O jaké „přidané hodnotě“ tu vlastně je řeč?

Téměř 80 procent právníků se v průzkumu ČESKÉ POZICE domnívá, že daň z přidané hodnoty by se měla odvádět jen ze zaplacených faktur.

Pavel Pokorný 23.5.2012

foto: © ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

ODS by chtěla v rámci protikrizových opatření zavést platbu DPH pouze ze zaplacených faktur ještě v tomto volebním období. Strana záměr prezentovala na konci dubna na své ideové konferenci. Slibuje si od něj podporu podnikání i snížení administrativní zátěže. V současné době platí podnikatelé DPH i z faktur, za které sami nedostali zaplaceno a na jejichž proplacení čekají i měsíce.

Vizi občanských demokratů však rázně odmítl ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). Dle něho by totiž daňové úniky z takového opatření byly zřejmě větší než vyšší inkaso ze zvýšení obou sazeb DPH o procentní bod. Předpokládaný únik by tedy byl vyšší než 18 miliard korun, jež by rozpočet měl získat ze zvýšení sazeb DPH.

Záměr občanských demokratů ministr financí označil za záměr jedné strany, který ovšem vláda neprojednávala. „Bude-li to projednávat, tento ministr financí s tím nebude souhlasit, tudíž to vláda ani projednávat nemůže, protože do vlády to nemůže navrhnout nikdo jiný než ministr financí. Ministr financí to do vlády nepředloží, tudíž o tom vláda jednat nebude. Tečka,“ okomentoval typickým způsobem Kalousek snahu ODS v Otázkách Václava Moravce 6. května.

Právníci oslovení na toto téma v průzkumu ČESKÉ POZICE se však výrazně kloní k tomu, aby se DPH odváděla jen ze zaplacených faktur. Pro tuto možnost hlasovalo 77,8 procenta respondentů. Naopak pro možnost ponechat status quo beze změny se vyslovilo 15,6 procenta právníků a 6,6 se nedokázalo jasně rozhodnout.

DPH ze zaplacených faktur

                                           Odpovídalo 55 právníků a advokátů.

Tito tři právníci vysvětlují, proč by se DPH měla odvádět až ze zaplacených faktur:

„Považoval bych za logické odvádět DPH jen z faktur, které byly uhrazeny. V situaci, kdy je věřitel nucen odvést státu DPH z částky, kterou nedostal zaplacenu a fakticky tedy DPH neodvádí z této částky, nýbrž stát dotuje z vlastních peněz, lze dle mého názoru hovořit o rozporu s dobrými mravy. Je na státu, aby zajistil, že toto nebude zneužíváno. Argument o možném zneužívání přece není možné uplatnit jako obecně platný argument ve prospěch povinnosti, která je z povahy věci nemravná. Současně považuji za nutné dodat, že toto pravidlo by se mělo vztahovat na všechny podnikatele, tedy bez rozlišení toho, zda jde o podnikatele malého či velkého. V opačném případě hrozí nejen diskriminace, ale také zbytečná administrativní zátěž při posuzování, kdo spadá do té, či oné kategorie.“

„Těžká otázka, spíše však ano. EU to nově pro plátce s menším ročním obratem umožňuje, ale panují obavy, aby tato výhoda nebyla zneužívána k odkládání plateb DPH či dokonce k tomu, že část této daně nikdy zaplacena nebude a ztratí se někde v systému faktických zápočtů či ,narovnání‘ mezi jednotlivými články v řetězci obchodních vztahů.

Nemám na to silný názor, ale obecně si myslím, že je-li základem daně určitá transakce (respektive její hodnota), má daňová povinnost dopadnout na plátce daně až tehdy, stane-li se transakce ekonomicky perfektní, tedy až poté, co své závazky splní obě smluvní strany. Současná úprava nutí plátce v roli dodavatelů prodávat ,z ruky do ruky‘ za hotové, anebo když to třeba vzhledem k tržním podmínkám dělat nechtějí, fakticky úvěrovat státní pokladnu (platit daň dříve, než ze zdanitelného plnění dodavatel získá kýžený ekonomický efekt).

Ale to je mezi absurditami českého daňového systému spíše jen jedna z těch menších; celý systém by zasloužil důkladnou revizi, zjednodušení a snížení daňové zátěže. Prostor ve výdajích státního rozpočtu k tomu je, Česká republika není v žádné fatální ekonomické krizi, naopak, má velmi nadějnou ekonomickou perspektivu. Pouze její veřejný sektor je ,bumbrlíčkem‘, který polyká, a neefektivně, spoustu zbytečně zaplacených daní. K tomu bychom ovšem potřebovali skutečně odvážnou a skutečně pravicovou vládu, a ne takzvanou pravici, jež ve skutečnosti dělá sociálnědemokratickou politiku. Jestli je jedna velká oblast, v níž současná vláda zcela selhává, tak to je právě daňová politika – nemá ucelenou koncepci, je v rozporu s ideovým zaměřením vlády, která ji prosazuje, a mění se bez rozumného důvodu častěji než počasí.“

Dosud stát přímo tyl z vystavených faktur, aniž se dokázal postarat, aby právem fakturované částky byly také vymahatelné. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) tak platily státu DPH, a přitom měly hromady nejen nezaplacených faktur a pohledávek přímo nevymahatelných. Důsledkem byla a je šedá ekonomika, faktury se nevystavují, kde to jen trochu jde, DPH ušetří zákazník a firma. Zcela se tomu jistě nezabrání, ale placením DPH až z faktur zaplacených by se OSVČ velmi ulevilo, a o to by mělo státu jít!“

Jiní tři právníci argumentují pro současné řešení, tedy dál platit DPH i z neproplacených faktur:

„Kloním se spíše k odpovědi záporné. Je třeba si uvědomit, že poplatníci mají možnost uplatňovat nárok na vratku u faktur, které nezaplatili, tedy celý systém je postavený tak, že nezohledňuje aktuální hotovostní pozici. Cestou dopředu může být změna zákona, aby bylo možné opravovat výši DPH nejen u dlužníků v insolvenci, ale i u kvalifikovaných neplatičů (po splatnosti déle než x dní nebo pohledávka žalovaná).“

„Moje odpověď je ne, ale datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) by mělo být posunuto na poslední den splatnosti faktury.“

„Ne, jelikož by v tom byl asi již naprosto neskutečný nepořádek a šance daňových úniků, řešení zápočtů atd.“

Tito tři respondenti, kteří odpověděli „nevím“, poukazují především na to, že problém má dvě strany mince:

„V naší advokátní kanceláři prakticky žádné nezaplacené pohledávky nemáme, takže toto nepociťujeme jako problém. Na druhou stranu chápu, že pokud někdo má větší množství nezaplacených pohledávek, povinnost odvádět z nich DPH ho může pálit až velmi. Pokud by se nicméně platilo DPH až ze zaplacených faktur, jistě by to vedlo k většímu množství daňových úniků. Nebylo by nejvhodnější v takovém případě možné požádat o prominutí daně či odklad splatnosti Finanční úřad individuálně?

„Na jednu stranu by to určitě ulevilo plátcům DPH, kteří při české obecně špatné platební morálce musejí nést DPH ze svého. Na druhou to otvírá dveře možným podvodům a snižuje příjem státního rozpočtu…“

„Je to problematické na obě strany. Kdyby se (DPH) neodváděla, docházelo by zase k vystavování nátlakových neodsouhlasených faktur včetně různých nároků na náhradu škody, které nikdo neuznává. Tím, že se z nich musí DPH odvést, si to takový ,vystavovatel‘ trochu rozmyslí.“

Tento právník po podrobné analýze dospívá k závěru, že základní problém se zcela opomíjí:

„ANO: Daň z přidané hodnoty by se měla odvádět jen ze zaplacených faktur (i když – pro přesnost – nejen z faktur, nýbrž i z jakýchkoli jiných představitelných a relevantních uhrazených titulů). ALE: To by muselo být v české kotlině normální, že se řádně (z materiálního i formálního hlediska správně) vystavené faktury uhrazují. Protože značná část zdejšího obyvatelstva dává přednost opačnému řešení, odpověď zní NE. ALE: Uvědomuji si, že – jako na všem – mohou na tomto stavu vydělat zase jen uličníci. Odpověď by tedy mohla též být: NEVÍM. Systém se totiž musí chovat nemravně, jestliže se nemravně chovají jeho prvky, a musí se chovat hloupě, je-li hloupě nastaven. Protože v případě daně z přidané hodnoty dochází k cizelérské kombinaci obou podmínek (nemravnost chování prvků a hloupost nastavení), je výsledek předem dán.

Přesto má vynesení trumfového esa s takto formulovanou otázkou mnohovrstevnatý význam. Primárně umožní politickým elitám a médiím rozvířit zbytečnou diskusi, která zabrání diskutovat o smysluplných věcech (například: jak nastavit systém daně z přidané hodnoty alespoň o něco méně hloupě, jak postihnout neplatiče faktur, jak postihnout neplatiče daní). Sekundárně jde o objev dalšího bezpečného polštáře, protože rozhodnutí typu ANO (odvádět DPH jen ze zaplacených faktur) nebo NE (odvádět DPH i z nezaplacených faktur) vůbec nic neřeší, takže ať bude jakékoli, jeho tvůrce nemůže narazit. Jinými slovy: v této konkrétní otázce je naprosto lhostejné, jestli se prosadí názor ODS nebo TOP 09. A na prazáklad všeho toho humbuku, totiž o jaké ,přidané hodnotě‘ to vlastně je řeč, se neptá nikdo.“

Počet příspěvků: 1, poslední 24.5.2012 06:38 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.