CSU odmítá multikulturalismus a hájí vůdčí kulturu

Konzervativní Křesťansko-sociální unie (CSU) ve svém novém programu Die Ordnung (Pořádek) naznačuje, jak by měl svět v budoucnu vypadat, jakou úlohu by v něm měla hrát Evropa a Bavorsko.

Petr Pietraš 18.12.2016

Bavorský premiér Horst Seehofer (CSU) foto: Reuters

Bavorský premiér Horst Seehofer (CSU)

Slovo Ordnung má v němčině dva významy – pořádek ve smyslu úklidu či dát věcem systematický řád, tedy veřejný pořádek jako souhrn pravidel, jimiž se společnost řídí. Křesťansko-sociální unie Bavorska (CSU) si na svém podzimním sjezdu odsouhlasila nový program Die Ordnung, který je obojím. Nahrazuje program z roku 2007 a měl by být návodem k řešení dnešních zásadních otázek a hodnotovým rámcem pro německou občanskou společnost do budoucna.

CSU vznikla po druhé světové válce v roce 1945 a je s více než 144 tisíci členů masovou stranou s regionálním ukotvením v Bavorsku. Na celoněmecké úrovni tvoří s Křesťanskodemokratickou unií (CDU), která působí v ostatních spolkových zemích, koalici CDU-CSU. CSU pokrývá nejen politický prostor napravo od středu, ale oslovuje a podporují ji i liberální nebo sociálnědemokratická část německé společnosti.

V úvodu svého nového programu Die Ordnung, který vznikl, protože se svět v důsledku digitalizace od ekonomiky až po věkové a etnické složení obyvatel rychle mění, CSU uvádí, že se považuje za moderní politickou stranu, jež neztrácí ze zřetele člověka, ve svém srdci nosí Bavorsko a její pohled je namířen do budoucna: „Jsme moderní masová strana. Jsme bavorská strana. Jsme konzervativní strana budoucnosti.“

Rozvoj schopností

CSU má křesťanství v názvu a od něho odvozuje své hodnoty: „Lidská bytost je božím dílem a Bohu se také za své činy a jednání zodpovídá. Lidská důstojnost a ochrana lidského života jsou na prvním místě, což platí jak pro nenarozený život, tak pro důstojné úmrtí ve stáří.“ Podle CSU je každý člověk svobodný a zodpovědný za svůj život, svoboda však potřebuje řád, a proto je třeba hledat rovnováhu mezi vlastní svobodou a svobodou druhých.

Podle CSU je každý člověk svobodný a zodpovědný za svůj život, svoboda však potřebuje řád, a proto je třeba hledat rovnováhu mezi vlastní svobodou a svobodou druhých. Cílem je, aby každý jednotlivec mohl rozvíjet své schopnosti a měl možnost se uplatnit.

Cílem je, aby každý jednotlivec mohl rozvíjet své schopnosti a měl možnost se uplatnit. Jeho omezování je nepřípustné, ale zároveň by měl být zodpovědný a solidární. Sociální jistoty a solidární společenství jsou společným úkolem občanů a státu. Solidarita v rodině, sousedství a komunitě je znakem vyspělé společnosti. Společenské uspořádání je spravedlivé, pokud zajišťuje pro všechny stejné podmínky k blahobytu.

CSU je zastáncem právního státu, jehož síla spočívá ve společenské soudržnosti, která ale neomezuje různorodost. Cílem je společnost založená na sjednocení zdánlivých rozporů – tradice a modernity, individuálního a společného zájmu, domova a otevřenosti světu –, jež by neměly být neslučitelné, ale působit v symbióze.

Základ integrace

Letošní migrační vlna sice nebyla stejně velká jako ta loňská, ale tvoří důležitou část programu Die Ordnung. Podle něj je Bavorsko je otevřené a různorodé a lze v něm svobodně žít, a proto se k němu upínají naděje mnoha lidí, což však přináší změny v jeho společnosti a v kultuře. V Bavorsku roste počet lidí zahraničního původu s odlišnými náboženskými vyznáními, způsoby života a tradicemi.

CSU klade důraz na intenzivnější společenskou soudržnost a na posílení společnosti. Integrace musí být cílem a její základ by měla tvořit „Leitkultur“ (vůdčí kultura) – domov vytváří společnou identitu

CSU proto klade důraz na intenzivnější společenskou soudržnost a na posílení společnosti. Integrace musí být cílem a její základ by měla tvořit „Leitkultur“ (vůdčí kultura) – domov vytváří společnou identitu. Na nárůst obav o identitu své země a z ústupu společenských hodnot a pravidel pro soužití CSU odpovídá odmítáním relativizace vlastní kultury, tradic a křesťanského charakteru bavorské společnosti a podporou uvědomění si svých hodnot a postojů.

V tomto smyslu program Die Ordnung uvádí: „K našim křesťanským hodnotám patří tolerance a respektování jiných náboženství a světových názorů. Požadujeme však respekt ke křesťanskému charakteru naší země a odmítáme falešnou toleranci, jež relativizuje hodnoty vyplývající z křesťanské, židovské a evropské tradice.

Křesťanské svátky určují náš kalendář. Kostely dávají ráz našim obcím a v křesťanských tradicích jsou zakořeněné naše zvyky. K zásadám našeho společenského uspořádání patří svoboda projevu, respekt k druhým, tolerance individuálních způsobů života a odluka církve od státu. Jen tak může otevřená a svobodná společnost fungovat i v budoucnosti. Chceme, aby byla ve všech regionech Bavorska kvalita života stejná, čehož součástí je i udržování tradic, zvyků a bavorských dialektů.“

Křesťansko-židovské hodnoty

O tom, co je vůdčí kultura, se v Německu živě diskutuje. Podle CSU každý, kdo se jí odmítá podřídit, by měl odejít. A vedle odluky církve od státu podporuje moderní islám, který se orientuje na západní hodnoty. Leitkultur jsou pro CSU sdílená pravidla soužití podporující soudržnost společnosti, přičemž společenský konsens je nutný k jejímu životu.

Křesťansko-židovské hodnoty tvoří základ společnosti, lidská důstojnost, právo na sebeurčení a rovnoprávnost muže a ženy pak svobodného demokratického řádu. Každý je musí znát a respektovat, a proto politický islám do Německa nepatří.

Pouze pokud existuje v zásadních otázkách shoda, může společnost fungovat bez odstředivých tendencí. Především jde o bezvýhradné uznání právního řádu a demokratického uspořádání. Pravidla soužití tvoří nejen práva občanů vůči státu, ale i jejich chování k sobě navzájem, přičemž je třeba odmítat všechny formy rasismu a antisemitismu.

Křesťansko-židovské hodnoty tvoří základ společnosti, lidská důstojnost, právo na sebeurčení a rovnoprávnost muže a ženy pak svobodného demokratického řádu. Každý je musí znát a respektovat, a proto politický islám do Německa nepatří. Kdo neuznává západní hodnoty, právní uspořádání, křesťanský charakter země a rovnoprávnost muže a ženy nebo chce otevřenou společnost změnit, v ní nemá místo.

Podle CSU se islám musí našemu řádu přizpůsobit, přičemž podporuje osvícený evropský islám na základě západních hodnot. Stát garantuje a nijak neomezuje svobodu vyznání a musí být dodržována odluka církve od státu. Náboženské přesvědčení nesmí nahradit právní řád, státní moc ani školství.

Nepsaná pravidla

Program Die Ordnung zdůrazňuje, že němčina je jediným komunikačním jazykem: „Naše kulturní tradice a svobodný způsob života nejsou nikomu vnucovány, ale každý, kdo u nás žije, musí akceptovat naši kulturu jako součást veřejného života. Bavorské motto ,žít a nechat žít‘ platí pro všechny, ale nenecháme si vnucovat, aby se naše kultura přizpůsobovala.“

CSU se nebojí změn, ale nechce, aby se změnilo Německo. Proto ve svém programu Die Ordnung uvádí, že kromě právní regulace existují nepsaná pravidla, která utvářejí mezilidské vztahy a garantují bezkonfliktní soužití.

CSU se nebojí změn, ale nechce, aby se změnilo Německo. Proto ve svém programu Die Ordnung uvádí, že kromě právní regulace existují nepsaná pravidla, která utvářejí mezilidské vztahy a garantují bezkonfliktní soužití. Lidé si při setkání podávají ruku a loučí pozdravem. Slabým je poskytována pomoc a obličej se nezakrývá závojem. Kdo u nás žije, musí se těmito zvyky řídit. Kdo nerespektuje například zdravotní sestry nebo učitelky, znevažuje náš způsob života.

Aby společný život mohl fungovat, musejí všichni mluvit stejnou řečí, a tou je němčina, a žádná jiná.CSU také požaduje omezení počtu migrantů, čímž se vymezuje vůči CDU, která islám v Německu vítá, a tento její požadavek nesdílí. CSU považuje udělení azylu za časově omezenou ochranu a po ukončení válečných konfliktů nebo důvodů, kvůli nimž byl udělen, by se migranti měli vrátit do země, odkud pocházejí.

CSU klade důraz na vlastní integrační úsilí migrantů a odmítá multikulturalismus. U nově příchozích by se měla brát v úvahu jejich kvalifikace a kulturní spřízněnost. Integrace je nutnou podmínkou úspěšného soužití. Kapacita a zájmy Německa vyžadují, aby migrace byla řízená a omezená. Pouze stát určuje, kdo k nám může přijet a u nás zůstane. Integrace a kapacita ale mají meze.

Časově omezená ochrana

Podle CSU žádná společnost nezvládne integrovat neomezený počet lidí z jiných kultur. Migrace musí mít pravidla a při výběru migrantů by se mělo dbát na jejich kvalifikaci a potřeby ekonomiky – migrace nesmí přetížit společnost ani sociální systémy. Kdo je politicky pronásledovaný, tomu je třeba poskytnout ochranu, ale časově omezenou. Pokud její důvody skončí nebo zneužije-li někdo pohostinnost, musí být vrácen do země, odkud pochází.

Kdo je politicky pronásledovaný, tomu je třeba poskytnout ochranu, ale časově omezenou. Pokud její důvody skončí nebo zneužije-li někdo pohostinnost, musí být vrácen do země, odkud pochází.

Kdo zůstane, musí se integrovat. Nesmějí vznikat šedé zóny, v nichž se rodí radikalizace. Integrace se podle CSU řídí Leitkultur, přičemž odmítá multikulturalismus, protože vede k netoleranci, ghettům a násilí. Kdo u nás žije, musí žít s námi, a nikoli vedle nás nebo proti nám. V Německu platí naše pravidla, a nikoli země původu migrantů. Burka ani nikáb nepatří do naší kultury, ani neodpovídají roli ženy v naší společnosti.

Integrace je založena na aktivní spolupráci, a ten, kdo se nechce tomuto požadavku přizpůsobit, musí odejít. Vyžaduje také toleranci k jiným životním způsobům a názorům, rovnoprávnost může a ženy a loajalitu k německému národu, státu a jeho institucím. Protistátní činnost je nepřípustná, stejně jako náboženské, etnické a politické konflikty cizích národních skupin na našem území.

Bavorsko

Program Die Ordnung CSU se také věnuje ekonomickým a sociálním tématům, regulaci, globalizaci, zadlužení, digitalizaci a příjmové nerovnosti. Globalizace by měla být regulovaná, aby z ní měli prospěch všichni, a dluhy by v eurozóně měly zůstat na národní úrovni. Podle CSU by se Bavorsko mělo stát světově významným regionem a digitalizace podporuje vznik globálních monopolů, a proto je třeba ji regulovat.

Podle CSU by se Bavorsko mělo stát světově významným regionem. Má podporovat digitalizaci a inovace kvůli globálnímu prosazení, což vyžaduje rozvoj infrastruktury, ekologicky šetrnou energetiku a ochranu životního prostředí.

CSU hájí sociálně tržní hospodářství a soukromé vlastnictví, osobní píle a poctivá práce se musejí vyplatit a daňová zátěž by měla být spravedlivá. Kdo pracuje, musí ze svého platu vyžít, což platí i pro důchodce. Práce musí být v souladu s potřebami rodiny. Zdraví nesmí být otázkou příjmu a zdravotní zabezpečení musí být plošné. Obavy před kriminalitou a rostoucí příjmové rozdíly musejí být brány vážně. Solidarita, pomoc starším, nemocným nebo slabším jsou samozřejmostí, sociální systém nesmí být zneužíván.

Měna má být stabilní a přenášení národních dluhů na úroveň Evropské unie je nepřípustné. Nulová úroková politika škodí vlastní snaze zajistit se na stáří a soukromému spoření. Podle CSU se namísto ekonomických hodnot nafukují investiční bubliny a nezdravé zadlužení. A také odmítá zrušení fyzických peněz a je pro otevřené trhy a rodinné zemědělství.

CSU chce vyrovnaný rozpočet a nezanechat žádné dluhy příštím generacím, stát má v ekonomice zasahovat, pouze když samo regulace nefunguje. Pokrok ale potřebuje jasné etické mantinely, což platí například pro biotechnologie. Bavorsko má podporovat digitalizaci a inovace kvůli globálnímu prosazení, což vyžaduje rozvoj infrastruktury, ekologicky šetrnou energetiku a ochranu životního prostředí.

Povinná vojenská služba

V závěru se 42stránkový program Die Ordnung zabývá bezpečnostní, zahraniční a obrannou politikou. CSU odmítá členství Turecka v EU, chce ochranu evropských hranic, Bavorsko jako integrační centrum středoevropského prostoru, větší roli Německa v zahraniční politice, silný právní stát schopný vlastní obrany, federální uspořádání a parlamentní demokracii.

Bundeswehr musí být připraven na nové výzvy, jako je kybernetická válka, přičemž v případě nutnosti je třeba znovu zavést povinnou vojenskou službu

Podle CSU bezpečnost vyžaduje personálně a technicky zdatnou policii a fungující armádu. Bundeswehr musí být připraven na nové výzvy, jako je kybernetická válka, přičemž v případě nutnosti je třeba znovu zavést povinnou vojenskou službu. Důležitou roli v zajištění bezpečnosti hrají i výkonné zpravodajské služby a silný německý zbrojní průmysl.

CSU je zastáncem NATO a transatlantické spolupráce. Německo si má v zahraniční politice definovat národní zájmy a prosazovat je. Evropská myšlenka musí zůstat v centru jeho pozornosti.

Počet příspěvků: 1, poslední 19.12.2016 04:38 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.