Exekutorský spor: Jak zrušit obchodní boj o pohledávky

Poslanci projednávají zásadní a přelomovou změnu exekučního řádu – zavedení územního principu činnosti soudních exekutorů. Zásadním cílem navrhované úpravy je zrušit prorůstání byznysu do státní správy. Dvanáct důvodů, proč by ji měli zákonodárci prosadit.

Petr Kučera 29.4.2014
Exekutor | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Exekutor | foto: Lidové noviny
Exekutor | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Téma exekucí a exekutorů se opět stalo v české společnosti aktuální. Na následující schůzi Poslanecké sněmovny – od úterý 29. dubna – bude projednáván sněmovní tisk 127. Jeho obsahem je zásadní a přelomová změna exekučního řádu – zavedení teritoriality soudních exekutorů. Platforma pro teritorialitu se domnívá, že by bylo vhodné rozproudit diskusi o systémových změnách v exekučním řízení, přičemž sněmovna je ideální místo pro veřejný střet různých názorů. Propustí poslanci návrh zákona do druhého čtení?

Zákon navrhují poslanci z hnutí Úsvit a lze očekávat, že jej vládní koalice nepodpoří a spadne pod stůl jenom proto, že se vláda rozhodla připravit vlastní návrh novely obsahující teritorialitu soudních exekutorů. Veřejnost si však přeje zásadní řešení exekučního řízení co nejdříve.

Teritorialita je územní princip činnosti soudních exekutorů, kdy jsou jako úřední osoby, na které stát převedl část své pravomoci v oblasti výkonu soudních a dalších rozhodnutí, rovnoměrně pověřováni exekucemi v kraji, kde sídlí jejich úřad. Návrh by měl omezit obchodní činnost exekutorů, což je zásadní prapodstata nepravostí v oboru vymáhání. Zásadním cílem navrhované úpravy je zrušit obchodní boj o pohledávky, tedy prorůstání byznysu do státní správy.

Návrh by měl omezit obchodní činnost exekutorů, což je zásadní prapodstata nepravostí v oboru vymáhání

Systém exekucí je nyní nastaven tak, že vyvolává nežádoucí poptávku po exekucích. Principem výkonu státní moci není zisk, ale nestrannost a nezávislost. Zájmem státu nejsou přeplněné věznice a miliony exekucí.

Seminář na téma „Princip teritoriality v exekučním řízení“ řízený poslancem Markem Černochem (Úsvit) pod záštitou ústavně právního výboru sněmovny potvrdil, že systémová změna je nutná a že měla přijít už před dvěma roky, kdy byla projednávána předposlední částečná změna exekučního řádu. Seminář nadnesl mnoho otázky, uvádíme dvanáct z nich.

 • 1. Teritorialita by snížila vymahatelnost.

Nikoliv. V absolutní většině evropských zemí územní princip úspěšně funguje několik století. Exekutor je, a stále bude motivován odměnou, ze které platí chod úřadu a svou mzdu. Znalost místních podmínek výrazně zlepší šance na vymožení pohledávky. Změna exekutora na návrh věřitele v důvodném případě (podjatost, nečinnost, vady v řízení) je nadále zachována.

 • 2. Zvýší se náklady velkých zadavatelů, banky budou muset zvýšit úroky, zavést nové poplatky.

Seriozní průzkumy nezachytily migraci obyvatel za „svým líným exekutorem“Nikoliv. Zvládnou-li to velcí věřitelé ve světě, pak i u nás. Věřitelům to vícenáklady nepřinese. Návrhy totiž podávají elektronicky a je jim jedno, kam elektronické zprávy posílají – nic je to nestojí. Banky také zvládnou komunikovat se všemi soudy.

 • 3. Vzniknou dluhové ráje.

Rozhodně nikoliv. Dlužníci by se nestěhovali do míst, kde by byl exekutor „línější“. Nečiní to ani v případě soudů, notářů či policie. Lidé se stěhují za prací, za přírodou. Seriozní průzkumy nezachytily migraci obyvatel za „svým líným exekutorem“.

 • 4. Nebude možné si zvolit svého exekutora.

„Právo svobodné volby exekutora“ je mýtus, Ústava nárok nezná, soudce a notáře v dědickém řízení si také nikdo nevybírá. Volba svého exekutora se neosvědčila, vedla k exekučnímu boomu.

 • 5. Dohoda s exekutorem. Dlužník, který se bude osobně znát se soudním exekutorem, si bude moci zajistit, aby se jeho dluhy vymáhaly smírnější cestou, nebo dokonce vůbec.

Teritorialitou se zruší vazby mezi věřitelem a exekutorem. Exekutor bude rozhodovat nestranně a nezávisleNesmysl. Dosud se vymáhalo tak, že se znal věřitel s exekutorem. Věřitel vyvíjel nátlak na exekutora příslibem dalších exekucí, nebo zrušení obchodního vztahu. Výsledkem bylo drancování dlužníků. Platí, že čím větší úřad, tím větší obavy exekutora ze ztráty klienta. Teritorialitou se zruší vazby mezi věřitelem a exekutorem. Exekutor bude rozhodovat nestranně a nezávisle – obdobně jako soudy či notáři. A v souladu s Ústavou.

 • 6. Nepřipravenost většiny kanceláří.

Některé úřady skutečně nedosahují rozměrů mamutích úřadů, ale bez problémů zvládnou několik tisíc exekucí ročně. Všechny úřady jsou plně elektronizované a provádějí mobiliární exekuce.

 • 7. Zahajování exekuce.

Exekuční návrh bude podáván na elektronickém formuláři obdobně jako elektronický platební rozkaz, návrh na vklad do katastru nemovitostí či do obchodního rejstříku. Elektronické rozhraní automatizovaně rovnoměrně „kolečkem“ přidělí exekutora podle místa bydliště (sídla) povinného a zadané údaje a přílohy předá do exekutorova softwaru. Návrh se tedy stejně jako dnes podává podle § 35 odstavce 1 exekučního řádu exekutorovi. Systém umožní i tisk návrhu a elektronické rozhraní také hromadné podávání návrhů.

 • 8. Výhody systému místní příslušnosti pro účastníky.

Teritorialita zkrátí vzdálenost od exekutora k povinnému, což sníží náklady na cestovné a dopravu. Umožní využívat mírnější způsoby exekuce a eliminuje excesy. Povinný si dnes přes celou republiku nemůže osobně dohodnout splnění dluhu, provést zdarma splátku na pokladně, nahlédnout do spisu. Často nedisponuje ani prostředky na jízdné, ani není schopný komunikovat elektronicky – i nízká splátka na účet exekutora v bance přijde na 50 korun.

 • 9. Exekvovaný majetek nemusí být v místě udaného bydliště povinného.

Počet osob na ohlašovnách je do 3,5 procenta obyvatel – 80 procent povinných má bydliště v místě, kde se fakticky zdržuje. Ti, kdo se zdržují jinde, než udávají úřadům (většinou záměrně), navzdory tomu zpravidla bydlí v nejbližším okolí původní adresy. Nově po takovém dlužníku nebude současně pátrat pět nebo deset exekutorů z celé republiky. Opakované exekuce na tutéž osobu postihují 60 procent povinných osob v exekuci – průměr u nich činí pět exekucí na osobu.

 • 10. Náklady na cesty exekutorů jsou již nyní omezeny.

Současný systém najímání exekutora oprávněným vede k prorůstání vazeb věřitel-advokát-exekutorNáhrady cestovného jsou sice omezeny, ale dnes cesty ke každé exekuci či k doručování témuž povinnému uskutečňuje jiný exekutor, navíc není, a ani nemůže být omezeno přepravné či stěhovací náklady za přesouvané či zajištěné věci.

 • 11. Co přinese systém místní příslušnosti dalším subjektům.

Dožádané subjekty, u nichž exekutor zjišťuje majetek povinného, budou zatěžovány výrazně menším množstvím dotazů. Tentýž povinný bude jen u jednoho, nejvýše u několika exekutorů, zatímco dnes dotazy posílá kterýkoliv ze 156 exekutorů a na každou z opakovaných exekucí se ptá každý zvlášť.

 • 12. Teritorialita exekutorů nesouvisí s kupčením s pohledávkami.

Souvisí, neboť současný systém najímání exekutora oprávněným vede k prorůstání vazeb věřitel-advokát-exekutor, nezřídka i ke vzniku konglomerátů – spolků exekutora, vymahačské firmy a advokátní kanceláře, kdy už není jasné, kdo je kdo. V situaci, kdy je závislý na přísunu práce od jednoho z účastníků exekučního řízení, o nezávislosti nelze mluvit.

Je na poslancích, aby posunuli zákon do veřejné diskuse, do druhého čtení, aby se mohla vést seriozní diskuse o systémových změnách v Poslanecké sněmovně. Domníváme se, že veřejnost čeká na zásadní řešení problematiky, protože dílčí změny nikam nevedly.

Na článku se podílel Petr Polanský.