Mariánský sloup po 100 letech v otázkách a odpovědích

Letos uplyne 100 let od vyhlášení Československé republiky a stržení Mariánského sloupu. Přetiskujeme text Jaroslava Hnátka, který zastupuje petiční výbor petice - interpelace občanů na Zastupitelstvo hlavního města Prahy zrušit usnesení proti obnovení Mariánského sloupu. Hnátkův text je psán formou otázek a odpovědí.

Staroměstské náměstí s Mariánským sloupem | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Staroměstské náměstí s Mariánským sloupem | foto: Wikimedia
Staroměstské náměstí s Mariánským sloupem

Zde text Jaroslava Hnátka, který argumentuje ve prospěch obnovy Mariánského sloupu:

Proč by se měl na Staroměstské náměstí vrátit Mariánský sloup?

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí je nedílnou součástí naší národní identity, protože to je památka na hrdinnou obranu Prahy, Starého a Nového Města studenty Karlovy university a Pražany při dobývání Švédy v roce 1648. Je to sloup votivní, postavený na základě předem daného slibu, latinsky vox, italsky voto.

Jakého slibu?

Fyzicky zdatný, téměř dvoumetrový jezuitský knězz Klementinské koleje P. Jiří Plachýshromáždil několik stovek studentů a dobrovolníků k obraně Karlova mostu, mostecké věže na pravém břehu Vltavy. Byl mezi nimi také staroměstský purkmistr Mikuláš František Turek. P. Plachý učinil spolu s obránci slib Panně Marii: Pomůže-li ubránit Staré a Nové Město před náporem velké technické a početní převahy švédského vojska, jako výraz vděčnosti jí postaví pomník.

Proč sloup?

Je to náboženský symbol, Maria je zobrazena jako Immaculata, Neposkvrněná, odolala všem lžím a nástrahám satana. Proto je vyvýšena na sloupu nad všechny lidi. Pražský Mariánský sloup byl postaven jako čtvrtý v Evropě po Římu 1614, Mnichově 1638 a Vídni 1645. Vděční Pražané tehdy splnili svůj slib a podali žádost o vztyčení Mariánského sloupu císaři Ferdinandu III., který žádosti vyhověl a stavbu podpořil. Architektura předchozích sloupů byla z mramoru, sochy z mramoru nebo bronzu. Protože v zemi vysílené třicetiletou válkou nebylo na zhotovení pražského sloupu příliš peněz, byl zvolen místo mramoru český pískovec. Realizací díla byla poprvé ukázána možnost aplikovat pískovec v novém nastupujícím barokním slohu.

Proč na Staroměstském náměstí?

Protože na Staroměstském náměstí, rynku, se Pražané, kteří nebojovali, vytrvale modlili před gotickým deskovým obrazem Panny Marie s Ježíškem, od té doby nazývané Rynecké. Dalším důvodem umístění sloupu bylo odčinění potupy Matky Boží, kterou vykonal velitel saského vojska, když přibil pod šibenici na pranýř právě na tomto místě Palladium (ochranný obraz)země České, uloupený ve Staré Boleslavi za vpádu Sasů roku 1631. Po postavení Mariánského sloupu byla odstraněna šibenice a už se na Staroměstském náměstí nepopravovalo.

Co bylo důvodem ke stržení Sloupu?

Sloup byl násilně stržen pokoutně přivedenými hasiči ze Žižkova, který v roce 1918 ještě nebyl součástí Prahy, za asistence demonstrujících, poštvaných a sešikovaných na protihabsburské a protikatolické demonstraci na Bílé hoře, kde byl Mariánský sloup označen za symbol vlády habsburské monarchie. Bylo to 5 dnů po vyhlášení republiky, v neděli 3. listopadu 1918. Stržením sochy Panny Marie byla zneuctěna Matka Boží, která byla vždy ochránkyní naší země od dob knížete Bořivoje, začátku našich národních dějin. Následně bylo rozebráno a odstraněno celé posvátné místo katolických křesťanů. Deskový gotický obraz Panny Marie Rynecké, umístěný a uctívaný v otevřeném prostoru pod sloupem mezi čtyřmi hranoly s anděly byl na poslední chvíli před stržením odnesen. Tento obraz Madony nosil purkmistr města Mikuláš Turek do míst nejtěžších bojů při dobývání Starého a Nového Města Švédy. Praha se ubránila.

Jak dlouho usilujete o navrácení sloupu?

Stržení sloupu nám podepsaným petentům a mnoha dalším občanům stále působí bolest. Jsme proto vděčni Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu, která byla založena a zaregistrována v roce 1990, za vynaložené úsilí a pracovní výsledky od té doby. Opatřováním dokumentace všech částí sloupu se zasloužil akad. sochař Jan Bradna. Projektovou dokumentaci Mariánského sloupu, zhotovení plánů pro rekonstrukci architektury celého sloupu a seznam jednotlivých dílů sloupu z kamene vypracovali Ing. Arch. Pavel Nauman, Prof. Ing. Arch. Milan Pavlík a Ing. Karel Pavelka.

Základní kámen Mariánského sloupu byl do dlažby Staroměstského náměstí vložen v roce 1993. Mosazný pásek v dlažbě náměstí, lemovaný z obou stran dlažbou tvořící chodníček, ohlašující poledne při dopadu stínu sloupu, byl osazen již v roce 1987. Zaměření poledníku při rekonstrukci dlažby náměstí provedl RNDr. Zdislav Šíma CSc z Astronomického ústavu Akademie věd ČR.

Odformování a zhotovení sádrových odlitků provedli vynikající štukatéři Jiří Líbal starší a Jiří Líbal mladší. Ruce odlil akad. sochař Jan Bradna. Rekonstrukci sádrového modelu sochy prováděli v r. 1998 akad. sochař Karel Kronych a sochař Miroslav Krátký, vynikající modelér a odborník na práci se sádrou. Byl zhotoven nový sádrový odlitek pro sekání sochy do kamene.

Novou sochu z božanovského pískovce zhotovil akad. sochař Petr Váňa, který od r. 1995 začal s kolektivem kameníků vyrábět jednotlivé díly architektury Mariánského sloupu. Znamenitě se povedla shoda duchovního výrazu tváře i celé postavy s originálem. Společnost si pro ten účel pronajala ateliér lapidária Národního muzea. Petr Váňa pochopil a realizoval vizi Jana Jakuba Bendla. Jeho zdařilé dílo repliky sochy Panny Marie Neposkvrněné je možno vidět u Týnského Chrámu od Celetné ulice. Sochař Váňa sochu přivezl dne 30. října 2003 a hned byla osazena na ocelový sloup výšky 6m z osmi U profilů. Sloup navrhl i vyrobil Prof. Arch. Jiří Mojžíš. Novou sochu Neposkvrněné Panny Marie požehnal 3. listopadu 2003 kardinál Miloslav Vlk. Zde v koutě Panna Maria čeká, až ji občané vrátí na její místo a poprosí za odpuštění. Nový dřík sloupu z pískovce v délce 6m je hotov spolu s patkou a soklem sloupu v zahradě Nemocnice Pod Petřínem. Jsou dokončeny i další kamenné prvky podle původního sloupu, na které přispěli dárci.

V roce 2016 byl proveden nařízený archeologický průzkum místa sloupu. Byla vynaložena inženýrská činnost při zajišťování všech písemných dokumentů a dokladů, nutných pro vydání stavebního povolení. Proběhlo stavební řízení, sloučené s územním řízením a je vydáno platné rozhodnutí o umístění stavby dne 21.6.2017 v právní moci.

Na Radu hlavního města Prahy jste podali petici podepsanou 16,5 tisíci lidmi. Co je cílem té petice?

Cílem petice je, aby zastupitelstvo HMP zrušilo nedůvodnou část svého usnesení č.29/87 ze dne 14.9.2017 pod bodem II a III., a to odejmout souhlas hlavního města Prahy s umístěním Mariánského sloupu a rozvázat uzavřenou smlouvu o poskytnutí pozemku, na kterém stál. Petici jsme podali dne 4.6.2018 ve znění: „Interpelace občanů pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí proti zmatečnému usnesení Zastupitelstva HMP odebrat souhlas HMP s jeho obnovením. Žádáme o zrušení přijatého usnesení Zastupitelstva HMP č.29/87 ze dne 14.9.2017 a o nové projednání důvodů pro obnovení Sloupu...“

Proč je usnesení zmatečné?

Po vydání stavebního povolení na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě darovací a dohodě o provedení stavby s Odborem evidence majetku HMP, bylo vydáno usnesení zastupitelstva HMP, které ukládá rozvázat uzavřenou smlouvu o pozemku a dohodu o provedení stavby, což je v rozporu s ukončeným správním řízením, kdy je vydáno stavební povolení, které je v právní moci. Možné řešení vzniklé patové situace je v přijetí zrušení tohoto usnesení

A proč by se podle Vás mělo usnesení zrušit?

Došlo k omylu a je nutná oprava chyby. Protože důvody, které k usnesení vedly, jsou nepravdivé. Jsou 100 let zpět. Byly převzaté jen z petice proti sloupu, kde jsou ve všech 5 bodech, odstavcích, použity důvody, které se nevztahují k Mariánskému sloupu, je to typická demagogie. Na řadě je teď rehabilitace Sloupu. Uznat důvody postavení sloupu a napravit zločin likvidace Sloupu jeho obnovením. Naštěstí moderní metody restaurování podle zachovaných rozlámaných částí a dobových dokumentů to umožňují.

Jak chcete postupovat?

Před projednáním jsme petici museli dát do útlumu a snažili jsme se nejprve seznámit zastupitelstvo s důvody, které vedly k likvidaci Staroměstského Mariánského sloupu, s historií jeho postavení, s nadčasovým ideovým významem sloupu a s výsledky práce Společnosti pro obnovení Mariánského sloupu. Na novém jednání zastupitelstva bude nutné probrat a posoudit historické důvody, které vedly k postavení sloupu, uměleckou hodnotu památky a její repliky, ocenit náročnou práci restaurátorů. Obnovit vertikálu ve středu náměstí, gnómon, jehož stín definuje pražský poledník vyznačený v dlažbě náměstí. Uznat souvislost pomníku Mistra Jana Husa s Mariánským sloupem a s nově obnoveným kalichem s hostií na průčelí Týnského chrámu, symbolu podobojí.

Jak to spolu souvisí?

Symbolikou tří tradic v našem národě: katolické, podobojí a husitské. Vybízejí k národnímu smíření, uznání různosti naší národní tradice. Tyto tradice spoluvytvářejí naši národní identitu. To je třeba přijmout. V opačném případě národní identitu nemáme. V nové Československé republice měla být katolická církev postupně nahrazena novou církví Československou (od roku 1971 Československou husitskou), založenou v lednu 1920 podle hesla: „Po Vídni Řím! Pryč od Říma!“ Husité a Jan Žižka, dále pak evangelíci byli jedinými uznávanými a hlasitě propagovanými nositeli národní tradice a identity. Teprve dostavba katolické katedrály svatého Víta na pražském Hradě a oslavy milénia mučednické smrti svatého knížete Václava v roce 1929 ukázaly sílu katolické tradice v našem národě a vedly k doplnění národního vědomí: máme starší, katolickou tradici, katolická církev je stále tady a má širokou členskou základnu. Mnoho českých vlastenců byli a jsou katolíci. President Masaryk je presidentem všech občanů... Vývoj českých dějin od katolicismu k protestantismu nenastal.

Ale k ateismu ano.

Ateismu je mnoho druhů: absence víry v osobního Boha, nehmotné bytosti, nehmotné duchovní oblasti vůbec. Raději bych mluvil o osobách bez vyznání, podobně jako o občanech bez politické příslušnosti. Českého občana bez vyznání nemůže diskriminovat žádná tradice. Jeho předkové byli katolíky nebo evangelíky. Občana může diskriminovat politická representace.

Máte jistotu, že se vám podaří opět vztyčit Mariánský sloup?

S odstupem 100 let od stržení Mariánského sloupu máme možnost se dívat na historii nezaujatě, spravedlivě. Každý zastupitel má svůj úsudek. Je nutné, aby podle něj hlasoval, každý sám za sebe. Sloup ano či ne není politická otázka. Domnívat se, že zamítnutím obnovy vylepším své volební preference, nebo preference své politické strany, je omyl některých zastupitelů. Setrvávat v diskriminaci katolicky věřících občanů, mariánských ctitelů, nemá podle platných zákonů platnost. Je to zkouška demokracie. Katolíci mají stejná práva jako ostatní občané. Všechna fakta a argumenty mluví pro obnovení, uvedení do původního stavu, pro pokračování dlouhého a nákladného procesu obnovy umělecké památky a duchovního místa. Náklady na obnovu nesou věřící občané, nikoli magistrát!

Myslíte si, že dnes je politická názorová situace jiná než před 100 lety?

Samozřejmě je jiná. V dnešní době jsou nové výzvy a nové důvody proč sloup obnovit. Pokud někdo nevěří, nebo neuznává duchovní souvislosti, Boží mlýny, má na to právo, ale věřící občané mají právo odčinit urážku Matky Boží a své duchovní Matky. Obnovení sloupu proto není a ani nemůže být kontroverzní záležitostí. Meritum věci není v hledání nového řešení, kompromisu, ale v nápravě zločinu, který se započal 3.11.1918. Jedná se o rehabilitaci katolíků v našem národě. Historické posvátné místo katolických křesťanů je nedílnou součástí našich národních dějin, ale i dokladem autentického českého vlastenectví, které k našim dějinám neoddělitelně patří. Katolíci tvoří velkou většinu věřících občanů. Podle sčítání z roku 2011 jsou počty věřících následující: Církev římskokatolická 1082 tis., Církev řeckokatolická 10 tis., Pravoslavná církev 21 tis. Československá církev husitská 39 tis., Českobratrská církev evangelická 52 tis., Církev bratrská 11 tis. a další menší církve.

Můžete nějak shrnout význam Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí?

Mariánský sloup má význam

  • Náboženský a spravedlivý. Mariánský sloup byl postaven jako sloup votivní, na základě předem daného slibu (lat. vox, ital. voto), jako projev uznání a díků Matce Boží.
  • Historický, připomíná udatnost obránců města při dobývání Švédy a vítězství Pražanů v roce 1648.
  • Evropský, jako památka ukončení třicetileté války, která v Praze začala roku 1618 a byla ukončena na přímluvu Panny Marie podepsáním Westfálského míru roku 1648.
  • Umělecký, je to významná památka počínajícího českého baroka, jejíž rekonstrukce je velmi zdařilá využitím moderních restaurátorských metod.
  • Technický, sloup sloužil jako gnómon, jeho stín ukazoval pražské poledne.
  • Symbolický, socha Panny Marie Neposkvrněné (Immaculaty) na vrcholu sloupu je symbolem svobody člověka. Panna Maria, protože je neposkvrněná hříchem, šlape na hlavu satanovi, otci lži a vyprošuje pomoc Boží ve vítězném zápase čtyř andělů se zlem u paty sloupu. V přeneseném, nadčasovém významu zápas symbolizuje vnitřní boj křesťana o svobodu, vítězství nad pokušením ke zlému ve všech jeho podobách na přímluvu Neposkvrněné.

Co byste řekl zastupitelům na závěr?

Ústavou a zákony garantovaná práva věřících katolických křesťanů na svobodu náboženského přesvědčení a praktikování své víry zahrnují respekt ostatních občanů k předmětu jejich víry. Zločin zhanobení a zničení Mariánského sloupu a soustavné upírání práva na obnovení této vzácné národní i evropské sakrální a umělecké památky v srdci Staré Prahy, je porušování práva katolických křesťanů a vážné porušování dobrých mravů a klasifikováno jako diskriminace. Zastupitel hl. m. Prahy si musí ve svém svědomí vyhodnotit dopad svého hlasování, podle přísahy, kterou podepsal. Setrvávat na bezpráví, potvrdit surový zločin spáchaný před 100 lety, nebo odblokovat cestu k zahájení stavby. Obnovit sloup je rehabilitace katolických křesťanů v našem národě, je to morální povinnost. Pravda, spravedlnost, historie, umění byly zadupány pod dlažbu Staroměstského náměstí. Dokud nebude obnoven Mariánský sloup, nemůžeme mluvit o tom, že žijeme v demokratickém státě.