen číslo bez jakýchkoliv souvislostí. Jakýkoliv zlepšovací návrh či změna oproti projektu, kterým se třeba oproti původnímu rozpočtu ušetří, jsou evidovány jako vícepráce!“

„Case closed“?

ČESKÁ POZICE: Máte informace, že by se případem popsaným v trestním oznámení začala již zabývat policie?

NESPALA: Trestní oznámení může podat kdokoliv na kohokoliv pro cokoliv. Podle trestního řádu se jím policie musí zabývat. Jinými slovy, informaci o prověřování trestního oznámení mám z podstaty věci a znalosti právního řádu České republiky.

ČESKÁ POZICE: Kdybyste měli určitou konzultační pravomoc a mohlo být po vašem, měl by být šéf interního auditu dopravního podniku Lukáš Wagenknecht odvolán?

NESPALA: Odvolán by měl být ten, kdo protiprávně vynesl informace interního charakteru a vydával neúplnou, zavádějící a zcela irelevantní zprávu za konečné stanovisko s cílem spustit dehonestační kampaň, která v důsledku poškozuje dopravní podnik stejně jako IDS.

ČESKÁ POZICE: Advokát Jan Brodec, který pro podnik zpracovával právní rozbor smluv a jejich plnění, na základě předložených dokumentů nalezl nejméně čtyři případy porušení povinností (například neposílení týmu IDS na stavbě na základě výzvy dopravního podniku, neúčast zástupců IDS na projednávání změnových listů či chybějící informace ve stavebním podniku). Za každé porušení, které dle právníka ani přes upozornění dopravního podniku nebylo z vaší strany napraveno, náleží vaší firmě pokuta ve výši bezmála 11 milionů korun. Tedy za zjištěná čtyři pochybení zhruba 44 milionů korun. Zaplatíte je?

NESPALA: Zklamu vás. S kolegou Brodcem jsme věc projednali a vysvětlili si ji. Výsledkem je konsenzuální stanovisko z poloviny října tohoto roku, které konstatuje, že jsme nepochybili. (Jan Brodec na dotaz ČESKÉ POZICE, zda může Nespalova slova potvrdit, odpověděl, že je vázán mlčenlivostí, a nemůže se tudíž k případu vyjádřit. Nicméně odkázal k dřívějším jednáním dozorčí rady podniku – pozn. red.). Jak už to bývá v těchto ohraných písničkách, kolega dostal od nejmenovaných osob neúplné informace s cílem rozpoutat kampaň proti IDS.

Pokud vás zajímají podrobnosti, tak dopravní podnik nám vyčítal celkem pět pochybení – nedostatek pracovníků dozoru, nepřebrání jedné stavební konstrukce, porušení mlčenlivosti, zdržení přeložek inženýrských sítí a neúčast na jednom jednání. Všech pět údajných pochybení jsme vyvrátili již v září 2011, kdy nám byla dopravním podnikem tato pochybení poprvé vytknuta spolu s dalšími čtyřmi.

ČESKÁ POZICE: Vaší firmě byl vytýkán třeba nedostatek pracovníků…

NESPALA: Nedostatek pracovníků dozoru jsme vyvrátili výkazem našich pracovníků na místě a expertním posudkem znalce, který byl objednán po dohodě s dopravním podnikem, a byly mu předány pouze podklady nutné pro vypracování posudku. To je také to porušení mlčenlivosti – IDS předal podklady znalci, kterého si obě strany odsouhlasily.

Konstrukci primárního ostění jsme skutečně nepřebrali formou rozšířeného zápisu do stavebního deníku, protože se jednalo o pomocnou konstrukci, která se takto nepřejímá. Přeložky inženýrských sítí se skutečně zdržely – zejména proto, že majitelé sítí jednání protahovali a požadovali nadstandardní podmínky, nebo proto, že existovaly zmatky ohledně vlastnictví jednoho vodovodu. Jinými slovy, opět se nejednalo o porušení smlouvy ze strany IDS. A závěrem – je pravda, že na jedno jednání jsme skutečně nepřišli, protože se u něj dvakrát měnil termín a odpovědný pracovník v té době musel být na jiném jednání svolaném dříve. Na tuto skutečnost jsme ale dopravní podnik včas upozornili. Case closed.

Ovládnutí IDS? Důkazy chybí.

ČESKÁ POZICE: Kdo konkrétně vám poskytoval z jednání dozorčí rady dopravního podniku informace o tom, co se na schůzi jednání probíralo?

NESPALA: Pardon, mluvíte s advokátem.

ČESKÁ POZICE: Jak to, že informace z jednání dozorčí rady jste si opatřili, ale mezitímní zprávu interního auditu se vám sehnat nepodařilo?

NESPALA: Viz předchozí odpověď. Ale k takzvanému internímu auditu dodávám, že od zahájení kampaně mi bylo jasné, že se jedná o irelevantní materiály, a tudíž mě ani nezajímaly.

ČESKÁ POZICE: Vnímáte kritiku IDS jako věcnou, nebo máte relevantní důkazy, které byste nám mohli předložit, o tom, že někdo kope do inženýringu, aby ho poškodil?

NESPALA:  Z veřejných zdrojů je možno zjistit, kolikátý útok za posledních více než deset let už odrážíme a s jakými výsledky. Nechť laskavý čtenář sám posoudí, kdo by tak asi mohl mít zájem na ovládnutí významné pozice na stavebním trhu v Praze. Dle politické situace vždy někdo…

zpět na článek


© 2022 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.