Jak se stát moderním diplomatem

V současnosti si lze jen obtížné představit komplikovanější a různorodější činnost, než je ta spojená s úlohou diplomatického představitele. Od diplomata se vyžaduje univerzální vzdělanost a široký politický, zejména ekonomický rozhled, společenská schopnost navazovat, udržovat a využívat potřebné kontakty. Píše Radomír Jungbauer.

Ministerstvo zahraničních věci, foto Česká pozice | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Ministerstvo zahraničních věci, foto Česká pozice | foto: Česká pozice
Ministerstvo zahraničních věci, foto Česká pozice

Povolání diplomata bývá považováno nejen za jedno z nejprestižnějších, ale i nejnáročnějších. V současnosti si lze jen obtížné představit komplikovanější a různorodější činnost, než je ta spojená s úlohou diplomatického představitele. Ty tam jsou doby, kdy se od něho vyžadoval urozený původ, zvučný titul, světáctví a schopnost blýskat se ve společnosti, zámožnost i bohatství, umožňující mu žít na vysoké noze v místě, kde působí, a oslňovat přepychem svých recepcí.

Od současného diplomata se vyžaduje univerzální vzdělanost a široký politický, zejména ekonomický rozhled, společenská schopnost navazovat, udržovat a využívat potřebné kontakty. Vedle toho musí být i kvalifikovaným úředníkem ovládajícím IT k vyřizování příslušné agendy jak v přijímající zemi, tak s příslušnými místy vysílajícího státu. Jeho povinností je hluboká a všestranná znalost země, v níž působí, její ekonomiky, vnitřní a zahraniční politiky, sociálních i politických jevů, které se v ní odehrávají.

Kulturní člověk

Současný diplomat musí také sledovat soupeření politických sil, parlamentní i vládní činnost, umět charakterizovat nejvýznamnější politiky, kteří hrají důležitou roli v životě příslušné země, i zhodnocovat činnost diplomatických zástupců jiných států. O tom všem je povinen systematicky, zasvěceně a zevrubně informovat své příslušné státní orgány, analyzovat situaci, vyvozovat z ní závěry a předkládat návrhy pro ústředí, kterému je kompetenčně podřízen.

Každý diplomat by měl detailně znát dějiny novověkých mezinárodních vztahů, orientovat se v mezinárodním právu a být kulturním člověkem, který má velké znalosti umění a povšechně rozumí i různým vědním oborům

Moderní diplomat musí disponovat znalostmi z různých oborů. Neobyčejně důležitá je jazyková vybavenost. Vedle dnes již samozřejmé angličtiny by druhou řečí mohla být francouzština, která s ohledem na potřeby Evropské unie, potažmo pobytu v Bruselu, prožívá v současnosti jako diplomatický jazyk svéráznou renesanci. Mezinárodní význam si ponechává němčina, která je dalším jednacím jazykem v Evropské unii.

Znalost jazyka země, kde působí, je velkou výhodou, ale není vždy striktně vyžadována. Každý diplomat by měl detailně znát dějiny novověkých mezinárodních vztahů, orientovat se v mezinárodním právu a být kulturním člověkem, který má velké znalosti umění a povšechně rozumí i různým vědním oborům.

Vystříhat se afektovanosti

U moderního diplomata se předpokládá, že pozorně a pečlivě sleduje vývoj ve vlastní zemi, aby byl schopen v přijímajícím státu za každé situace podrobně a na úrovni informovat o všech důležitých záležitostech, které se jí týkají, jak její představitele a kolegy v diplomatickém sboru, tak média. To vše mu pomáhá získávat si vážnost místní společnosti a zejména významných představitelů přijímajícího státu i ostatních diplomatů, jež je nezbytná pro úspěch jeho práce.

Diplomat je neustále středem pozornosti svého okolí, proto je povinen vystříhat se jakékoli afektovanosti a vzbuzovat úctu svou morálkou i každodenním chováním

Očekává se od něho obětavá pomoc občanům zejména svého státu, zejména v zemích s bouřlivým vývojem (dnes například některé státy Blízkého a Středního východu), i psychická odolnost za krizových situací. Vedle toho musí za všech okolností zachovávat důstojnost a mít vybrané způsoby chování.

Těmto požadavkům musí odpovídat i zevnějšek včetně detailů a důstojné obydlí (v případě velvyslance rezidence), které je de facto pracovním nástrojem vytvářejícím diskrétní prostředí k projednávání choulostivých a někdy utajovaných vztahových otázek. Diplomat je neustále středem pozornosti svého okolí, proto je povinen vystříhat se jakékoli afektovanosti a vzbuzovat úctu svou morálkou i každodenním chováním.

Zdrženlivost a opatrnost musí být vlastní nejen jeho mediálním projevům, ale i osobním rozhovorům, které by mohly být zneužity v neprospěch jak jeho, tak státu, jejž zastupuje. Je proto třeba, aby se v konverzaci vystříhával vulgárních, urážlivých a jiných nevhodných výrazů.

Důslednost a důraznost

Ve většině zemí by měl diplomat usilovat o přátelské, ale za všech okolností minimálně korektní vztahy s představiteli přijímajícího státu, počínat si sebevědomě, uplatňovat sebekázeň a v případě potřeby čelit důstojně útokům, ať slovním či jiným, vůči jeho zemi i jemu osobně.

Při jednáních by měl být diplomat důsledný a důrazný, ale v případě nezbytnosti prokazovat obratnost a být připraven k ústupkům i přijatelným kompromisům

Při jednáních by měl být důsledný a důrazný, ale v případě nezbytnosti prokazovat obratnost a být připraven k ústupkům i přijatelným kompromisům. K vítaným kladům patří duchaplnost a vtipnost. Obvykle nebývá na škodu, když konzumuje v menším množství alkoholické nápoje, ale nikdy by se neměl na společenských akcích opít.

Kromě rozsáhlé profesionální činnosti musí občas sám pořádat společenská přijetí v rámci možností reprezentačního fondu a na druhé straně navštěvovat akce organizované jak přijímající zemí, tak partnery z diplomatického sboru a účastnit se například divadelních premiér, vernisáží pozoruhodných výstav či oficiálních slavností.

V České republice je několik vysokých škol, které aspirují na poskytování základních vědomostí z mezinárodních vztahů. O postgraduální všeobecnou přípravu zahrnující diplomatické vzdělávání, jazykové kurzy i informačních technologií se již řadu let stará Diplomatická akademie ministerstva zahraničních věcí.

Diskuse neobsahuje žádné příspěvky.