Deset léků Karolíny Peake proti korupci. Jak by kurýrovala sebe?

Vicepremiérka v úterý představila novou protikorupční strategii vlády. Ta předchozí prý byla splněna na šedesát procent.

Je více než pravděpodobné, že vládní strategii boje proti korupci na roky 2015 a 2016 už Karolína Peake předkládat nebude. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Je více než pravděpodobné, že vládní strategii boje proti korupci na roky 2015 a 2016 už Karolína Peake předkládat nebude. | foto: © IsifaČeská pozice
Je více než pravděpodobné, že vládní strategii boje proti korupci na roky 2015 a 2016 už Karolína Peake předkládat nebude.

Desatero priorit v boji proti korupci je obsaženo ve strategii na roky 2013 a 2014, kterou v úterý představila vicepremiérka Karolína Peake (LIDEM). Materiál, který má ČESKÁ POZICE k dispozici, bude projednávat vláda na svém středečním zasedání.  

Ve strategii se mimo jiné konstatuje, že všechny dostupné studie zaměřující se na korupci „ukazují na ekonomické ztráty (plynoucí z korupce – pozn. red.) pro národní hospodářství v řádech desítek miliard korun ročně“. Tato suma zahrnuje pouze ztráty přímé, jež ukazují neefektivitu veřejných výdajů, respektive rozkrádání veřejných rozpočtů.

Karolína Peake má plán, jak zabránit ekonomickým ztrátám pro národní hospodářství v řádech desítek miliard korun ročně

„Do ztrát je však nutné započítat i dopad na podvázání podnikatelské aktivity společností a transakční náklady, vztah k šedé ekonomice a tendenci občanů a společností obcházet daňovou povinnost, včetně dalších psychologických reakcí občanů na míru korupce v zemi, což ovlivňuje jejich ekonomické rozhodování,“ píše se dále ve Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, která má v podtitulku Od korupce k integritě.     

Jakou „léčbu“ korupce, a tedy zmírnění ekonomických ztrát, navrhuje místopředsedkyně vlády pro koordinaci boje s korupcí a předkladatelka strategie Karolína Peake?

  1. Zákon o úřednících – Dle strategie by měl být návrh zákona předložen vládě do konce února. Cílem zákona je vymezení základních povinností úředníků, odpolitizování veřejné správy a snížení rizika korumpovatelnosti úředníků a zaměstnanců veřejné správy. Připomeňme, že tato norma již měla být připravena. Jenže materiál, který připravilo ministerstvo vnitra a poslalo v srpnu loňského roku do připomínkového řízení, byl eufemisticky řečeno nepodařený.    
  2. Zákon o střetu zájmů – Strategie počítá s tím, že do konce října Peake předloží analýzu účinnosti dnes platného zákona o střetu zájmů. Zvažována je možnost změny některých ustanovení, například zpřísnění sankcí, zřízení centrálního registru oznámení, zavedení oznamovací povinnosti ke dni nástupu do funkce či další omezení přechodu do soukromé sféry. Novela zákona o střetu zájmů či dokonce přijetí zcela nového zákona prý zvýší transparentnost příjmů a majetkových poměrů veřejných funkcionářů.      
  3. Zákon o svobodném přístupu k informacím – Strategie ukládá ministerstvu vnitra předložit vládě do konce března novelu tohoto zákona. Současná právní úprava je dle autorky strategie nedostatečně vymahatelná. Nová norma by měla zajistit rychlejší a snadnější přístup veřejnosti k informacím, zvýšit veřejnou kontrolu nad rozhodováním orgánů veřejné moci a usnadnit identifikaci případů, u nichž je podezření na korupci.
  4. Rozkrývání konečných vlastníků – Ministerstvo pro místní rozvoj má předložit do konce letošního roku novelu zákona o veřejných zakázkách a novelu koncesního zákona. Tyto novely zakotví povinnost firmám, které se ucházejí o veřejné zakázky, rozkrýt své konečné vlastníky.
  5. Ochrana oznamovatelů – Peake by měla do konce dubna předložit vládě návrh změn zákonů souvisejících s řešením whistleblowingu a ochrany oznamovatelů. Cílem je zvýšená ochrana osob, jež oznamují trestnou činnost. Navrhováno je například obrácení důkazního břemene v neprospěch zaměstnavatele.  
  6. Finanční kontrola a audit – Ministerstvo financí by mělo předložit do konce letošního roku věcný záměr nové úpravy finanční kontroly ve veřejné správě. Návrh by měl zahrnovat manažerskou kontrolu, interní audit, centrální harmonizaci a systém přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků.
  7. Vlastnická politika státu – Tento bod se týká všech resortů. Za úkol mají do konce dubna vypracovat pro ministerstvo financí materiál, který bude obsahovat vlastnickou politiku státu v jednotlivých odvětvích, vymezení potřebného a nepotřebného majetku, vyhodnocení významu státních podniků či majetkových účastí v obchodních společnostech a případný návrh na jejich transformaci nebo privatizaci. Na základě těchto materiálů má ministerstvo financí předložit vládě do konce října návrh na Strategii vlastnické politiky státu.  
  8. Strategie a metodika veřejného nakupování – Úkolem ministerstva pro místní rozvoj je předložit do konce října novou strategii veřejného nakupování, která zprůhlední nakládání s veřejnými prostředky.    
  9. Zákon o státním zastupitelství – Ministerstvo spravedlnosti má do konce března přeložit vládě návrh novely zákona o státním zastupitelství. Její součástí by mělo být mimo jiné zřízení Úřadu pro boj s korupcí, závažnou finanční kriminalitou a terorismem. Počítá se též s posílením nezávislosti státního zastupitelství, se změnou způsobu jmenování a odvolávání státních zástupců či se změnou způsobu přidělování případů.
  10. Protikorupční program – Za tento bod odpovídá místopředsedkyně vlády. Do konce dubna má předložit vládě návrh na vytvoření finančního programu pro prevenci a potlačování korupce. V protikorupční strategii se konstatuje, že doposud chybí v dotační politice pro nestátní neziskové organizace samostatná oblast pro boj s korupcí. Finanční prostředky jsou nyní přerozdělovány pouze prostřednictvím programu ministerstva vnitra nazvaném Prevence korupčního jednání. Na letošní rok bylo v tomto programu alokování pouze 3,5 milionu korun. „Výše finančních prostředků jen stěží hovoří ve prospěch skutečného úmyslu vlády České republiky být vládou boje s korupcí,“ píše se v předkládané strategii boje s korupcí.   
Jak vysokou pokutu zaplatí Peake?

Předkládaná strategie si klade za cíl „postupným přijímáním jednotlivých opatření snižovat korupční příležitosti, a to jak prostřednictvím vyváženého poměru prevence a represe, tak i díky zprůhledňování příslušných procesů“. Teoretický základ tedy máme. A jak vypadá boj vlády, jež si sama zvolila přívlastek protikorupční, v praxi? Vyjděme z hodnocení výsledků Strategie vlády v boji s korupcí za období let 2011 a 2012, která předcházela nyní předkládanému materiálu.

Peake zveřejnila v polovině listopadu loňského roku předběžné závěry. Sledováno bylo 88 úkolů, z nich bylo začátkem listopadu splněno 51, tedy 58 procent. Nic moc, dalo by se říci. Vicepremiérka sama přiznala, že se nepodařilo prosadit priority jako je zákon o úřednících, zlepšení svobodného přístupu k informacím nebo nový zákon o státním zastupitelství. Nesplněné priority z let 2011 a 2012 se přesunuly do následující dvouletky.Jakou pokutu by Peake vyměřila pro sebe, když porušila zákon o střetu zájmů a v čestném majetkovém prohlášení „opomněla“ přiznat 18 milionů korun?

V předkládací zprávě k nové Strategii se konstatuje, že „v termínu do 30. listopadu 2014 se místopředsedkyni vlády ukládá povinnost předložit vládě novou Strategii vlády v boji proti korupci na období 2015 a 2016“. Je více než pravděpodobné, že tento materiál již nebude předkládat Karolína Peake. Pokud se nic nestane, na jaře 2014 se budou konat parlamentní volby a s tím, že by svou funkci obhájila, asi nepočítá ani sama paní Peake. Můžeme jen spekulovat kolik nesplněných protikorupčních priorit z let 2013 a 2014 zařadí její následovník do strategie na roky 2015 a 2016.  

K aktuální protikorupční strategii dodejme ještě jednu poznámku. Jednou z vytyčených priorit je analýza účinnosti zákona o střetu zájmů, jejímž gestorem je právě Peake. Součástí této analýzy má být i úvaha o zvýšení sankce za porušení zákona o střetu zájmů. Její maximální výše je dnes stanovena na 50 tisíc korun. „O prevenční funkci takovéhoto trestu lze pochybovat, nicméně v praxi se této hranici přestupkové orgány při udělování trestů ani nepřibližují,“ píše se v protikorupční strategii.   

Jakou pokutu by Karolína Peake vyměřila pro sebe, když porušila zákon o střetu zájmů a v čestném majetkovém prohlášení „opomněla“ přiznat 18 milionů korun, které získala z prodeje vily v Troji?

O tomto případu ČESKÁ POZICE informuje v sekci Aféry Karolíny Peake.