Důkaz ekotendrem: Zakázky vyhrávají překupníci!

Ano, pane premiére, bojuji s korupcí. Jistě, pane ministře, děláte to dobře.

foto: © ČESKÁ POZICE, Jiří BušekČeská pozice

Bojujeme s korupcí? Ano, pane premiére, hlavně s tou, která se netýká našich zájmů. Jistě, pane ministře, my netvoříme korupční prostor, my hospodaříme! Nakupujeme veřejně v transparentní soutěži, levně a dobře. Ale od koho?

Seznamte se společností Marius Pedersen Engineering, a. s., vítězem ekotendru –  podle ministra financí Miroslava Kalouska vybraným jediným možným hospodárným postupem.

Jak známo, Marius Pedersen Engineering podala nejnižší nabídku (56,8 miliardy korun), přičemž sama cenu za sanace starých ekologických zátěží vyčíslila na částku o více než 21 miliard nižší (35 miliard korun). O této kalkulaci jsme psali v článku Ekotendr v číslech. Jakákoli arbitráž by vyšla levněji.

V případě ekotendru stát nakupuje – od prázdné společnosti. Podle údajů z výroční zprávy společnosti Marius Pedersen Engineering, a. s., za rok 2010 tato společnost nemá jediného zaměstnance a za loňský rok vytvořila účetní ztrátu ve výši více než milion korun (viz příloha). Nemá žádnou minulost, účelově ji založily vlivové firmy na ekologickém a finančním trhu – Česká inženýrská, a. s., a rakouská VCP Environment Holding GmbH. Nikdo za ni neručí, její akcionáři ji mohou kdykoliv jedním příkazem zlikvidovat.

Nabídkovou cenu potenciálního vítěze ověřuje nabídka společnosti Geosan Group, a. s., která je pouze o miliardu vyšší. Jde o ověření ceny od firmy, která po sobě ponechává subdodavatele v konkurzech – jako například společnost Baltom v případu čištění ostravských lagun – a svojí činností způsobuje arbitráže vedené proti českému státu.

Geosan Group, a. s., je jedním z největších překupníků na stavebním i ekologickém trhu, zaměstnává přes dvě stě lidí a nemá téměř žádné vlastní výrobní kapacity. Práci nakupuje u subdodavatelů a s takto malým počtem zaměstnanců vytváří čtyř- a vícemiliardové obraty.

Ano, pane premiére, překupníci vládnou. Dokazuje to pouhý fakt, že kvalifikací gigantické soutěže prošly Environmental Services, a. s., prázdná dceřiná společnost J&T Finance Group (Environmental Services je ve ztrátě a bez zaměstnanců), prázdná společnost Marius Pedersen Engineering, a. s.,  a Geosan Group, a. s., největší překupník na trhu veřejných zakázek.

Cihly raději z cihelny

Pane premiére, prosím, požádejte ministra financí Miroslava Kalouska, aby vypracoval metodiku zadávání veřejných zakázek, kde bude jednoznačně zdůrazněna efektivita vynakládaných prostředků – a uveďte ji v obecnou platnost.

Řešení, jak čelit neefektivitě i korupci, je totiž tak jednoduché – stačilo by soutěžit na základě kalkulací, nikoliv rozpočtů, vyloučit překupníky a zvýhodnit firmy, které realizují zakázky vlastní produkcí, firmy, jež nemají důvod podplácet a které státu zakázku vrátí v podobě odvedených daní a udržených pracovních míst.

Korupční prostor vznikne všude tam, kde se nakupuje za více než nezbytnou cenu. Jakýpak boj s korupcí pomocí agentů, odposlechů či jiných restriktivních nástrojů!? Kde není co ukrást – není třeba hlídat.

Korupční prostor vznikne všude tam, kde se nakupuje za více než nezbytnou cenu. Jakýpak boj s korupcí pomocí agentů, odposlechů či jiných restriktivních nástrojů!? Kde není co ukrást, není třeba hlídat. Ale to by pak nesměly být naše veřejné zakázky zadávány dle následujícího modelu.

Pokud půjdete koupit cihly do cihelny, nemáte možnost korumpovat nikoho. Pokud půjdete kupovat do cihelny panely – a cihelna vám je chce dodat – pak vzniká korupční prostor. Cihelna musí koupit panely v panelárně, na ceně si přirazí a hlavně musí zadavatele motivovat, aby připustil a prosadil, že panely se nakupují v cihelně.

Pokud by stát nakupoval u výrobců, to jest u firem, které mají vlastní produkci, a eliminoval prostředníky, pak by nebyl prostor pro korupci, a hlavně by byly podpořeny společnosti, které jsou oprávněné na trhu, společnosti tvořící HDP a které platí daně v Čechách, nikoli v daňových rájích. Rozvíjelo by se podnikání, klesal by účet za podporu v nezaměstnanosti a začali bychom si opět vlády a pana premiéra vážit.

Stát každoročně zadává veřejné zakázky za více než pět set miliard korun. Zadáváním překupníkům pak přichází o desítky, možná stovky miliard na nesmyslných cenách, na zhoršeném výběru daní a na poklesu růstu HDP.

Diskriminační podmínky

Napsal jsem vyloučit překupníky? Ve skutečnosti se děje pravý opak. Nejlepší není ten, kdo buduje a tvoří, nejlepší v českém systému veřejného zadavatelství je ten, kdo je schopen omezit počet účastníků ve veřejné soutěži prosazením nesmyslných podmínek a nabídnutím cen hloupému státu, který si není schopen poradit s kartelovými dohodami.

Jak jinak si vysvětlit práci prestižních úředníků ministerstva financí, kteří běžně požadují pouze účast firem splňujících diskriminační podmínky? Přečtěte si na závěr dodatek – úryvek ze zadání veřejné soutěže na sanace nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v hodnotě více než 2,5 miliardy korun. Jedná se o pasáž upravující podmínky pro účast v soutěži. Prokoušete-li se tím fantastickým textem (čtenáře předem prosíme o shovívavost, jde o doslovnou citaci), na vlastní oči se přesvědčíte, jakým způsobem se zužuje pole soutěžících.

Ano, pane premiére, takto vyhrávají veřejné zakázky předem určené firmy. Jistě pane ministře, opravdu jste byl právem oceněn jako nejlepší ministr financí rozvíjejících se evropských ekonomik. Na rozvinutých trzích byste byl za ekotendr nucen rezignovat.

Dodatek (ze zadávací dokumentace ministerstva financí)

Zadání veřejné soutěže na: Sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru VI CHOPAV Kvartér řeky Moravy v hodnotě 2 649 975 035.00 Kč:

Dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) výpis z evid. Rejstříku trestů; písm. c), d), e), g), i), j), k) a l) čestné prohl.; písm. f) potvrz. fin. úřadu a čestné prohl.; písm. h) potvrz. přísl. orgánu či instituce; doklady dle písm. f) a h) zadav. požad. předložit i v případě prokáz. splnění kvalif. výpisem ze sezn. kvalifik. dodav. - § 127 odst. 3 zák. VZ; dle § 54 písm. a) Výpis z obch. rejstříku; písm. b) vázané živnosti - živnost. opráv. (ŽO) pro geolog. práce, ŽO pro prov. staveb, jejich změn a odstraň., popř. jiné opráv. obd. charakt., ŽO pro podnik. v obl. nakl. s nebezp. odpady kat. č. 17 05 03 dle § 16 odst. 3 zák. č. 185/2001 Sb.; volné živnosti - ŽO pro podnik. v obl. nakl. s odpady dle příl. č. 4 k zák. č. 455/1991 Sb., ŽO k prov. testování, měření, analýz a kontroly, ŽO k prov. porad. a konzult. činn.; popř. jiná opráv. obd. charakt.; opráv. k hornické činn. dle § 2 písm. c) a písm. g) zák. č. 61/1988 Sb.; písm. c) zadav. nepož. prokáz.; písm. d) osvědč. MŽP o odb. způs. pro geolog. práce dle vyhl. č. 206/2001 Sb., pro obory hydrogeologie, inžen. geologie, environment. geologie, sanační geologie a geofyzika, v náv. na zák. č. 62/1988 Sb., osvědč. o autoriz. v ob. geotechnika, osvědč. o autoriz. v ob. stavby vodního hosp. a krajin. inžen., dle zák. č. 360/1992 Sb., vzpp, certif. členství dodav. v Mezin. asoc. vrtných kontraktorů IADC, certif. Vzorkař a hodnot. nebezp. vlastn. odpadů, certif. Manažer vzork. podzem. vod a Manažer vzork. odpad. vod, pověř. MŽP k hodn. nebezp. vlastn. odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb. a vyhl. č. 376/2001 Sb., osvědč. odb. způsob. - závodní, bezp. technik, báňský projektant, technický dozor (vrtmistr), dle zák. č. 61/1988 Sb., vzpp, a vyhl. č. 298/2005 Sb., vzpp., opráv. osob, prov. svářeč. práce na ústí vrtu dle ČSN EN 287-1, ustan. odb. způs. prac. pro říz. záv. prov. nehod (ved. likv. havárie) pro výkon činn. dle § 12 vyhl. č. 71/2002 Sb. vč. zkoušky této osoby před komisí OBÚ a jmen. této osoby závodním. Blíže v ZD a na www.mfcr.cz.

K § 55 odst. 1 písm. a) zadavatel nepožaduje prokázat; písm. b) poslední zpracovaná rozvaha podle zvláštních právních předpisů nebo určitá část takové rozvahy, z níž bude patrný hospodářský výsledek; písm. c) údaj o celkovém obratu a obratu dosaženém s ohledem na předmět veřejné zakázky, formou prohlášení nebo přímo účetní závěrkou za poslední 3 účetní období. Blíže v ZD a na www.mfcr.cz.

K § 55 odst. 1 písm. b) kladný hospodářský výsledek v posledním uzavřeném účetním období; písm. c) celkový obrat ve výši minimálně 800 milionů Kč bez DPH, obrat dosažený s ohledem na předmět VZ, tj. obrat z oboru prací z oblasti likvidace/relikvidace ropných, plynových nebo ropoplynových sond ve výši minimálně 400 milionů Kč bez DPH, a obrat dosažený s ohledem na předmět VZ, tj. obrat z oboru prací z oblasti sanace a rekultivace území kontaminovaných ropnými látkami ve výši minimálně 300 milionů Kč bez DPH, všechny obraty v součtu za poslední 3 účetní období a všechny zjištěné podle § 1 odst. 2 písm. e) a § 20 odst. 1. písm. a) bod 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Blíže v ZD a na www.mfcr.cz.

K § 56 odst. 3 písm. a) seznam stavebních prací za posledních 5 let včetně osvědčení objednatelů; písm. b) seznam techniků či technických útvarů; písm. c) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací ve formě prohlášení včetně prohlášení o účasti těchto osob na veřejné zakázce a osvědčení o jejich vzdělání a odborné kvalifikaci; písm. d) opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky; písm. e) přehled průměrného počtu zaměstnanců dodavatele a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele; písm. f) přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít k dispozici při plnění veřejné zakázky. K § 56 odst. 4 certifikát prokazující zavedení systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9000. K § 56 odst. 2 písm. a) seznam významných služeb poskytnutých v posledních 3 letech včetně osvědčení objednatelů; písm. b) seznam techniků či technických útvarů; písm. c) zadavatel nepožaduje prokázat; písm. d) zadavatel nepožaduje prokázat; písm. e) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb ve formě prohlášení včetně prohlášení o účasti těchto osob na veřejné zakázce a osvědčení o jejich vzdělání a odborné kvalifikaci; písm. f) zadavatel nepožaduje prokázat; písm. g) zadavatel nepožaduje prokázat; písm. h) zadavatel nepožaduje prokázat. Blíže v ZD a na www.mfcr.cz.

K § 56 odst. 3 písm. a) - 1 prov. stavbu v ob. prací z obl. sanace a rekult. území kontam. ropnými látkami v souhr. fin. obj. ve výši min. 300 mil. Kč bez DPH, a - 3 prov. stavby v ob. prací z obl. likvid./relikvid. ropných, plyn. nebo ropoplyn. sond v souhr. fin. obj. ve výši min. 100 mil. Kč bez DPH, přič.: - alesp. 1 z těchto stav. pr. v obl. likvid. / relikvid. ropných, plyn. nebo ropoplyn. sond dosáhla fin. obj. ve výši min. 40 mil. Kč bez DPH, - alesp. 1 z těchto stav. pr. musí spoč. v prov. prací z obl. oprav, likvid. a relikvid. ropoplyn. sond hlubok. nejm. 1.000 m a musí být prov. vrtnými soupr. o nosn. na háku nejm. 50 tun , a - alesp. 1 z těchto stav. pr. musí spoč. v prov. fréz. min. 150 m sekce pažnic., stupačk. a jiných trubních kolon nach. se ve vrtu (sondě) a které nejde jiným způs. instrum. (vytáh.), - alesp. 1 z těchto stav. pr. musí spoč. v prov. izol. ropných, plyn. nebo ropoplyn. sond proch. lignit. slojí, přičemž ... Pokračování v čl. VI.3).

Pokračování čl. III.2.3) Minimální úroveň ... - alesp. 1 z těchto stav. pr. musí spoč. v likv. min. 70 ropných, ropoplyn. nebo plyn. sond, - ze kterých bylo v 1 roce zah. a dokonč. min. 10 likv. ropných, ropoplyn. nebo plyn. sond ve fin. obj. ve výši min. 40 mil. Kč bez DPH, vč. osvědč. objedn. na všechny 4 prov stav. pr.; písm. b) 5 techniků se SŠ/VŠ vzděl. staveb. nebo báňského nebo přírodov. zaměř. a odb. kvalifikacemi bezpečn. technik, s min. 5 letou praxí v ob., báňský projektant s min. 10 letou praxí v ob., technický dozor (vrtmistr) s min. 5 letou praxí v obl. likv. ropných, ropoplyn. nebo plyn. sond, osvědč. (certif.), resp. čestné prohl. stanov. prac. o absol. spec. výcviku ve zmáhání tlak. projevů ve vrtu nebo sondě vyd. akred. os.; 1 technik může disponovat současně i několika výše uved. dokl. požad. odb. způsob.; písm. c) 4 odpov. osoby se SŠ/VŠ vzděl. báňského nebo přírodov. zaměř., s násl. kvalifik.: - kvalif. závodní s opráv. pro hornickou činnost a s min. 5 letou praxí v ob. likv. ropných, ropoplyn., plyn. sond nebo hydrogeolog. vrtů; - osvědč. MŽP o odb. způsob. pro geolog. práce - osvědč. odb. způsob. projekt., prov. a vyhodn. geolog. práce pro obor geofyzika s min. 5 letou praxí v ob.; písm d) plat. registr. v případě EMAS, nebo plat. certif. řízení dle ČSN EN ISO 14000, v obl. souvis. s předm. VZ, vyd. akredit. osobou; písm e) prům. roční počet zaměstn. min 70 a prům. roč. počet ved. zaměstn. min. 6 za posl. 3 roky; písm. f) Dodavatel bude vlastníkem nebo bude mít smluvně zajištěno právo užívání alesp. násled. zaříz.: - strojní zařízení vrtných souprav s příslušenstvím o násled. min. techn. parametrech: - nosnost souprav na háku min. 50 tun , - souprava musí umožňovat tažení nářadí v pásech, - souprava musí být schopna pracovat v hloubkách až 1.000 m, - výkon vrátku (kontinuální výkon) musí být min. 250 kW, - zařízení na uzavření vrtu (preventry) musí být dimenzovány min. na tlak 21 MPa, - jedno čerpadlo na výplach duplex nebo triplex schopné dodávat až 900 l/min při tlaku 7 MPa, max. tlak min. 21 MPa, - rotační stůl schopný vyvinout kroutící moment až do 20 kNm pro frézování pažnic či předmětů ve vrtu či sondě, - zařízení musí být vhodné a schválené pro použití v prostorách s nebezpečím výbuchu, - protierupční zařízení schopné spolehlivě uzavřít vrt v každé etapě likvidace až do provedení závěrečného cementového mostku. Funkčnost zařízení nutno doložit platnými certifikáty o zkouškách zařízení dle § 44 vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb., vzpp, - strojní zařízení schopné provádět likvidace vrtů s dostatečnou tahovou rezervou min. 25 tun nad váhu vypažované kolony. Dodavatel dále předloží v nabídce jím podepsané prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmý způsob zajištění následujících požadavků: - schopnost v případě potřeby nahradit v průběhu likvidace či relikvidace vrtu nebo sondy, jak strojní zařízení, tak osádku soupravy, včetně seznamu techniky a personálu, které budou také splňovat požadavky dle ZD, a to nejpozději do 72 hodin od vzniku potřeby, - povinnost předložení inventáře náhradních dílů k soupravám a jiným zařízením nutným k provádění prací dle této zakázky. Náhradní díly musí být pravidelně kontrolovány a naskladňovány, - schopnost v místě realizace či v přijatelné vzdálenosti mít k dispozici sklad havarijního nářadí a dále havarijní sklad chemikálií pro přípravu kapalin v případě zmáhání tlakových projevů dle § 19 vyhl. ČBÚ č. 71/2002 Sb., - schopnost smluvního, výrobního či jiného zajištění dodávek výše uvedených nástrojů pro případ jejich obnovy či výměny za jiný typ. K § 56 odst. 4 plat. certif. systému řízení jakosti dle čes. tech. norem řady ČSN EN ISO 9000 v obl. souvis. s předm. VZ, tj. v obl. likvid./relikvid. ropných, plyn. nebo ropoplyn. sond a v obl. sanace a rekult. území kontam. ropnými látkami, nebo prací obdob. char. odpov. předm. této VZ. K § 56 odst. 2 písm. a) 2 realiz. služby v ob. odvoz kontam. zemin o celk. obj. min. 50.000 m3 v souhrn. fin. obj. ve výši min. 25 mil. Kč bez DPH, přičemž - alesp. 1 z těchto služeb byla v obj. odvozu kontamin. zemin ve výši min. 30.000 m3 a dosáhla fin. obj. ve výši min. 16 mil. Kč bez DPH, - 1 realiz. službu v ob. odvoz kontam. vod v rozsahu odvozu min. 26.000 m3 kontamin. vod a dosáhla fin. obj. ve výši min. 15 mil. Kč bez DPH, - 1 realiz. službu v ob. zprac. provád. projekt. dokum. průzkum. prací o fin. obj. ve výši min. 500.000 Kč bez DPH, vč. osvědč. objed. o řádném poskyt. každé z požad. 4 poskyt. služeb; písm. b) I) Technici - min. 6 techniků s VŠ staveb. nebo přírodověd., případně obd. zaměř. s min. odb. kvalif. - osvědč. MŽP o odb. způsob. pro geolog. práce - osvědč. odb. způsob. projekt., prov., a vyhodn. geolog. práce, pro obory hydrogeologie a sanační geologie s min. 5 letou praxí v oboru, - osvědč. MŽP o odb. způsob. pro geolog. práce - osvědč. odb. způsob. projekt., prov., a vyhodn. geolog. práce v oboru environmentální geologie s min. 5 letou praxí v ob., - certif. vzorkař a hodnotitel nebezp. vlastn. odpadů (VHO) vyd. Čes. spol. pro jakost nebo certif. obd. relev. zaměř. pro vzork. práce s min. 5 letou praxí v oboru. Zadav. uzná rovnoc. dokl. vyd. v čl. státě EU, - certifikát manažer vzorkování (MV) podzem. vod a manažer vzorkování (MV) odpad. vod, vyd. Čes. spol. pro jakost nebo certif. podob. relev. zaměř. s min. 5 letou praxí v oboru. Zadav. uzná rovnoc. dokl. vyd. v čl. státě EU, - pověř. MŽP k hodnoc. nebezp. vlastn. odpadů s min. 5 letou praxí v ob., 1 technik může disponovat současně i několika výše uved. dokl. požad. odb. způsob. II) Technické útvary - min. 3 akreditované analytické laborat. s min. odb. zbůsob. - osvědč. o akred. anal. laborat. pro labor. rozbory vod, zemin, odpadů a paliv min. pro ukazat. sled. v rámci real. projektu, vyd. Čes. inst. pro akred., o.p.s., a - osvědč. akred. labor. geotechniky či geomechaniky zemin, vyd. Čes. inst. pro akred., o.p.s; písm e) 4 odpovědné osoby s VŠ staveb. nebo přírod, příp. obd. zaměř. s min. odb. kvalif. - osvědč. MŽP o odb. způsob. pro geolog. práce osvědč. odbor. způsob. projekt., prov., a vyhodn. geolog. práce pro ob. sanační geologie dle vyhl. č. 206/2001 Sb.,s min. 5 letou praxí v oboru. - kvalif. autoriz. inženýra v ob. geotechnika s min. 5 letou praxí ve vyhodn. monitor., - kvalif. autoriz. inženýra v ob. stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství s min. 5 letou praxí v ob., obě autor. dle z.č. 360/1992 Sb., vzpp. Dále prokáže, že je držitelem platného certifikátu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001. Blíže v ZD a na www.mfcr.cz. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace uchazečů a Jiné požadavky zadavatele pro realizaci veřejné zakázky jsou k dispozici na adrese www.mfcr.cz v části Ministerstvo / Veřejné zakázky / Ekologické veřejné zakázky / Vyhlášené veřejné zakázky 2011 / A. Otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách / VZ podle názvu. Prohlídka místa plnění VZ se uskuteční dne 10.03.2011 (čtvrtek), od 10:00 hodin, sraz v 09:30 hodin před vrátnicí právnické osoby Palivový kombinát Ústí, státní podnik, středisko Hodonín, na adrese Hodonín, Plucárna 1, PSČ 695 01, Jihomoravský kraj. Blíže v ZD.

Pramen: www.mfcr.cz

Počet příspěvků: 3, poslední 26.10.2011 08:37 Zobrazuji posledních 3 příspěvků.