Schvalování staveb se ještě zkomplikuje, novela nerespektuje realitu

Přijetí novely zákona o posuzování vlivů staveb na životní prostředí (EIA) je jednou z podmínek, aby Česko mohlo čerpat peníze z EU. Zatím to ale vypadá, že navrhované řešení bude znamenat zhoršení již tak špatného stavu – povolování staveb bude ještě časově náročnější, složitější a nezajistí ochranu před nežádoucí šikanou.

Stavba roku 2011: ČVUT - Nová budova, Dejvice foto: stavbaroku.cz

ČVUT, budova

Ministerstvo životního prostředí připravilo návrh novely zákona o posuzování vlivů staveb na životní prostředí (EIA). Přijetí této normy vedle zákona o státní službě představuje dvě podmínky Evropské komise, které musí Česká republika splnit, aby mohla čerpat peníze z evropských fondů. Zda Komisi návrh uspokojí, není zatím jisté. Dle prvních reakcí se ale zdá, že pokud bude návrh schválen, současná již dosti složitá a časově náročná procedura schvalování staveb se ještě zkomplikuje. To se dotkne například výstavby všech silnic či továren.

Loni v dubnu zahájila Evropská komise řízení s Českou republikou kvůli porušení smlouvy o fungování EU. Důvodem tohoto kroku bylo, že Česko ve své legislativě nedostatečně zohlednilo evropskou směrnici týkající se posuzování vlivů některých staveb na životní prostředí. Stanovisko EIA musí mít – a přiložit ho k žádosti o povolení k výstavbě – všechny velké projekty, včetně dopravní infrastruktury či podniků, které mají výrazný dopad na přírodu – továrny nebo spalovny.

Ministerstvo životního prostředí dokončilo novelu zákona, kterou poslalo do připomínkového řízení. Lhůta pro podání připomínek vypršela 29. dubna. Komise požaduje, aby legislativní změny byly účinné k 1. lednu 2015. ČESKÁ POZICE má k dispozici ministerstvem navrhovanou novelu zákona.

V návrhu se počítá s tím, že během územního a stavebního řízení se bude opakovaně ověřovat, zda se nezměnila podoba záměru oproti podobě posuzované v procesu EIA. Ten územnímu a stavebnímu řízení předchází. V případě, že dojde ke změnám, a to včetně konkretizace či doplnění projektu, bude nutné celý proces EIA provést znovu.

Hrozí zahlcení systému

Takové řešení však nerespektuje realitu. Ke změnám záměru v průběhu řízení totiž běžně dochází, protože investoři musejí zohlednit požadavky úřadů či připomínky veřejnosti. Opakování procesu EIA přitom podstatně protáhne dobu vyřizování potřebných povolení. Někteří oponenti návrhu jsou přesvědčeni, že se povolovací proces zacyklí a dojde k zahlcení systému. To může vést až k tomu, že se evropské peníze nestihnou vyčerpat, protože projekty nezískají stavební povolení a samozřejmě se omezí investiční výstavba.

Ministerstvo životního prostředí tvrdí, že ustanovení o opakovaném posuzování záměru neznamená komplikaci. Již dnes má prý úřad odpovědný za proces EIA možnost zkontrolovat, zda záměr posuzovaný během řízení EIA odpovídá záměru, pro který se vydává stavební povolení. „To, že je tento postup nyní nově upřesněn a detailně popsán v zákoně, bylo jedním z požadavků Evropské komise,“ tvrdí mluvčí Petra Roubíčková. 

Vůči předkládanému návrhu se hlasitě vyhraňují i občanská sdružení. Poukazují na to, že schválením novely se podstatně omezí jejich možnost účastnit se správních řízení. „Budou sice moci podat odvolání proti výsledku řízení, podmínkou ale je, že během patnácti dnů zajistí 250 ověřených podpisů. Ověření jednoho podpisu přitom stojí třicet korun. Celé to tedy přijde na 7500 korun,“ říká Daniel Vondrouš z Asociace nevládních organizací Zelený kruh. Právník Pavel Černý z mezinárodního týmu právníků Frank Bold, dříve Ekologický právní servis, dodává, že splnění takovéhoto požadavku bude pro sdružení organizačně i finančně náročné.

Daniel Vondrouš dále upozorňuje, že dle Evropské unie mají právo se k záměru vyjádřit nejen vlastníci sousedních pozemků, ale i ti, co si je pronajímají. S tím však návrh novely nepočítá. „Materiál je v rozporu s evropskou směrnicí i s programovým prohlášením vlády,“ je přesvědčen Vondrouš. To vládě ukládá připravit novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí dle evropských standardů a zároveň zachovat současnou legislativně zaručenou úroveň občanských práv.

Asociace nevládních organizací Zelený kruh, která se účastní připomínkového řízení, bere stále podobu novely za otevřenou věc. „Doufáme, že ministerstvo životního prostředí obsah opraví,“ říká Vondrouš. Ministerstvo životního prostředí konstatuje, že občanská sdružení mohou poslat ke znění novely své oficiální připomínky. Ty budou následně vypořádány. Mluvčí Roubíčková dodává, že návrh novely již obdržela také Komise. Žádnou oficiální reakci ministerstvo zatím neobdrželo.

To, že Česko musí přizpůsobit svou legislativu unii, je však pouze jedna strana mince. Současná podoba procesu EIA a souvisejících řízení je totiž značně neefektivní a nevyhovující. Dochází k nepřiměřeným průtahům a často i ke zbytečným obstrukcím ze strany jednotlivých účastníků řízení. „Změny zákona by měly vyhovět požadavkům Evropské unie, aniž by zároveň vedly k dalšímu zhoršení dnešní neuspokojivé situace v oblasti povolování staveb,“ říká partner advokátní kanceláře Weil Martin Kramář. A dodává: „Vedle samotné délky jednotlivých řízení je přitom v praxi velkým problémem právě zneužívání práv ze strany některých nevládních organizací.“

Forma nesmí zvítězit nad obsahem 

V souvislosti s přípravou nové právní úpravy se řeší základní otázka, totiž jak administrativně náročné bude povolování jakékoliv větší stavby. Jak vyřešit, aby výstavbou nebylo poškozeno životní prostředí, aby nezvítězila forma nad obsahem a aby občanská sdružení nedostala do rukou nástroj na vydírání investorů.

Zatím to ale vypadá, že navrhované řešení bude znamenat zhoršení již tak špatného stavu – povolování staveb bude ještě časově náročnější, složitější a nezajistí ochranu před nežádoucí šikanou. Právník Pavel Černý tvrdí, že již nyní je pro investory náročné zajistit všechna povolení, délku řízení prý komplikuje jejich počet. „Dnes je řízení poměrně složité, jenže na jeho konci je téměř vždy kladné stanovisko. Proces by měl být rychlý, ale verdikt by mohl znít jak ano, tak ne,“ říká Černý.

Například v Rakousku se všechna řízení, tedy environmentální, územní a stavební, spojila do jednoho, které koordinuje jeden úřad. Jenže sloučit vše do jednoho procesu by vyžadovalo projít komplikovanou legislativní procedurou, a nestihlo by se tak vyhovět požadavkům Komise, aby byla novela účinná již od začátku příštího roku. „V dlouhodobém horizontu se integrace všech řízení skutečně jeví jako nejefektivnější a nejrozumnější řešení,“ poznamenává advokát Kramář.

Mluvčí ministerstva životního prostředí Roubíčková tvrdí, že zjednodušení systému povolování staveb je nadále prioritou resortu. „Zcela určitě je v plánu na této změně začít pracovat bezprostředně s dokončením stávající novely,“ dodala mluvčí.

Co je EIA

EIA (Environmental Impact Assessment) je označení pro proces, během něhož se zkoumá vliv stavby na životní prostředí a vyhodnocuje se, zda je vhodné ji realizovat a za jakých podmínek.

  • Studii EIA musejí mít všechny velké stavby a všechny podniky s výrazným dopadem na přírodu, tedy továrny či spalovny. Proces zahajuje oznámení, které firmy doručují na příslušný krajský úřad, případně na ministerstvo životního prostředí, pokud projekt zasahuje na území více krajů. Poté začne běžet dvacetidenní lhůta, během níž se může kdokoli k záležitosti vyjádřit.
  • Dalším krokem je zjišťovací řízení, v němž se specifikují informace, které budou požadovány v dokumentaci k záměru. Na základě zjišťovacího řízení je zpracována dokumentace. K ní je možné se vyjádřit během třiceti dnů. Na základě dokumentace se zpracuje posudek. Jeho zpracování může trvat maximálně devadesát dní. Do deseti dní ho pak musí úřad zveřejnit. Poté běží třicetidenní lhůta na připomínky.
  • Dokumentace, posudek a vyjádření slouží jako podklad pro závěrečné stanovisko, které vydává příslušný úřad. Stanovisko, jehož platnost je pět let, slouží jako odborný podklad pro územní a stavební řízení. Správní poplatky za zpracování stanoviska EIA nejsou stanoveny. 
  • Od začátku roku 2014 běželo či běží v celé České republice v různé fázi rozpracování 4107 řízení.